www.bialy-orzel.edu.pl    

With  google  chrome  you can  translate   any  text   and any file  into  any  language  !

BIAŁY ORZEŁ

PORTAL EDUKACYJNO – WYDAWNICZY

Portal dla  intelektualistów. W  służbie  naukowej  prawdzie.

Zniewolenie jest ceną jaką trzeba płacić za nieznajomość prawdy lub za brak odwagi
w jej głoszeniu. Nie żałuj pieniędzy na wiedzę ,bo zapłacisz wysoką cenę za niewiedzę.

 Za naszą i waszą wolność. For your freedom and ours.

Religia

 Etyka (z stgr.ἦθος ethos „zwyczaj”) – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne.

Etyka

Moralność to z formalnego punktu widzenia zbiór dyrektyw w formie zdań rozkazujących w rodzaju: „Nie zabijaj”, których prawdziwości nie da się dowieść ani zaprzeczyć, gdyż zdania rozkazujące nie są zdaniami w sensie logicznym.

Celem etyki jest dochodzenie do źródeł powstawania moralności, badanie efektów, jakie moralność lub jej brak wywiera na ludzi oraz szukanie podstawowych przesłanek filozoficznych, na podstawie których dałoby się w racjonalny sposób tworzyć zbiory nakazów moralnych. Poglądy etyczne przybierają zwykle formę teorii, na którą składa się zespół pojęć i wynikających z nich twierdzeń, na podstawie których można formułować zbiory nakazów moralnych.

W chrześcijaństwie podstawą etyki jest nauka Jezusa Chrystusa. Etyka chrześcijańska nie jest kazuistyczna (rób to, nie rób tego), ale polega na wzroście w cnotach.  Cnoty  te  wprost wywodzą się z  etyki  starożytnych  mędrców  ale  zostały  bardzo  zubożone  i wiele z  nich  nie   jest  od dawna  nauczanych w  kościołach  chrześcijańskich.

Dlatego  warto  zapoznać  się-  nie  tylko zapoznać ale  nauczyć  się z  tekstów  starożytnych  mędrców, którymi byli  prawie  wyłącznie Grecy. Chrześcijaństwo nie powstało  nagle  jako jakaś  nowa  oderwana religia.  Czerpało z  etyki  greckiej, rzymskiego  prawa oraz  greckiej filozofii a  nawet   z   greckich i rzymskich zwyczajów i  obyczajów .

Na  przykład  :

Cnota (łac. virtus, gr. ἀρετή – areté) – ugruntowana, stała etyczna dyspozycja człowieka gotowego posługiwać się swoimi władzami moralnymi – rozumem, wolą i zmysłami – do postaw i konkretnych czynów zgodnych z dobrem etycznym.

Cnota jest trwałą sprawnością moralną osoby, dzięki której przestrzeganie zasad moralnych staje się łatwe. Osoba jest w tym pewna – nawet wobec okoliczności niesprzyjających. Bycie kimś prawym, wiernym dobru moralnemu, sprawia człowiekowi, który posiadł cnoty, wewnętrzną przyjemność.  Cnota uważana jest przez różne koncepcje etyczne za jeden z najważniejszych elementów życia etycznego człowieka. Systemy etyczne można podzielić na takie, które uznają ją za cel, i takie, które uznają ją za środek do celu. Typ teorii etycznych, które uznają cnotę za fundamentalne pojęcie etyczne określa się jako etyka cnót (etyka aretaiczna).

Pojęcie cnoty wywodzi się z funkcjonującego w starożytnej Grecji pojęcia areté. Zarówno znaczenie terminu, jak i to, jakie cechy uznawano za areté zmieniały się w czasie. Początkowo areté oznaczała męstwo i bohaterstwo. W okresie archaicznym, miejsce jednostki w społeczeństwie i jej powinności były ściśle wyznaczone. Cnota polegała na wypełnianiu powinności związanych z rolą społeczną jednostki, wynikającymi z jej urodzenia. Posiadanie cnoty (bycie agathoi) było utożsamiane z byciem arystokratą. Stąd też niekiedy areté tłumaczona jest jako dzielność czy sprawność. Z czasem areté uniezależniła się od statusu i pochodzenia społecznego. W okresie klasycznym termin zaczął być rozumiany jako pewna praktyczna zdatność do osiągania celów. Tak też rozumieli ją sofiści.

Krytykował ich Sokrates u którego areté uzyskuje znaczenie bliskie współczesnej cnocie. Staje się ona zaletą moralną, dostępną każdemu człowiekowi. Takie znaczenie areté rozwijał uczeń Sokratesa – Platon i z kolei jego uczeń – Arystoteles.  W etyce chrześcijańskiej cnotą nazywana jest trwała zdolność do czynienia dobra etycznego, które określone jest przez prawo naturalne, Dekalog i przesłanie ewangeliczne. Cnoty ludzkie to trwałe dyspozycje umysłu i woli:

 • regulują nasze czyny;
 • porządkują nasze uczucia;
 • kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą.

Cnoty ludzkie są trwałymi postawami, stałymi dyspozycjami, habitualnymi przymiotami umysłu i woli, które regulują nasze czyny, porządkują nasze uczucia i kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą. Zapewniają one łatwość, pewność i radość w prowadzeniu życia moralnie dobrego. Człowiek cnotliwy to ten, który dobrowolnie czyni dobro. Cnoty moralne zdobywa się wysiłkami człowieka. Trzeba  się  ich uczyć.

Do najistotniejszych cnót zaliczane są  cnoty antyczne, wymieniane przez Platona, które zostały przyjęte przez teologię chrześcijańską i nazwane kardynalnymi, naturalnymi lub też przyrodzonymi ,  takie  jak  między  innymi:

 • roztropność, sprawiedliwość,  umiarkowanie  ,męstwo

Cnoty heroiczne

Powyższe cnoty, gdy przekraczają pod względem doskonałości normalne ludzkie postawy moralne miłości Boga i bliźniego, są tradycyjnie określane mianem cnót heroicznych.   Termin ten został przyswojony przez chrześcijańską teologię moralną w średniowieczu z myśli greckiej. Albert Wielki (1193/1205?–1280) i jego uczeń Tomasz z Akwinu (1225–1274) zaczerpnęli go od Arystotelesa, który po raz pierwszy użył go w dziele Etyka nikomachejska. Filozof grecki mówi tam o nadludzkiej cnocie, a także o cnocie moralnej w skali heroicznej albo boskiej.

              Cnoty obywatelskie   w etyce  – to  gotowość do realizowania zasad  moralnych

w myśleniu i działaniu osoby ludzkiej  takich jak między  innymi:

dyscyplina wewnętrzna,   odpowiedzialność,

uspołecznienie,   uczciwość,    sprawiedliwość.

Jan Paweł II podmieniony  PDF

Wreszcie doczekał się zdemaskowania….
Zdjęcia prawdziwego Karola Wojtyły oraz
agenta komunistycznej bezpieki który go udawał – krótkie opracowanie śledcze.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Protokoły_Mędrców_Syjonu

Niektórzy naukowcy porównują Protokoły do Nauczania Alta Vendita, znalezionego jakoby przez włoską tajną policję i potwierdzonego przez kilku papieży. Natura planów w obu dokumentach jest podobna, choć Protokoły są bardziej szczegółowe, jeśli chodzi o projekt zastąpienia papieża jako głowy Kościoła katolickiego.
Pierwsze wykryte w Internecie morderstwo oraz podmiana kardynała Wojtyły a potem uwielbianego przez Polaków papieża zamordowanego przez komunę w Polsce w okresie PRL-u. W internecie ukazały się różne zdjęcia Karola Wojtyły oraz inne dane z jego kontrowersyjnej działalności.Obszerny bezpłatny e-book jest dostępny poniżej a powyższe dane są wyciągiem z tego opracowania wraz materiałem foto czyli dowodowym. Dlaczego katolicy tytułują papieża „Ojcem świętym”, skoro Pan Jezus powiedział do swoich uczniów : „Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie”. (Mt 23, 9 BT)?

Jego Świątobliwość ( zamiast Jego Pospolitość) – to tytuł megalomański . Jak widać na przykładzie agenta Jana Pawła II taki ojciec święty to straszny przestępca i potępieniec ! A było ich więcej….- Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II może być wielką pomocą dla nas, a równocześnie okazją do tego, żeby w ciszy swojego domu zerknąć do encyklik i do przemówień papieża – powiedział PAP metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Dziś przypada 15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Nie ma czegoś takiego jak modlitwa za wstawiennictwem osoby zmarłej, taka herezja jest tylko w heretyckim judeokościele rzymsko – katolickim ! Modlić się trzeba bezpośrednio do Boga Ojca a nie do jakiegoś agenta i bandziora i to nie jest pierwszy święty zamordowany i podmieniony ! Podstrona zawiera zestawienie wielu zdjęć prawdziwego i podmienionego biskupa Karola Wojtyły a na końcu także zdjęcia prawdziwego i podmienionego Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Jan Paweł II agentem komunistycznej bezpieki  PDF

Opracowanie śledcze plik PDF 272 strony A- 4
COŚ POTWORNEGO ! FAŁSZYWY PAPIEŻ ! SZOK XXI WIEKU !

Biskup Karol Wojtyła Wszechpolak

Antychryst antypapież agent

TEGO JESZCZE NIE UCZĄ NA ŻADNYCH STUDIACH ANI W SZKOŁACH A POWINNI

Ludzie nazywają papieża Ojcem Świętym, nie wiedząc chyba, że jedynym Ojcem Świętym jest nasz Bóg Ojciec w Niebie ! Co innego patriarcha , tak jak w kościele prawosławnym , ale nie Ojciec Święty i w dodatku zbrodniarz ! Jest to tak szokujące,że nie można w to uwierzyć i nie ma się czemu dziwić gdyż szok ten jest naprawdę potworny. Być może będzie nieco złagodzony po zapoznaniu się z innymi publikacjami w których jest mowa o innych sobowtórach.Wreszcie się skończą papieskie szopki, które były nie do wytrzymania wraz z całym papieskim biznesem pamiątkowym.
Gdyby nie zasoby internetowe , prawda ta nigdy nie wyszłaby na jaw !
Karol Wojtyła napisał ‘Renesansowy Psałterz’ mesjańskie i słowiańskie przemilczane dzieło Karola Wojtyły ,które na pewno było także jedną z przyczyn zamordowania go a także dlatego,że był Wszechpolakiem oraz wielkim duchowym przewodnikiem i przywódcą narodowym nie tylko kościelnym i z tego powodu groźnym dla komuny i jej celów walki z chrześcijaństwem oraz kościołem. Prawdziwy Karol Wojtyła został zamordowany przez bezpiekę po wypadkach w Nowej Hucie w roku 1960. Krakowska kuria była obsadzona wieloma tajnymi agentami komunistycznych służb bezpieczeństwa zwaną esbecją od początku lat 50 – tych XX wieku w tym groźnym agentem pod pseudonimem PROROK , który przez wiele lat działał w Watykanie a którym był najprawdopodobniej Jan Paweł II.

