www.bialy-orzel.edu.pl    

With  google  chrome  you can  translate   any  text   and any file  into  any  language  !

BIAŁY ORZEŁ

PORTAL EDUKACYJNO – WYDAWNICZY

Portal dla  intelektualistów. W  służbie  naukowej  prawdzie.

Zniewolenie jest ceną jaką trzeba płacić za nieznajomość prawdy lub za brak odwagi
w jej głoszeniu. Nie żałuj pieniędzy na wiedzę ,bo zapłacisz wysoką cenę za niewiedzę.

 Za naszą i waszą wolność. For your freedom and ours.

Historia

Szkoły polskie czego i jak nie uczyły i nie uczą         PDF 

Sprawdziliśmy, jakie lektury do wspólnego i indywidualnego czytania znalazły się w rozpisce nauczania polonistycznego. To m.in. Baśnie Andersena, powieść „Anaruk, chłopiec z Grenlandii” Centkiewicza, „Cukierku, ty łobuzie” Cichoń, dalej A. Frączek „Ranu Julek. O tym, jak Julian Tuwim został poetą”, A. Lindgren, „Dzieci z Bullerbyn” i kilka innych. Reforma jest źle przygotowana, niszczy dobrze działający system edukacji w Polsce, a teraz niszczy jakość pracy polskiej szkoły – twierdzi przewodniczący Ordon, kiedyś też nauczyciel historii. -Niebezpieczne są ograniczenia nauki historii , bo to wpłynie później na świadomość narodową Polaków i duchowość człowieka.Reforma z roku 2016 także nie lepsza.Więcej w pliku o stanie szkolnictwa i edukacji historycznej która niewiele się zmieniła od  roku 2012 oraz  analizy podręczników do historii.Warto w tym kontekście  nadmienić,  ponieważ  cytowane w  pliku programy edukacyjne wymieniają  stale  Rzeczpospolitą  lub Rzeczpospolitą  Obojga  Narodów, że  nazwa  Rzeczpospolita    powstała dopiero  po  roku 1919, czyli po  tak zwanym odzyskaniu niepodległości  po okresie rozbiorów.  Przedtem  było  Królestwo Polskie  ( Księstwo Warszawskie w  okresie  zaborów) ale  nie  Rzeczpospolita. Tym samym , nie było żadnych królów  w  Rzeczpospolitej,  ale byli  królowie  w  Królestwie Polskim  wykasowanym z mapy  świata z powodu  rozbiorów.

Genealogia rodowa Redaktor Naczelnej        PDF

ciekawostki heraldyczne i ważne dane historyczne

Narodowa Demokracja i Obóz Wielkiej Polski       PDF

 Większość Polaków nie znało prasy narodowej ani działaczy narodowych z okresu II RP. Nadto nie umiała ta większość określić nawet czym się różni demokracja na przykład od od plutokracji , czym jest nacjonalizm i inne nazwy polityczne ,stąd wybory polegały głównie na głosowaniu na hasła i plakaty. Już w czasach II RP Narodowa Demokracja była prześladowana i szykanowana przez sanację a w Polsce komunistycznej powstało bardzo wiele publikacji szkalujących Obóz Wielkiej Polski oraz Narodową Demokrację ,co zaskutkowało wieloma zdeformowanymi opracowaniami i wypaczonymi ideologicznie publikacjami. Opracowanie jest poświęcone odkłamaniu zafałszowanych dziejów narodowej prawicy i składa się z artykułów i publikacji poświęconych temu zagadnieniu. Zarys historyczno-poglądowy.

Szlachta  polska szablony i stereotypy       PDF        

 

Negatywny stereotyp – że szlachta nakradła i uciekła budowano celowo w latach komunistycznych. Szlachta była   i jest przedstawiona  jak grupa pasożytnicza , megalomańska, niemiecko pochodna,styl i język takich  opracowań  antyszlacheckich  jest charakterystyczny nie tylko dla  epoki  komunizmu . Opracowanie zawiera  historię  stanu szlacheckiego w Polsce, kim byli i jak żyli szlachcice , jak kreowano negatywne wizerunki szlachty polskiej i wiele ciekawostek  historycznych w tym o problemach genealogicznych. Niektóre  genealogie  są wręcz kuriozalne !