Cała papieska epoka bazowała na emocjach i psychologii tłumu , a obecnie papież stał się swego rodzaju narodową maskotką i pamiątką,reklamowaną w sklepach i na wielu gadżetach z którą będzie się trudno rozstać.Ale – jak powiada przysłowie , lepsza najgorsza prawda niż oszustwo i kłamstwo, bo jak sam ten oszust jako papież powiadał – ’ PRAWDA WAS WYZWOLI’.Ludzie na całym świecie będą z pewnością zszokowani tym odkryciem i nie będą w stanie nawet wyobrazić sobie, jak przez kilkadziesiąt lat można było udawać papieża a przedtem biskupa, ale trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i zapoznać się z wynikami śledztwa dziennikarskiego.Wynika z niego,że nawet sam Prymas kardynał Stefan Wyszyński nie poznał podmienionego biskupa Wojtyły i wiele innych osób także, co można wytłumaczyć tylko doskonale spreparowanym wizerunkiem agenta udającego papieża oraz jego świetnym przygotowaniem aktorskim. Poniżej jest nieco więcej danych.

Agent Jan Paweł II także rzekomy autor wielu encyklik które napisał kardynał Prymas Hlond- Cytował także sentencje Prymasa Wyszyńskiego-August Hlond (1881–1948) salezjanin, arcybiskup metropolita poznańsko-gnieźnieński (1926–1946) i warszawsko-gnieźnieński (1946–1948), kardynał, prymas Polski -Agent „Prorok” był najlepiej poinformowanym i najbardziej lojalnym źródłem informacji SB w Watykanie-W odtajnionych archiwach IPN nie ma ani jednego dokumentu, w którym byłoby napisane, kto krył się za pseudonimem „Prorok”
Podstawiony agent komunistycznej bezpieki został papieżem. Nosił okulary ze stylizowaną charakteryzacją na prawdziwego Wojtyłę.Potem jako Jan Paweł II nie nosił okularów i występował w nich tylko w grze operacyjnej bezpieki do udawania prawdziwego Karola Wojtyły na początku tej gry .

Zamordowany w więzieniu oraz podmieniony przez komunistyczne Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego był także Prymas kardynał Stefan Wyszyński, dlatego zmienił kurs ma proniemiecki i prorządowy w PRL-u udawał, że nie poznał kardynała Wojtyły. Tablica przodków Wyszyńskiego zawiera dużo znaków zapytania odnośnie przodków kardynała i prymasa, jest także wiele niejasności i dziwnych faktów w jego biografii w wikipedii.Jego różne zdjęcia są w krótszym opracowaniu przy osobie Karola Wojtyły a biografia w tym bezpłatnym ebooku.

Prawosławny męczennik

Zamurowany, uwięziony za kratami legalny Patriarcha Jerozolimy
– Ireneusz ! Rok 2016.

     

Dla tych, kto nie wie, należy przypomnieć ten wołający o pomstę do Nieba fakt bezprawia! Otóż prawnie wybrany Patriarcha Jerozolimski Ireneusz, anty-ekumenista, został w wyniku spisku bezprawnie pozbawiony władzy na podstawie kłamliwego oskarżenia o sprzedaży cerkiewnego hotelu władzom miasta przez Synod Patriarchatu Jerozolimskiego (nawiasem mówiąc, od czasu pozbawienia go władzy przed 11 laty, hotel ten jest nadal własnością Patriarchatu – A.L.). Umieszczony przez władze izraelskie w areszcie domowym, trzymany jest jak w więzieniu, za kratami, na dachu Bazyliki Grobu Pańskiego w centrum Jerozolimy, w najcięższych warunkach. Nikt do niego nie jest dopuszczany. Dostęp do niego z budynku Patriarchatu został zamurowany ścianą z cegieł, pozostawiono tylko okno z kratą. Patriarcha znajduje się w małej celi, do której przylega mała kapliczka, w której regularnie sprawuje nabożeństwa. Jest również „podwórko” o wymiarach 3×4 m, ogrodzone ścianą. Nad celą Patriarchy mieszka rodzina arabska, która regularnie opuszcza dla Patriarchy jedzenie.

Pamiętne są słowa Patriarchy Ireneusza o tym, że głównym sprawcą tak okrutnych represji wobec niego jest ówczesny szef ОВЦС МП – Wydziału Stosunków Zagranicznych Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu Metropolita Cyryl. To właśnie on omówił sprawę z przedstawicielami prawosławnych Lokalnych Cerkwi i przekonał ich, aby poparli usunięcie Ireneusza.
Jest oczywiste, że główna przyczyną pozbawienia władzy Patriarchy Ireneusza, usunięcia zwierzchnika Cerkwi Jerozolimskiej – byłego ucznia i pomocnika Patriarchy Diodora, była obawa, że mógłby on być przeszkodą dla realizacji decyzji ekumenicznych na tzw. Soborze Wszech-prawosławnym. Realnie patrząc, do chwili przeprowadzenia tego Soboru, Ireneusz, nie skazany jakimkolwiek wyrokiem sądu świeckiego na pozbawienie wolności, nie ma szans, aby tę wolność zobaczyć. Na
razie zamurowany, od 11 już lat przebywa w więzieniu za kratami…
Zasadne jest pytanie: a dlaczego trzyma się go na dachu Bazyliki Grobu Bożego? A nie w innym miejscu? Eduard Hodos, nawrócony na Prawosławie rabin wspólnoty żydowskiej w Charkowie, niedawno powiedział, że trzymany jest tam po to, aby zapewnić przez jego modlitwy schodzenie z Nieba Świętego Ognia w Wielka Sobotę, Wigilię Wielkanocy.
Źródła: Na stronie Prawosławnego Bractwa św. Spasa
Źródło: https://bractvospasa.wordpress.com/2016/03/22/patriarcha-jerozolimy-ireneusz-uwieziony-na-dachu-bazyliki-grobu-panskiego/
Za: http://wiadomosci.monasterujkowice.pl

Ireneusz, imię świeckie Emmanuel Skopolitis (ur. 1939 na wyspie Samos) –grecki prawosławny patriarcha Jerozolimy w latach 2001–2005. W 1953 przybył z Grecji do Jerozolimy. Ukończył seminarium duchowne w Sion. W 1959 złożył wieczyste śluby mnisze z imieniem Ireneusz.
W tym samym roku otrzymał święcenia diakońskie. W 1963 ukończył Jerozolimską Szkołę Patriarszą; dwa lata później otrzymał święcenia kapłańskie, zaś w 1966 otrzymał godność archimandryty.
W 1970 uzyskał wyższe wykształcenie teologiczne na uniwersytecie w Atenach. Po powrocie do Jerozolimy był przewodniczącym Sądu Cerkiewnego i Egzarchą Świętego Grobu w Grecji. Od 1981 był również redaktorem naczelnym pisma Patriarchatu Nea Sion.
29 marca 1981 został wyświęcony na biskupa Hierapolis, w 1994 podniesiony do godności metropolity. 13 sierpnia 2001 wybrany na patriarchę Świętego Miasta Jerozolimy i całej Palestyny, jego intronizacja miała miejsce 15 września tego samego roku.
6 maja 2005 Święty Synod Biskupów ogłosił odebranie mu urzędu, co potwierdził Sobór zwierzchników wszystkich autokefalicznych Kościołów prawosławnych 24 maja tego samego roku. Swój urząd sprawował krótko, gdyż już pod koniec 2004 miejscowe duchowieństwo i świeccy zaczęli go oskarżać o to, że nielegalnie i bez wiedzy władz kościelnych sprzedał kilka nieruchomości Patriarchatu kupcom żydowskim. On sam stanowczo temu zaprzeczał, jednak nacisk jego krytyków był tak silny, że 24 maja 2005 musiał ustąpić z urzędu w atmosferze wielkiego skandalu. Poza tym podejrzewano u niego chorobę psychiczną. Tak samo jak u Redaktor Naczelnej Białego Orła od roku 2004 po demonstracjach w Lublinie .Jest to stała jak widać międzynarodowa metoda szkalowania kogoś wybitnego oraz obniżania prestiżu wraz z dorabianiem psychiatrycznej legendy. W rzeczywistości chodziło o zupełnie inny palestyński problem.

27 lipca 2019
Święty Synod prawosławnego Patriarchatu Jerozolimskiego na posiedzeniu 25 lipca pod przewodnictwem patriarchy Teofila III postanowił cofnąć sankcje kanoniczne nałożone na poprzedniego zwierzchnika, patriarchę Ireneusza. Ten sam Synod odsunął go od władzy w 2005, oskarżając go o nielegalne transakcje handlowe z organizacjami żydowskimi. Obecnie odzyska on tytuł biskupa, którego także został pozbawiony i będzie określany jako „patriarcha emerytowany”. Z komunikatu Patriarchatu wynika, że decyzję w sprawie rehabilitacji 80-letniego hierarchy podjęto także ze względu na pogarszający się stan jego zdrowia. Pod koniec czerwca trafił on na oddział intensywnej opieki medycznej w jednym ze szpitali w Jerozolimie, który podał, że stwierdzono u niego obrzęk płuc i arytmię serca. 3 lipca władze placówki wyraziły optymistyczne rokowania, zaznaczając jednocześnie, że stanu zdrowia Ireneusza „nie można nazwać zadowalającym”.

I na tym koniec. Może został zamordowany .

https://www.ekai.pl/prawoslawny-patriarchat-jerozolimski-rehabilituje-patriarche-ireneusza/

 

Doda polska piosenkarka wprowadza
plan iluminatów w Europie wschodniej
 

link https://gloria.tv/post/vHtwHHiKzADd2uQbNfumUHJw2

DODA
Doda podpisała kontrakt z Uniwersal Studio, które jest własnością iluminata Edgara Bronfmana jr, wywodzącego się z dynastii chazarskich miliarderów z Kanady, jego ojciec Edgar Bronfmana Sr. zwany „królem Żydów” był magnatem medialnym oraz prezesem światowego kongresu Żydów (JWC) americanfreepress.net oraz największym propagatorem Talmudu babilońskiego- satanistycznej księgi rabinicznych Chazarów. Krótki fragment nauk Talmudu babilońskiego:
4. Wszystkich chrześcijan powinno się zabić
5. Zabicie chrześcijanina jest akceptowalną ofiarą dla Boga
6. Niebo obiecane dla tych, którzy zabijają chrześcijan
7. Chrześcijanina można ściąć w najbardziej uroczyste święta
8. Oczekiwany Mesjasz będzie mściwy
wolna-polska.pl/wiadomosci/talmud-zdemasko…

Poniższy artykuł pochodzi z strony „Viligant Citizen” której autor demaskuje symbolikę i przesłanie iluminatów w show biznesie. Autor strony zwrócił uwagę na polską wokalistkę Dode, poniżej treść artykułu VC:
Doda wprowadza plan iluminatów w Europie wschodniej
Program Iluminatów w kulturze masowej stał się światowym fenomenem i nie ominął on Europy wschodniej. „Bad Girls” Dody to przykład teledysku przepełnionego różnymi symbolami, jest on bardzo popularny w Polsce.

Idiotka i kretynka Doda jest bardzo popularną i wpływową postacią w Polsce – co tylko świadczy o tragicznym poziomie polskiego społeczeństwa. Jak podaje telewizja CNN zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce na liście najsłynniejszych Polaków w historii, znajduje się wśród takich osobistości jak ( podmieniony ) papież Jan Paweł II, Mikołaj Kopernik czy Maria Curie Skłodowska. Ponadto magazyn Viva umieścił ją wśród dziesięciu najbardziej wpływowych kobiet w Polsce.
ILUMINACI – SYNAGOGA SZATANA W BIBLII
Iluminaci są okultystyczną elitą Chazarskich Żydów stanowiących 90 procent obecnej społeczności żydowskiej, podszywają się oni pod potomków Abrahama choć nie mają semickich przodków. Kultywując pogański okultyzm, syjonistyczni chazarowie otwarcie wypowiedzieli wojnę chrześcijaństwu (Jezusowi). Chrześcijanie wierni nauką Chrystusa potrafią zdemaskować prawdziwą istotę chazarskiego syjonizmu, zostali uprzedzeni i pouczeni o planach podboju świata przez mającego nadejść chazarskiego mesjasza – Antychrysta.

Więcej na stronie
https://gloria.tv/post/vHtwHHiKzADd2uQbNfumUHJw2

KOMENTARZ:
Należy przeczytać znakomity Ebook o gnozie -Gnoza czyli Mądrość Boża w Menu ebooki,
z serii Duch prawdy i duch fałszu, jest w nim mowa o tym kim naprawdę był Jezus Chrystus oraz, że nie było żadnego ukrzyżowania tak więc ataki na krzyż to pochodna wychowania w niewłaściwej religii ,bo taką religią jest judaizm. E-book jest odkrywczy i sensacyjny, każdy powinien go przeczytać.Zaś co do chazarskiego antychrysta to już taki jeden był, był to podmieniony papież Jan Paweł II a obecnie może nim także być papież Franciszek, jako, że cały kościół katolicki jest fałszywym kościołem, który wywodzi się od żyda Karola Wielkiego władcy niemieckiego, i nie jest to w żadnym wypadku Kościół Boży ale kościół antyboski. Nie było także żadnego Piłata który miał skazać Pana Jezusa na ukrzyżowanie- o czym jest mowa w ebooku Nowa Biblia Gdańska.
Nie było żadnej Drogi Krzyżowej.
Nie ma więc czego niszczyć ani zwalczać ( kościoła katolickiego) bo się sam zawali niedługo jak tylko ukaże się cała seria DUCH PRAWDY I DUCH FAŁSZU oraz seria WIELKA SLAVIA.

Proroctwa mesjańskie i Apokalipsa jak i gdzie objawiał się Bóg  PDF

        

Amerykański pastor: „Krwawy” Księżyc zapowiada przyjście Zbawiciela – ale jakiego ?
Losy świata nie dzieją się same sobie (tak jak świat nie powstał sam sobie) ale są sterowane Boską Ręką lecz niestety zakłócane przez nieczyste siły . Tymczasem nasz Bóg Ojciec i nasz Stwórca jest praktycznie nieznany jak też cała symbolika związana z Bogiem oraz jego przekazami . Dramatyczne wydarzenia , które się dzieją na naszych oczach w Polsce i na świecie związane są z zapowiadanym przyjściem Króla Wszechświata . Publikacja zawiera także proroctwa które dotyczą naszych czasów oraz osoby Redaktor Naczelnej Białego Orła a także,że nowy Boski porządek świata i inna Wielka Polska oraz inna Europa i cały nowy inny świat zaczną się właśnie od jej osoby.

Polska będzie mocarstwem – twierdzą jasnowidze
Wielu polskich jasnowidzów i wizjonerów twierdziło, że nasz kraj,
po latach nieszczęść, stanie się mocarstwem i liderem w Europie.

MESJASZ NARODÓW i PRAWDZIWA RELIGIA
Pojęcie to narodziło się jeszcze w dobie staropolskiej, kiedy Rzeczpospolita traktowana była jako przedmurze chrześcijaństwa, czyli kraj broniący kultury cywilizacji chrześcijańskiej przed barbarzyńskimi poganami. Najpełniej idee mesjanizmu rozkwitły w czasie rozbiorów, a szczególnie w okresie powstania listopadowego. Uważano, że Polska, jako kraj szczególnie umęczony przez zaborców, jest krajem wybranym przez Boga do przyniesienia nowego ładu Europie oraz politycznego i społeczno-moralnego odrodzenia ludzkości w duchu nowej wiary i nowej religii.
Naród polski miał stać się łącznikiem między Bogiem a całą ludzkością. Ostatecznym celem mesjanizmu było zbawienie ludzkości w przyszłym Królestwie Bożym.

Za chwilę wzejdzie Słońce, za chwilę nowy dzień
Gołębie ponad miastem, za chwilę zbudzą się
Powoli wschodzi Słońce i wschodzi zieleń drzew
Ulice, domy, miasta za chwile zbudzą się
Wstańcie ludzie, otwórzcie już oczy, na niebie Słońce wysoko !
Komu pałac, komu salon, a komu niebo nad głową !

Kiedy prawdziwie Polacy powstaną…
Kiedy prawdziwie Polacy powstaną, To składek zbierać nie będą narody,
Lecz ogłupieją — i na pieśń strzelaną I będą wieści z wichrami wchodziły,
A każda będzie serce ludów pasła; Nieznajomymi świat poruszą sił
Na nieznajome jakieś wielkie hasła. ….

Himalaya Swami  PDF

Mistrz Drogi Duchowego Rozwoju z proroctwami

             

Bóg działa na Ziemi poprzez swoich reprezentantów i ambasadorów w każdej lokalnej społeczności, a poznacie ich po Mądrości Słowa i po wielkiej Odwadze w obliczu przeciwności i po tym, że wskazują na fundamentalną Jedność Nauk wszystkich religii, po tym, że pokazują Jedną Drogę ponad podziałami i nie czynią różnicy pomiędzy rasami, narodowościami ani kolorem skóry. Prawdziwa i uczciwa religia zawsze jest rzecznikiem postępu, zdrowia, ekologii i sprawiedliwości społecznej. Rozpaczliwe ratowanie upadającego, starego, nominalnego chrześcijaństwa poprzez sobór watykański drugi czy ekumeniczne konferencje w zasadzie spaliły na panewce i nic już nie może powstrzymać potężnej fali reformacji religii, która ukazuje istotę religijności poprzez Moc Duchową, a nie poprzez spekulacyjną teologię .Bóg poprzez swoich Świętych i Proroków zreformuje całe religijne oblicze tej Ziemi i każdy, kto nie chce pójść na zatracenie i wieczną śmierć musi przyłączyć się do nowej reformacji i

         

Uniwersalnej zniszczonej przed wiekami grecko – egipskiej Religii Ludzkości opartej na Powszechnych, Uniwersalnych Wartościach Moralnych, na Wiedzy i Mądrości, a nie na pieniądzach i polityce. Jesteśmy u progu epokowych wydarzeń i musimy być ich bardzo świadomi, jasno widząc to wszystko, co przynosi postęp i rozwój, a także równe prawa dla ludzi na całym świecie, nie tylko w krajach bogatych. Rozpad starych struktur wyzyskowo-politycznych i pseudo- religijnych jest nieuchronną koniecznością chwili! Wieszcz Słowacki, duchowy mistrz Sławiaństwa, jednej z największych indoeuropejskich kultur duchowych, prorokował, iż z Polski wyjdzie uniwersalna, ponadreligijna ekumeniczna nauka duchowa dla Nowej Ery, nawet dla Nowego Stulecia i Tysiąclecia zarazem. Ekumenizm «ruch w chrześcijaństwie dążący do przywrócenia jedności chrześcijan» ,ale to nie ten obecny niewłaściwy tylko dla całej Ziemi.Pan Bóg nie polega na kościele katolickim ani na żadnej innej obecnej religii, wszystkie są niewłaściwe i wypaczone przed wiekami ale na swoich świętych i prorokach czyli ludziach przez Niego Wybranych.
Taką osobą jest Redaktor Naczelna Białego Orła .

Watykańska geopolityka i mafia watykańska  PDF

Lew Lechistanu zaryczał !

               

Opracowanie zawiera relacje prasowe o skandalach w kościele przemilczanych w Polsce dla polskich owieczek , ale nie chodzi tylko o pedofilię lecz wiele innych drastycznych danych. Watykan w Polsce kojarzy się od wielu lat ze świętą stolicą apostolską i można powiedzieć, że społeczeństwo wykazuje bardzo wysoki poziom dewocji wykształconej na obrazkowej propagandzie katolickiej, cukermanów w rodzaju Józefa i Maryi czy też zalewu dewocyjnej literatury w komercyjnej sprzedaży propagowanej w kioskach Ruchu ,a nawet w urzędach Poczty Polskiej. A propos lwa. Mówiło się przecież Boży Lwie- jako, że lew jest królem zwierząt .Powiedzenie ‘w paszczy lwa’ które oznacza potocznie być we wrogim środowisku lub w jaskini, zostało ukute jako nieprawidłowe , aby fałszować prawdziwy sens religijnej i mitologicznej symboliki lwa jako Boga czyli Króla.

      

Historia Kościołów Wschodnich  PDF

Opracowanie jest wprowadzeniem w zagadnienia prawosławia .
O tym jak bardzo jest potrzebna unia wszystkich kościołów wschodnich rozbitych i podzielonych doktrynalnie, oraz utworzenie a raczej przywrócenie jednego Kościoła zwierzchniego czyli wschodniego trzeba dopiero kościoły te przekonać, gdyż głębokie podziały dogmatyczne oraz geograficzne przyczyniły się do rozbicia prawdziwego greckiego kościoła ( nie chodzi o obecny kościół nazywany niewłaściwie grekokatolicki tylko religię starożytną opartą na filozofach greckich oraz o greckie Bizancjum Wschodnie Cesarstwo Rzymskie ). Ukraiński patriarcha Szeptycki oskarżany w Polsce o działalność antypolską w czasie II wojny światowej walczył o przetrwanie prawosławnego kościoła na Ukrainie a przedstawia się go w bardzo negatywnym świetle.

Ludobójstwo OUN UPA  na Polakach reakcją na niszczenie prawosławia   PDF

Zbrodnie OUN UPA i masowe ludobójstwo na Polakach w czasie II wojny światowej oraz po wojnie przez zbrojne podziemie nacjonalistów ukraińskich przedstawiane było dotąd w katolickiej Polsce jako zbrodnie wojenne, ale bez wiedzy o religijnym podłożu tego ludobójstwa. Nic nie usprawiedliwia takich strasznych rzezi ani żadnego ludobójstwa,ale w tym wypadku tragedia ta dotyczyła narodu podzielonego przed wiekami konwersją wyznaniową na religię rzymsko katolicką spowodowaną podstępnie narzuconą unią dwóch kościołów , rzymsko katolickiego de facto judeofrankońskiego ze Świętego Cesarstwa Niemieckiego niemieckiego ( poprawnie opanowanego przez żydów w średniowieczu) jak też konsekwentnym niszczeniem prawosławia przez reżimowe sanacyjne władze polskie przed II wojną . Do tego doszedł polski szowinizm nacjonalistyczny na gruncie wymyślonej polonizacji prawosławnej Ukrainy w ramach tak zwanej wyższości katolickiej polskiej bo szlacheckiej kultury. Do dnia dzisiejszego najpiękniejsze cerkwie prawosławne służą kościołowi rzymsko – katolickiemu .A były masowo burzone i niszczone w drugiej RP. Przykłady w opracowaniu.

Antychryst  PDF

Kościół katolicki nie nauczał ani o piekle ani o demonach ani o antychryście ani nawet o diable. Antychryst oznacza coś przeciwnego niż Chrystus. Dokładnie tak, jak Chrystus przyszedł na ziemię, by wykonać Bożą wolę, tak przyszedł na naszych oczach Antychryst, by wypełnić wolę szatana. Jest to szatan objawiony w postaci ludzkiej. Jak antychryst to antychryst: 21.10.2020 Wypowiedź papieża pochodzi z zapowiadanego filmu dokumentalnego „Francesco”. Przytacza ją (w angielskiej wersji) agencja Reutera.- Ludzie homoseksualni mają prawo być w rodzinie. Są dziećmi Boga i mają prawo do rodziny. Nikt nie powinien być wyrzucany czy upokarzany [z powodu orientacji seksualnej] – powiedział papież.- Musimy stworzyć cywilne przepisy o związkach partnerskich. W ten sposób będą chronieni przez prawo. Jestem za tym – podkreślił papież. Prawdziwy Bergolio nigdy by tak nie powiedział, bo był normalny .

Sobór watykański II     PDF

W 1965 roku wewnątrz Kościoła nastąpił przewrót, który zapoczątkował zatwierdzenie wewnątrz katolicyzmu kolejnej strasznej herezji , zwanej odnową w Duchu Świętym.
NA PRZYKŁAD ALICJA MARIA LENCZEWSKA
Świadectwo i Słowo Pouczenia – to rzekomy zapis nawiedzeń i przekazów od Jezusa które bez rozgłosu, ale zawsze w bliskiej relacji z Panem Jezusem, Alicja Lenczewska spisywała w latach 1985–2010. Żyła skromnie, była człowiekiem modlitwy i dziecięcego zawierzenia. Trudy codzienności i cierpienia choroby przyjmowała w duchu ofiary wynagradzającej. Czy jednak jej źródła nie zostały spaczone przez wydawców ? Po jej śmierci w 2012 roku miejscowy arcybiskup szczecińsko-kamieński Andrzej Dzięga powołał komisję teologiczną w celu zbadania, czy treść zawarta w jej zapiskach duchowych jest zgodna z nauczaniem Kościoła. Jest to przykład zafałszowania źródła od Boga na katolicką modłę czyli same katolickie szablony. Taki szablonem jest także zdanie : była człowiekiem modlitwy i dziecięcego zawierzenia. Trudy codzienności i cierpienia choroby przyjmowała w duchu ofiary wynagradzającej. Pierwszych mistycznych spotkań z Jezusem doznała na rekolekcjach w Gostyniu w 1985 r. Jej duchowym przewodnikiem został wówczas ksiądz Walter Rachwalik, który poradził jej systematyczne spisywanie widzeń, co czyniła w zeszytach szkolnych od 1985 r. do 2010 r. Notatki ostatecznie przepisała na maszynie, a oryginały rzekomo zniszczyła (zachowały się jedynie trzy zeszyty). Jak można mieć wizje zgodne z nauką kościoła ? Pan Bóg ma się dostosować do kościoła czy kościół do przekazów ? No ,ale zostały one odnowione z duchem antychrysta .

Bóg przychodzi to taki to znów inny , chce się pokazać przecież swojej ludzkości ale cały czas jest zwalczany przez Seta i jego wyznawców – przeczytaj co Bóg chce po-wiedzieć o sobie jak działa i przemawia także w tobie i o tobie człowieku ….w Księdze Henocha. Wedle tego, co miała usłyszeć również pewna siostra Eugenia, Bogu Ojcu zależy przede wszystkim na tym, aby ludzie odkryli na nowo, kim i jakim naprawdę jest. Skarżył się wizjonerce, że wielu wierzących w rzeczywistości wcale Go nie zna, nosząc w duszach i głosząc innym Jego karykaturalną wizję żydowskiego starca ! Ale i ta wizjo-nerka musiała zostać przerobiona i zafałszowana.

Na przykład święta Faustyna – jej zapiski zostały przerobione albo przez nią samą albo kogoś innego: Najwcześniejsze zachowane notatki pochodzą z lipca 1934. Pierwsze zapiski zostały rzekomo spalone przez autorkę, która wykonała polecenie anioła. Z tego powodu ostateczna wersja pamiętnika ma zaburzoną chronologię. W Dzienniczku opisane są wizje Chrystusa, które otrzymywała, stany oschłości wewnętrznej, widzenia piekła, czyśćca i nieba. Prof. dr hab. Jerzy Strojnowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przeprowadził analizę notatek s. Faustyny i na tej podstawie, a także na podstawie rozmów z osobami, które znały s. Faustynę, próbował ocenić jej zdrowie i postawił tezę na temat diagnozy choroby, na jaką siostra Faustyna zapadła. Miała to być rzekomo choroba cykliczna, z fazami depresji i hipomanii, powikłana licznymi halucynacjami.
Na przykład jej Koronka do Miłosierdzia Bożego to spreparowane przez fałszerzy mechaniczne klepadło-modlitwa poświęcona tajemnicy Bożego Miłosierdzia, pełnej łagodności i przebaczenia miłości Boga do grzeszników. Jak każda koronka, jest ona zbiorem modlitw powtarzanych określoną liczbę razy, liczonych przy pomocy paciorków, takich samych jak te, których używa się w różańcu. Koronkę tę – bardzo prymitywną, Jezus Chrystus rzekomo przekazał w prywatnym objawieniu św. Siostrze Faustynie Kowalskiej 13 i 14 września 1935 roku w Wilnie. Jest to nieprawda , ale wciąganie ludzi w spreparowane niewłaściwe klepadła którego nic nie wnoszą i niczego nie powodują zamiast wiedzy jaka jest na przykład w Księdze Henocha oraz w e-bookach Duch prawdy i duch fałszu.

Bóg w literaturze i filozofii   PDF

Rozmowy człowieka z Bogiem w literaturze .Naród polski zatem jest narodem wybranym, któremu Stwórca przeznaczył ważne zadanie do wykonania. Jest nim przyniesienie wolności wszystkim ludom, a gdy się już to stanie przyjdzie Królestwo Boże na ziemi, w którym Polacy zajmą poczesne miejsce.

Symbolika gwiazd  PDF

Sierp srebrnego półksiężyca – Matka Boska Ostrobramska i symbole astronomiczne i astrologiczne- co oznacza liczba 12 w religii oraz w Radzie Europy-Symbolika gwiazdy – Jak zafałszowano w Niemczech w XIX wieku starożytną czyli boską astronomię .

Antyk modlitwy i literatura antyku Sacra czyli Święta  PDF

Kain i Abel historia biblijna  PDF

Modlitwy do Ducha Świętego  PDF

Naucz się modlić do Boskiego Ducha Świętego , On do ciebie przyjdzie , musisz się nauczyć Go rozpoznawać, słyszeć jego Głos w swoich myślach oraz w swojej jaźni. O jaźni jest mowa w Księdze Henocha. Duch Święty wszystko przenika, wszystko widzi i słyszy, On jest w każdym człowieku którego stworzył ,ale ludzie nie wiedzą o tym i nie umieją się do Niego modlić. Myślą, że trzeba się modlić do Pana Jezusa albo do Matki Bożej lub do innych świętych a to jest niewłaściwe. Prawdziwą modlitwą jest modlitwa do Ducha Świętego. On cię pouczy jak masz żyć, co masz robić, jak postępować, on cię nawiedzi, poznasz Go po delikatnym powiewie albo po głosie rozsądku lub upomnienia, albo po jakiejś myśli lub natchnieniu, trzeba wytrwać na modlitwie i umieć rozpoznać Głos Boga w sobie. O Duchu Świętym także jest mowa w Księdze Henocha.

Prawosławie kościół chrześcijański   PDF

      

Niewielu ludzi w katolickiej Polsce i chyba nie tylko w Polsce ,w ogóle orientuje się na czym polegają różnice wyznaniowe między katolicyzmem a prawosławiem. Prawosławie to także ciekawa ikonograficzna kultura. Określenie „greckokatolicki” pozwala odróżnić religię bizantyjską od tradycji katolickich – przede wszystkim od rytu łacińskiego. Pomieszanie pojęć podzieliło kościoły wschodnie na greckokatolickie które należą , będąc jednocześnie częścią Kościoła katolickiego oraz na prawosławie, podczas gdy nazwa greko- katolicki oznacza unicki od czasów tragicznej Unii Brzeskiej i nic wspólnego ze starożytną grecką religią już od dawna nie ma , ale nazwa pozostała. Kościoły unickie zwane jako greckokatolickie powstawały w drodze unii części Cerkwi prawosławnej z Kościołem katolickim, jednak nie wszystkie – Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-włoskiego nie musiał zawierać unii, gdyż nigdy nie zerwał kościelnej jedności z Rzymem (podobnie jak Kościół maronicki). Wspólny dla Kościołów unickich zwanych jako greckokatolickie i prawosławnych jest tak zwany obrządek bizantyjski, w Polsce jest to obrządek cerkiewno – słowiański , bardziej jako rosyjski wywodzący się z tradycji cerkwi rosyjskiej, już bardzo spaczonej . Stanowisko cerkwii prawosławnej różnych patriarchów i świętych mnichów, jest wrogie zachodniemu kościołowi katolickiemu,który jest uważany za heretycki . Ale są także wśród prawosławnych tak zwani ekumeniści.

Unia Brzeska I wprowadzenie  PDF

Unia brzeska – połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dokonane w Brześciu Litewskim w 1596 roku. Część duchownych prawosławnych i wyznawców prawosławia uznała papieża za głowę Kościoła i przyjęła niewłaściwe dogmaty katolickie, zachowując bizantyjski formalny ryt liturgiczny. Następstwem unii brzeskiej był podział społeczności prawosławnej na zwolenników unii – unitów i przeciwników – dyzunitów. Należy zacząć czytać na ten temat od powyższego wprowadzenia.

Unia Brzeska II książka  PDF

 Unia brzeska – połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dokonane w Brześciu Litewskim w 1596 roku. Jest to bardzo ważne opracowanie w całości wiedzy o prawosławiu i politycznych konsekwencjach w Rzeczpospolitej , które zawiera wyjaśnienie podstawowych pojęć z tego zakresu wraz z tragicznymi skutkami , które unia ta zrobiła. Książka opisuje tragiczne losy cerkwi i skutki podziału jak też antyprawosławną politykę skatoliczonych królów Polski i władz w II RP. Do tej historii potrzebna jest znajomości dziejów Bizancjum – patrz e- book– oraz podziału kościoła w roku 1054 na zachodni łaciński i wschodni grecki. Unia Brzeska trwa do dzisiaj w podzielonym kościele w Polsce, na Ukrainie i Białorusi oraz Rosji. Publikacja została poszerzona o szerszy kontekst historyczny i ujawnia wiele tajemnic i nieznanych faktów.

Ekumenizm  PDF

Na początku był to nawet dobry ruch a potem został wypaczony. Ekumenizm lub ruch ekumeniczny (z gr. οικουμένη oikumene „zamieszkana ziemia”) – ruch pomiędzy różnymi tradycjami chrześcijaństwa dążący do rozwinięcia bliższej współpracy i lepszego zrozumienia. Krytyczne stanowisko wobec ekumenizmu – zachowuje najważniejszy prawosławny ośrodek życia monastycznego – kompleks monasterów góry Athos oraz inne zgromadzenia prawosławne i cerkwie. Na czym polega ten ekumenizm – trzeba przeczytać. Oraz o prześladowaniach mnichów prawosławnych na Górze Athos a także- w Warszawie zbudowano Cerkiew czy schron przeciwatomowy? A może to wyrzutnia rakiet?

Cerkiew.info  PDF

     

 Informacje ogólne o prawosławiu. Prawosławie, greckie słowo orthodoxia, to chrześcijaństwo powszechne. Słowo orthodoxia, ma dwojakie znaczenie, oznacza prawdziwą chwałę i prawdziwą wiarę. Ciekawostką jest fakt, że po rozłamie w Kościele Powszechnym w XIII wieku, nazwę „or-todoksi” nadały naszemu Kościołowi czynniki zewnętrzne. Prawosławie twierdzi, że strzeże i głosi prawdziwą wiarę w Boga. Cechą ustroju zewnętrznego Kościoła Prawosławnego jest autokefalia. Poprzez to pojęcie (gr. autos – sam i kephale – głowa) rozumiemy niezależność Kościoła miejscowego, jako odrębnej jednostki wchodzącej w skład całego Kościoła Powszechnego. Wszystkie lokalne Kościoły prawosławne spojone są ze sobą wspólną wiarą, wspólnym prawem kanoniczym i kultem liturgicznym.

Słowniczek prawosławny     PDF

Zbiór pojęć religioznawczych z prawosławia
i chrześcijaństwa. Przydatny dla laików, jakich jest obecnie większość.

Prawosławie i katolicyzm różnice    PDF

Czym się różnią rzymo-katolicy od prawosławnych.
Podstawowe informacje dla każdego niezorientowanego.
W historii Kościół wschodnich nie było nigdy żadnych afer seksualnych ani finansowych, nie było żadnych skandali co świadczy na korzyść kościołów wschodnich w przeciwieństwie do kościoła katolickiego, w którym regularnie wybuchają afery seksualne.
Powyższe opracowanie nakreśla podstawowe różnice doktrynalne w tych dwóch kościołach.

Lublin cerkiew    PDF

Historia cerkwi na Ziemi Lubelskiej oraz biografie i biogramy niektórych metropolitów prawosławnych w tym Głowy Autokefalii w Polsce Arcybiskupa Sawy z historią prawosławia.

Afera Hniliczek   PDF

Skandal polityczno-wyznaniowy, jaki miał miejsce w Galicji w pierwszych miesiącach roku 1882.Większą objętość miał list do greckokatolickiego konsystorza, w którym te same osoby zarzucały papieżowi złamanie postanowień unii brzeskiej, narzucanie jej przemocą i niszczenie cerkwi. Kapłanom obrządku łacińskiego pracującym w Galicji zarzucono ponadto negatywny stosunek do ludności ruskiej a jezuitów nazywano wilkami w owczej skórze….Nazwa ‘ludność ruska’ została ukuta na gruncie podziału religijnego, ruski oznaczał gorszy oraz mniej wartościowy. Ruski oznaczał także rosyjski, od Rosji, w której panowało prawosławie ale spaczone, rosyjskie.

Jozafat Kocyłowski i polsko – ukraiński uraz  PDF

Powodem antypolskiej postawy Rusinów ( nazwa od wyznania ‘ruskiego’ czyli prawosławnego ) zwanych Ukraińcami była także przedwojenna polonizacja , symbol narzucania przy tej okazji katolicyzmu. Jako najsilniejszy czynnik prowadzący do polonizacji wskazywano religię. Postać Jozafata Kocyłowskiego ,który był oskarżany o współpracę z hitlerowcami , kilka lat temu wzbudziła szereg kontrowersji w Polsce o czy jest mowa w opracowaniu wraz z artykułami o bolesnych stosunkach polsko – ukraińskich. Opracowanie zawiera także artykuł z Nesweeka – ‘Gdy Ukraina była polską kolonią’ i inne ciekawe dane.

Bractwo Spasa  PDF

Prawosławne-Monarchistyczne Bractwo Ikony Miłościwego Chrystusa Zbawcy
Bractwo Spasa – podobnie jak większość prawosławia jest w opozycji do Kościoła katolickiego i pisze o tym z jakiego powodu. W zbiorze tym mowa jest także o świętych prawosławnych .

Prawosławni katolicy  PDF

O tradycjach i obrzędach kościoła prawosławnego , cudzie wody i cudzie ognia .

 Boska Liturgia prawosławna obecna  

Boska Liturgia prawosławna zawiera: Artykuł ‘ Różnice w sprawowaniu św. Liturgii w prawosławnych kościołach lokalnych’ , artykuł o schizmie zachodniej :Kilka uwag w sprawie wpływów zachodnich na teologię kijowską ( jak podstępnie narzucono cerkwii schizmatyczny modlitewnik) oraz cała prawosławna Boska Liturgia Świętego Jana Chryzostoma . Liturgia prawosławna Jana Chryzostoma jest pasyjnym widowiskiem, które można obejrzeć w you tube. Prawosławna liturgia Jana Chryzostoma odzwierciedla ducha męczeństwa kościoła prawosławnego prześladowanego przez wielką schizmę zachodnią oraz najazdy islamskie a także różne reżimy i rządy , które po rozpadzie Związku Radzieckiego otworzyły drzwi przede wszystkim dla kościoła zachodniego ale nie zwróciły zagrabionych cerkwii kościołowi prawosławnemu. Boska Liturgia prawosławna jest częścią naszej kultury i religii i trzeba ją poznać. Nie jest to już niestety po wiekach naleciałości i wypaczeń chrześcijaństwa całkiem prawidłowa liturgia, ale może być twórczo przekształcona na przykład na ryt pokutny. Jaka jest ta liturgia prawosławna i od kiedy trzeba to wiedzieć.

Nowa Boska Liturgia opracowana i zesłana do Redaktor Naczelnej Białego Orła
ukaże się za jakiś czas, na razie trzeba przeczytać całe Menu Religia oraz Kultura.

Raport o Kościele  PDF

Raport o kościele w Polsce ujawnia sytuację finansową Kościoła w Polsce.
Raport ujawnia, że jest to często instytucja typu biznes przykrywa obłudnym wrzaskiem o męczeństwie i apostolstwie. Zastanawiać może nas fakt,dlaczego nasi władcy maniakalnie i masowo fundowali klasztory i kościoły a w dużo mniejszym stopniu troszczyli się o wsie które masowo nadawali klasztorom i zakonom i miasta ! Z katolickimi fałszerstwami dokumentów klasztorów i zakonów będziemy mieć do czynienia bardzo często. Norbertanie z Kościelnej Wsi podrobili około 1232 roku dokument, w świetle którego książę Mieszko miał nadać tamtejszemu klasztorowi św. Wawrzyńca spore dobra ziemskie, użytki oraz rozległy immunitet. Źródła i kwerendy historyków ujawniają wiele przestępstw historycznych i sfałszowanych nadań w kontekście wydarzeń historycznych wraz z ukazaniem przebiegłości i cwaniactwa pazernych opatów i przeorysz, którzy byli nieodłączną częścią kościelnego feudalizmu .

Niektóre fundacje rodowe, które miały służyć innym celom, zostały nawet zburzone tak jak wielki zespół rezydencjalno -pałacowy pod cysterskim klasztorem w Wąchocku, aby zacierać ślady po greckich fundatorach. W spuściźnie dyplomatycznej z XII w. odnajdujemy sześć dokumentów wystawionych na imię Kazimierza, które poświadczają jego wymyśloną działalność na rzecz katolickiego Kościoła jakiego w Polsce w wieku XII nie było. Niejeden z nich w toku długoletnich badań wzbudził spore kontrowersje co do autentyczności. Powyższe opracowanie jest zbiorem artykułów dotyczących sytuacji z obecnym kościele katolickim w Polsce.

Politeizm co oznacza – helleno- chrześcijaństwo  PDF

arianizm grecka teologia chrześcijańska a także czy istniał Jezus z Nazaretu

      

Bogini NIKE została zamieniona i zdeformowana na katolickiego anioła !

Święty Mikołaj kultura masowa i Święty Bazyli z Bizancjum  PDF

Bóg i Jego wizerunki w sztuce religijnej antyku i chrześcijaństwa   PDF

Prawdziwy Bóg objawia się w prawdziwej sztuce.
Zobacz jak wygląda nasz Stwórca na tej podstronie.
Chrześcijaństwo cechowało się pogardą lub — w najlepszym wypadku — obojętnością dla dziedzictwa antycznego świata, sztuki, religii i kultury które nierozerwalnie były związane z kultem boskiego Pan-teionu.Gdy zapanowało zachodnie chrześcijaństwo, zniknęły boskie wizerunki, wspaniałe rzeźby i posągi Bogo -Człowieka i zostały zastąpione dwoma kawałkami drzewa bez żadnej postaci a potem z Chrystusem na Krzyżu symbolem męczeństwa i zniszczenia. To też nic dziwnego, że wprowadzenie chrześcijaństwa przed wiekami było dramatem dla tysięcy ludzi, którym odebrano Bogo – Człowieka oraz jego boskie wizerunki i do tej pory ludzie nie wiedzą jak wygląda ich Stwórca i Bóg, ponieważ o Panu Jezusie mówi się Syn Boży a nie Bóg .
A gdzie się podział sam Bóg ? Jak on wygląda ? Czy wisi na krzyżu czy jest gdzieś daleko w niebie ? Masochistyczna religia męczeńskiego Krzyża zamiast religii Boga Słońca, trwa już za długo. Tym samym Bóg odwieczny chce nam powiedzieć o sobie,że jest Bogiem wieloimiennym i wielowymiarowym a jego pojawienie się nie zaczęło się w Judei rzymskiej prowincji ani w hebrajskim Starym Testamencie, ale przejawiało się przede wszystkim w antycznej egipskiej i greckiej sztuce , kulturze oraz filozofii i mądrości całych czasów starożytnych. Prawdziwy Bóg był nam celowo przedstawiany w swoich wcieleniach antycznych jako pogański politeizm i tron szatana w Pergamonie w zafałszowanej hebrajskiej Biblii , a tymczasem okazuje się, że tak zwany politeizm to jeden i ten sam Bóg w wielu odsłonach i wspaniałych postaciach.

MISJA METODIAŃSKA NA ZIEMIACH POLSKICH  PDF

Z SERII DUCH PRAWDY I DUCH FAŁSZU Tom XI

Autorzy : Profesor Antoni Mironowicz i Krystyna Ziemlańska
Opracowanie źródłowe badawczo – naukowe

Plik z internetu z komentarzami a także skąd się wziął język cerkiewno słowiański w liturgii prawosławnej na ziemiach słowiańskich w tym polskich . Jak też liturgia cerkiewno -słowiańska która jest sprawowana w wielu krajach a w Polsce była wprowadzona przez Apostołów Cyryla i Metodego zwanych Apostołami Słowian. Opracowanie zawiera liczne komentarze historyczne i leksykalne, i wyjaśnia głagolicy ( pisma dla Słowian) oraz cyrylicy i samej słowiańskiej liturgii którą mieli wprowadzić Cyryl i Metody . Katolikom w Polsce zagadnienia te mogą się wydawać obce i nowe, ale jest to historia religii chrześcijańskiej i samego prawosławia, które rzekomo dotarło za pośrednictwem tych Apostołów do państwa Mieszka I z Wielkich Moraw.

Opracowanie jest poświęcone prawosławiu w Polsce oraz w innych krajach z których religia ta się wywodzi, czyli bizantyńskiej Grecji oraz związanej z Bizancjum prawosławnej Bułgarii , Słowenii i innych krajów słowiańskich .

      

Święty Cyryl, właściwie Konstantyn, (ur. ok. 827 w Tesalonice, zm. 14 lutego 869) i Święty Metody, właśc. Michał, (ur. ok. 815, zm. 6 kwietnia 885), Bracia Sołuńscy, misjonarze. Prowadzili w IX wieku misje chrystianizacyjne, m.in. na ziemiach zamieszkanych przez Słowian. Twórcy rytu słowiańskiego, święci Kościoła katolickiego i prawosławnego nazywani apostołami Słowian .

Cyryl-Konstantyn nazywany też Filozofem pochodził z wielodzietnej, chrześcijańskiej rodziny wysokiego, bizantyjskiego urzędnika. Był bratem Metodego i najmłodszym z siedmiorga rodzeństwa. Niektóre późne biografie podają słowiańskie pochodzenie matki. Z tego powodu rodzice mieli posługiwać się biegle językiem słowiańskim i znać obyczaje Słowian. Według innych źródeł, wszyscy ówcześni mieszkańcy Tesaloniki mieli biegle znać mowę słowiańską. Polski slawista Leszek Moszyński we Wstępie do filologii słowiańskiej pisze: Ojciec ich Leon był wyższym dowódcą wojskowym. Chociaż byli Grekami, znali od dzieciństwa także język słowiański, bowiem nie tylko okolice Sołunia, ale i jego przedmieścia zamieszkałe były przez Słowian. Ale skąd się wziął ten język słowiański- kto go wymyślił, kiedy i gdzie? Jest to bardzo ciekawe, bo nie było żadnego takiego języka ani Słowian w okolicach Sołunia.

Na prośbę księcia wielkomorawskiego Rościsława cesarz bizantyjski Michał wysłał kaznodziejów Cyryla (Cyryl to imię zakonne Konstantyna) i Metodego z tą misją, ponieważ znali język Słowian. Rościsław nie chciał misjonarzy niemieckich, nieznających miejscowego języka.

Konstantyn-Cyryl studiował w Konstantynopolu pod kierunkiem Focjusza i Leona Matematyka w Akademii Konstantynopolitańskiej i następnie tam wykładał. Przygotowując się do działalności wśród Słowian, uprościł i zmodyfikował, wraz ze swym bratem, 49-literowy alfabet oddający dźwięki występujące w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, zwany głagolicą. Rozpoczął również (wraz z bratem i uczniami) przekład Pisma Świętego i pism liturgicznych na ten język.

W roku 862 Konstantyn i Metody opuścili Bizancjum, udając się jako misjonarze na Morawy. Wskutek trudności stawianych ich działalności przez zależny od Kościoła zachodniego kler frankoński, prowadzący także działalność misyjną na Morawach, obaj bracia udali się w roku 868 do Rzymu. Zjednali sobie papieża Hadriana II, przywożąc w darze szczątki św. Klemensa odnalezione na Krymie. Uzyskali oni poparcie papieża dla swej działalności i uznanie słowiańskiej liturgii, ale Konstantyn, nie zniósłszy trudów dalekiej podróży, pozostał w Rzymie i tam umarł w roku 869 w jednym z klasztorów.

Po śmierci Cyryla jego dzieło kontynuował brat – Metody, który był arcybiskupem Sirmium, z jurysdykcją nad Morawami i Panonią. Ponownie jego działalność spotykała się ze sprzeciwem hierarchii kościelnej (niemieckiej) obawiającej się utraty wpływów. Podczas synodu biskupów w Bawarii (870) został oskarżony o herezję i uwięziony przez duchowieństwo niemieckie za poparciem Ludwika II Niemieckiego na wyspie Reichenau na Jeziorze Bodeńskim. Został uwolniony dopiero po 3 latach dzięki interwencji papieża Jana VIII. Został przyjęty na dworze władcy Świętopełka I, księcia morawskiego, gdzie jako arcybiskup Moraw kontynuował swe dzieło. Metody zmarł w roku 885 prawdopodobnie w Welehradzie na Morawach.

Działalność świętych okazała się rzekomo niezwykle ważna dla kultury Słowian, popularyzując piśmiennictwo. UNESCO w roku 1969 na całym świecie obchodziło 1100. rocznicę śmierci Cyryla. Papież Jan Paweł II ogłosił Cyryla i Metodego w 1980 roku współpatronami Europy, a w 1985 r. poświęcił im encyklikę Slavorum apostoli.

W ikonografii święci przedstawiani są w stroju pontyfikalnym jako biskupi greccy lub łacińscy.
Czasami trzymają w rękach model kościoła. Św. Cyryl ukazywany jest w todze profesora, w ręce
ma księgę pisaną cyrylicą. Ich atrybutami są: krzyż, księga i kielich, rozwinięty zwój z alfabetem
słowiańskim.
Ale skąd się wziął taki alfabet i skąd się wywodził wraz z obrządkiem słowiańskim ?
Profesor Antoni Mironowicz. Specjalizuje się w problematyce historii Białorusi, historii Europy Środkowej i Wschodniej, historii Kościoła prawosławnego, historii nowożytnej, historii Rosji. Wyróżniony przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych za książkę Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej.

Dowodzi istnienia obrządku słowiańskiego w Polsce a Redaktor Naczelna mocno go krytykuje oraz obnaża braki w tendencyjnym i nierzetelnym wykształceniu .
Opracowanie jest bardzo ważnym wkładem badawczo naukowym do historii prawosławia nie tylko samego słowiańskiego obrządku a także do historii Polski i innych krajów nazywanych jako słowiańskie.

Demokryta  mędrca  starożytnego    PDF

mądrości   etyczne dla  ludzi

        nieprzemijające  nauki od czasów  starożytnych

              przewyższające  chrześcijaństwo

Bazylika Grobu Świętego   PDF

Jak może  chrześcijanin nie mieć  żadnej wiedzy o historii  chrześcijaństwa  tylko latać

jak  małpa  do kościoła?   Okazuje się, że  może. Bazylika Grobu  Świętego w wielu językach zwana „kościołem Zmartwychwstania Pańskiego”: gr. Ναός της Αναστάσεως, Naos tes Anastaseos, lub „Święte Zmartwychwstanie”:  najważniejsza świątynia chrześcijańska położona w Dzielnicy Chrześcijańskiej na Starym Mieście Jerozolimy, w domniemanym miejscu męki, ukrzyżowania, złożenia do grobu i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Święty  Szarbel       PDF                                                          

Biografia  wielkiego cudotwórcy z  Libanu

Mit  świętego  Stanisława  Patrona  Polski     PDF 

9 maja  2021 w  Krakowie na Skałce  odbyła się  jak zwykle

sztampowa  uroczystość  kościelna poświęcona  patronowi Polski.

Więcej w  pliku.

Różaniec  i Mariologia   PDF

O pochodzeniu  różańca oraz

o  starożytnym pochodzeniu  kultu Maryjnego

 Cuda Ojca  Pio       PDF                                        

Ojciec Pio stał się jednym z najpopularniejszych świętych Kościoła katolickiego

a  jego niesamowite  cuda  wykraczają poza wszelkie  granice  doczesności.

Wielki  stygmatyk  nie od razu był uznany  przez  Watykan .

Droga Krzyżowa      PDF                                           

Byłem księdzem       PDF

Roman Jonasz(e-book)  86  stron A 4 .

Wstrząsające wyznania  byłego  księdza

o realiach panujących w seminarium  katolickim .

Muzu  Man –  jak  wymyślono religię  islamu  –    PDF

Islam a seks     PDF

Islam wypacza seksualność swych wyznawców.
Dlaczego w Islamie i w kulturze muzułmańskiej kobiety i ich prawo do decydowania o swoim ciele znaczą mniej niż mężczyźni i ich prawa? Jest wiele możliwych odpowiedzi; bardzo konkretną poda-je Koran: według Allacha i jego proroka Mahometa, kobiety zwyczajnie mniej znaczą od mężczyzn (Koran, 4;34). Nie pokażą tego w tureckich serialach, bo Turcja wprawdzie islamska jest już mocno zeuropeizowana, ale nie we wszystkich regionach a same seriale tureckie emitowane przez TVP w Polsce są kręcone w europejskiej części Stambułu, dawniej Konstantynopol, stolica greckiego cesarstwa bizantyjskiego.
W innych krajach islamskich gdzie kobiety noszą burki i chałaty sytuacja jest tragiczna pod tym względem.

LGBT oparte na  fałszerstwach      PDF

Aktywiści LGBT dostają wsparcie z pieniędzy podatników; warszawski ratusz jawnie ich wspomaga, nawet w okresie pandemii.

Jak pisze Adam Duży w artykule przybliżającym raport Ordo Iuris na ten temat, warszawskie organizacje LGBT otrzymają w latach 2014 – 2021 łącznie 5 355 629 złotych. “Przykładowymi działaniami które są wspomagane, jest przeprowadzanie ‘szkoleń’ dla prawników i urzędników, zapewnianie ‘opieki prawno-psychologicznej’, oraz organizacja ‘imprez promujących nieheteroseksualność’, promocja ‘edukacji seksualnej’ czy antykoncepcji. Ponadto organizacje otrzymują duże lokale użytkowe po nierynkowo niskich cenach.”
Na promocję LGBT przeznaczane są też fundusze unijne. W latach 2017 – 2019 dofinansowanie z UE wyniosło 2 miliony złotych, które trafiło głównie do Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, którego celami jest “edukacja na temat równości płci”, “rzetelna edukacja antydyskryminacyjna”, “edukacja wolna od stereotypów płci”, “edukacja wolna od stereotypów na temat osób LGBT, przedstawiająca rzetelną wiedzę na temat homoseksualności, biseksualności i transpłciowości”. Tymczasem ruch zwany jako LGBT narodził się w USA w Los Angeles i nie ma nic wspólnego z żadną nauką ale ma za to wiele wspólnego ze sfałszowanymmi danymi pseudonakowymi jako podkładka do uzasadnienia promowaniaz zboczeń i dewiacji. W tego opracowania dowiecie się także jak się modlić do Boga o uzdrowienie z niewoli tych dewiacji i zboczeń.

VASSULA  RYDEN   ORĘDZIA   PDF

Vassula Rydén, właśc. Vassiliki Claudia Pendakis (ur. 18 stycznia 1942 w He-liopolis) – prawosławna mistyczka grecka która przyjmuje i przekazuje (na pi-śmie) orędzia skierowane do wszystkich ludzi na ziemi, zatytułowanych Prawdziwe Życie w Bogu. Nawróciła się w 1985 roku, jak twierdzi za sprawą we-wnętrznych natchnień w postaci pouczeń podobno od Jezusa Chrystusa, Boga Ojca, Ducha Świętego, Matki Najświętszej oraz św. Michała Archanioła i zapisuje je jak dyktanda w języku angielskim. Zapisała w ten sposób 110 zeszytów. Jej książki przetłumaczono na 48 języków, w tym na japoński i arabski. Chociaż zostały wydane w wielu tłumaczeniach na całym świecie, w Polsce nie są znane .Warto się z nimi zapoznać. Wielka charyzmatyczka została prawdopodobnie zamordowana i podmieniona przez jakąś podstawioną agentkę która udaje katoliczkę za drastyczną krytykę Watykanu oraz kościoła katolickiego i dopiero po jej śmierci i podmianie Watykan wydał imprimatur na jej przerobione i wypaczone skatoliczone orędzia. Powyżej są wybrane fragmenty nie spaczone zawierające tę krytykę przekazaną jej przez Boga Ojca.

KSIĘGA   HENOCHA  /HELIOSA  podstrona /  PDF  

 

Starożytna   znana  na ogół jako Księga  Henocha  zawiera przekaz moralny dla całej  ludzkości  od  Boga  Ojca  Sędziego Sprawiedliwego. Księga Henocha opisuje podróż proroka Henocha ( poprawnie Heliasza  od  Boga  Heliosa  Boga Słońce )  w czasie oraz  jego natchnione wizje , które zawierają  moralne przesłanie dla całej  ludzkości w tym  zapowiedź  kar i nagród po śmierci w zależności od postępowania na Ziemi za życia. Księga została  usunięta  przed wiekami z kanonu biblijnego, żeby ludzie nie  wiedzieli  co ich czeka za niewłaściwe  i niemoralne życie po śmierci oraz  za  przestępstwa , między  innymi  za  fałszowanie  źródeł .Na  życie wieczne  trzeba  sobie zasłużyć, ale nie każdy wie, że  jest życie wieczne, że  życie nie  kończy się na  ziemi  wraz ze  śmiercią  fizyczną ciała, warto o  tym  przeczytać , czy jest  coś po  śmierci  ,  co nam  Bóg Ojciec  przygotował. Nauki  i wiedza  dla  wszystkich , niezależnie od  narodu,  państwa  i wyznania.  Kto tej Księgi nie przeczyta, nie może  mieć  potem do  nikogo  pretensji, że nie wiedział o  tym,  co go czeka po  śmierci. A  także  o  przepowiedniach dla  Polski.

Tekst.

CZAKRA TRZECIEGO OKAwarto  ją uruchomić

to rozbudzona intuicja, zdolności ponadzmysłowe

Energia CZAKRY 3 OKA odpowiada za rozbudzoną intuicję, jasne przeczucia, dostęp do uniwersalnej wiedzy, kontakt z podświadomością oraz rozwiniętą wyobraźnię.

Szósta czakra znajduje się nieco ponad linią brwi. Odpowiada jej kolor: głęboki niebieski, wpadający w granat (indygo), szafirowy.

Czakra ta:

związana jest z centralnym układem nerwowym, a więc z mózgiem, móżdżkiem, rdzeniem kręgowym. Jest również połączona energetycznie z przysadką mózgową.

Osoba, która ma harmonijnie pracującą czakrę 3 oka:

 • Ma doskonale rozbudzoną intuicję
 • Czuje, że jakiś wewnętrzny głos prowadzi ją przez życie i pomaga w podejmowaniu najbardziej słusznych decyzji
 • Wie co jest jej drogą życiową
 • Odczuwa, iż to co robi jest tym co powinna robić
 • Ma zdolności parapsychiczne (jasnowidzenie, jasnosłyszenie, telepatia)
 • Doznaje natchnień, inspiracji
 • Ma rozwiniętą wyobraźnie, z łatwością wizualizuje
 • Snuje refleksje dotyczące życia, świata wokół,
 • Wie (posiada w sobie to zrozumienie), iż nie jest tylko ciałem, ale duszą rozwijającą się poprzez doświadczanie życia w ciele
 • Posiada wiedzę jak postępować właściwie z ludźmi i sytuacjami, ponieważ wie, że wszystko jest JEDNOŚCIĄ

Podczas gdy fizyczne oczy są naszymi narzędziami do postrzegania rzeczy namacalnych, szósta czakra, czyli „trzecie oko”,daje nam możliwość intuicyjnego poznania spraw, na które nie ma konkretnego dowodu. Na co dzień taką wiedzę o rzeczach irracjonalnych nazywamy przeczuciami.Rozwój tej czakry daje zdolność czynienia cudów tj.wpływanie na rzeczywistość świata materialnego (kreacji) w niepojęty naukowo sposób.

TWOJE MYŚLI MAJĄ MOC KREACJI I MANIFESTACJI W FIZYCZNYM ŚWIECIE.

Energia CZAKRY 3 OKA odpowiada za rozbudzoną intuicję, jasne przeczucia, dostęp do uniwersalnej wiedzy, kontakt z podświadomością oraz rozwiniętą wyobraźnię. Masz  wizje, możesz  zobaczyć przyszłość i inne  rzeczy.

Czakra słabo rozwinięta. Przykładowe objawy: Dopuszczasz do siebie tylko to co możesz sprawdzić i udowodnić metodami naukowymi. Odrzucasz prawdy duchowe. Twoje życie skupia się wyłącznie na zaspokajaniu potrzeb materialnych, nie rozwijasz się duchowo. Negujesz to czego nie możesz doświadczyć 5 zmysłami.

CZAKRA  KORONY   wyższej  inteligencji  ponadzmysłowej

Siódmy ośrodek energetyczny znajduje się na czubku głowy. Związany jest z obiema półkulami mózgu oraz gruczołem szyszynki. To centrum inteligencji duchowej, rozumianej jako poszukiwanie sensu i celu własnego życia, oraz praw rządzących wszechświatem. To również zdolność człowieka do wykraczania poza własne ego, doświadczania siebie jako części istnienia. W ośrodku korony, m.in. dzięki praktyce medytacji, świadomość człowieka osiąga przebudzony stan umysłu, czyli oświecenie. Czakra korony aktywizuje się najczęściej wtedy, gdy przeżywamy stany transpersonalne, czyli rodzaj przebłysku intuicji, poczucia, że jesteśmy częścią czegoś większego. Psychologia transpersonalna nazywa takie doświadczenia duchowymi lub mistycznymi.

Niektórzy określają je jako coś w rodzaju „światełka w tunelu”, poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że wszystko się ułoży. Te stany poszerzenia świadomości mogą wyznaczyć nowy kierunek w życiu.

WYŻSZE JA, czyli Umysł Nad Świadomy

Na tym wysokim, duchowym poziomie istnienia kształtuje się TOŻSAMOŚĆ, czyli „Jam jest ja” odrębny i jedyny, lecz w Rodzinie Ludzkiej. Wyższy poziom umysłu ludzkiego ma w swojej dyspozycji: Telepatię, czyli rozumienie i porozumienie bez słów .

Indygo zwane ‘trzecie oko”, czyli szyszynka czyni dostęp do wizji, marzeń, idei i pomysłów, ważnych dla rozwoju człowieka, cywilizacji ziemskiej i Natury. Ma to związek ze spełnianiem się, czyli pogłębianiem zainteresowań, pasji, odkryć, talentów, zdolności, geniuszu a także projektów, planów i zadań życiowych . Iluminacje, olśnienia, oświecenie, jasnowidzenie to są typowe manifestacje Wyższego Ja. Ważną domeną Wyższego Ja jest wola, wraz z telepatią tworzy dostęp do Wszechświata.

NADŚWIADOMOŚĆ zwana w starych kulturach Duchem Rodzicielskim, Wielkim Duchem, Świętym  Bożym  Duchem jest częścią duchową człowieka która łączy go z  Boskim  Źródłem Stworzenia. Posiada wiedzę o tym co było, jest i będzie oraz kreuje dla każdego człowieka przestrzeń szczęśliwego losu.  Kontakt z WYŻSZYM JA jest odpowiedzialny za dostęp do wiedzy  oraz poziomu świadomości samego siebie.

CZAKRA SZÓSTA – TRZECIE  OKO

Czakra ta, jeśli chodzi o ciało fizyczne, oprócz narządu wzroku związana jest też z centralnym układem nerwowym i przez to odpowiada za gospodarką hormonalną naszego organizmu. Trzecie oko, jeśli mamy dostęp do tej energii, jest portalem dostępu do wyższych stanów świadomości i połączeniem z naszą Wyższą Jaźnią.Trzecie oko jest miejscem, poprzez które manifestuje się na planie materialnym rzeczywistość, kreowana przez nasze myśli, przekonania i uczucia. Czakra ta uznawana jest za źródło mocy parapsychicznych i doskonałego połączenia z naszą intuicją. Rozwinięta czysta, sprawnie pracująca szósta czakra umożliwia swobodne kreowanie rzeczywistości, jasnowidzenie, jasnosłyszenie, widzenie planu energetycznego takiego jak np. aura i czakry. Dzięki otwartemu trzeciemu oku i dzięki wiedzy z niego zaczerpniętej łatwo jest nam rozumieć, akceptować i radzić sobie z naszymi myślami i emocjami. W wyniku współpracy z ta czakrą zachowujemy więc równowagę i siłę.

Nie traci my niepotrzebnie energii na walkę z pragnieniami, emocjami i myślami.Pracując z czakrą trzeciego oka, należy jednak być ostrożnym. Zaleca się jakąkolwiek pracę z ta czakrą dopiero w momencie, kiedy uporządkowane mamy niższe pięć czakr, czyli w momencie, kiedy jesteśmy świadomymi, zrównoważonymi ludźmi. Dlaczego? Otóż dlatego, że poprzez trzecie oko łączymy się także z planem astralnym, w którym spotkamy to, co rezonuje z nami. Tak więc jeśli mamy w sobie lęk i chaos to otwierając trzecie oko prawdopodobnie natrafimy na plan astralny wzbudzający w nas lęk. Pracujmy więc z szóstą czakrą odpowiedzialnie.

CZAKRA TRZECIEGO OKA W HARMONII

Przy harmonijnie pracującej szóstej czakrze doskonale słyszymy nasz wewnętrzny głos, naszą intuicję. Nie wahamy się już z podejmowaniem decyzji, bo wyraźnie widzimy, którą drogą mamy podążać i jaka decyzja będzie dla nas dobra. Słyszymy głos duszy. Przynosi on nam też natchnienie i inspirację. Mamy pewność, co robić i jaka jest nasza życiowa ścieżka.

Mamy całkiem dobry dostęp do informacji zapisanych w przestrzeni.Dzięki rozwojowi trzeciego oka o wiele łatwiej kreujemy swoja rzeczywistość, przyciągając to co chcemy. Rozwijają się także nasze zdolności parapsychiczne, takie jak postrzeganie energii, jasnowidzenie, jasnosłyszenie czy telepatia.Dużo intensywniej pracuje nasza wyobraźnia. Mamy łatwość wizualizacji. Plan niefizyczny rysuje się dla nas niemal tak wyraźnie jak ten fizyczny.

Mocna szósta czakra daje nam przede wszystkim zrozumienie zasad kosmicznych, sensu życia. Widzimy, że jesteśmy istotami duchowymi wcielonymi na Ziemi. Dzięki temu mamy również zrozumienie postępowania innych ludzi i jesteśmy wyrozumiali i spokojni. Widzimy, że wszystko jest jednością, że zdarzenia i ludzie na naszej drodze są nieprzypadkowi i że w szerszej perspektywie wszystko, co nas spotyka jest korzystne dla naszego rozwoju. Nie oceniamy więc ludzi i zdarzeń. Akceptujemy to, co jest.Wynikiem właściwej pracy szóstej czakry jest więc życie tu i teraz, w akceptacji tego, co jest. Dzięki temu zyskujemy niezwykły spokój, charyzmę i siłę. Tworzymy wspaniałe życie i stajemy się inspiracją dla innych.

CZAKRA TRZECIEGO OKA W DYSHARMONII

Zablokowana szósta czakra to przede wszystkim życie ograniczone do materii, logicznego myślenia i dowodów naukowych. Gdy trzecie oko jest zamknięte, wydaje się nam, że nie istnieje świat duchowy. Jesteśmy przekonani, że istnieje tylko to, co postrzegamy swoimi pięcioma zmysłami.Żyjemy przyziemnym, schematycznym życiem i czujemy się w nim bezpiecznie. Mamy zawężone horyzonty. Trudno nam zrozumieć, że ktoś może być inny niż my. Trudno nam innych zrozumieć i zaakceptować. Nasza wyobraźnia i fantazja są ograniczone, działamy stereotypowo.

Przed innością i nowościami czujemy lęk.Jesteśmy skupieni na grze ego i zaspokajaniu potrzeb materialnych. Nie widzimy celu i sensu życia, poza tym, aby mieć więcej i być lepszymi od otaczających nas ludzi. To wzbudza w nas ciągły niepokój i niedosyt.Dysharmonia powoduje w nas emocjonalny chaos. Jesteśmy chwiejni emocjonalnie i niespokojni. Uwikłani w grę tego świata gonimy nieustannie za szczęściem, nie potrafiąc zobaczyć go w sobie, odczuć miłości, spokoju i pełni w sobie.     http://centrumajna.pl/czakra-trzeciego-oka/