Pańszczyzna w Polsce  jak była    PDF

Edukacja wraz z industrializacją i urbanizacją oraz spadek znaczenia warstw wyższych, ukształtowanych przed wojną, spowodowały masowy awans ludności pochodzenia chłopskiego, przechodzącej do miast .Do 1955 r. ok. 5 mln ludności wsi przemieściło się do miast likwidując dotychczasowe przeludnienie wsi. Pierwsze pokolenie pochodziło ze wsi – część wczasowiczów dzięki funduszowi nie tylko zobaczyła nieznane dotąd zakątki kraju, ale nauczyła się  pisać,  czytać  oraz  posługiwać nożem i widelcem. Według władzy ludowej chłoporobotnicy mieli stać się wiodąca warstwą narodu. Wcześniej, w  okresie II Rzeczypospolitej nastąpiła znaczna aktywizacja polityczna chłopów którzy w 1931 stanowili 60 % ludności kraju, natomiast dopiero okres II wojny światowej to apogeum działalności politycznej z jednoczesnym zanikiem podziału narodu polskiego na panów i chamów. Chłop polski poprzez włączenie się w działalność podziemia, zrozumiał swoją wartość, wyzbył się kompleksów wobec „dobrze urodzonych” i stał się równorzędnym partnerem w walce.Potomkowie  ziemiaństwa,  różnych hrabiów, grafów i baronów  oraz przyszywanych książąt ( byli  tacy)  już dzisiaj nie  pamiętają o  tym zagadnieniu  , a może  też się i już  nie uczyli,  dlatego  warto o tym przypomnieć.

Arystokracja  polska       PDF 

Temat szlachty i arystokracji rodowej w Polsce   jest  to wrzód ropiejący związany z niezałatwionym tematem  Jałty  oraz  braku dekomunizacji  i denacjonalizacji czyli reprywatyzacji.  Reprywatyzacja (właśc. restytucja mienia) – proces polegający na zwrocie uprzednim właścicielom (ich następcom prawnym) mienia przejętego przez państwo w drodze nacjonalizacji lub wywłaszczenia po 1945  roku.   Warto się   zapoznać z  tematem  arystokracji która  została pozbawiona majątków po II  wojnie  na skutek Jałty i   która sama o  sobie  ma wiele do powiedzenia,kim  są, jak żyją i jakie mają poglądy a  także co oznacza  słowo  arystokracja, magnat , i inne zagadnienia dotyczące  tej sfery . Żyją wśród nas potomkowie znamienitych rodów …. Więcej   o polskiej  arystokracji   w pliku  PDF  72  str  A-4 .

WAWEL  to LEW     PDF 

Historia  Zamku Królewskiego  na przestrzeni  wieków oraz  wiele  sensacji  historycznych . Moneta  – to Apoloniusz z  Tiany, wielki  Cudotwórca, uczony,  filozof i mędrzec  grecki.  Jego Imię  ma wiele  wspólnego z  nazwą Polonia… ale  o tym  innym razem.

 Twierdze  w Polsce       1 PDF   2 PDF

Polskie  twierdze  można zaliczyć do  najlepszych w Europie i na świecie

W  pliku PDF 1  są  Artykuły o aferze ze sprzedażą Twierdzy Modlin

oraz   sensacja przy  Twierdzy  Kamieniec Podolski

ze znanym  artystą Władysławem Szpilmanem  – PDF 2

Polski  Orzeł Wojskowy   PDF

Historia  polskiego orła wojskowego oraz  kontrowersyjna  symbolika  niektórych obecnych  jednostek   i dwuznaczny symbol / logo  Wojska  Polskiego z  roku 2009

Kobiety Działaczki Narodowe Damy Rzeczpospolitej      PDF    

Niewiele  osób w Polsce  chyba  wie, że to polskie i zapomniane  dziś  działaczki  narodowe II Rzeczpospolitej, wywalczyły jako pierwsze  prawa  dla kobiet w Polsce ,a  dopiero  po nich prawa te uzyskały  kobiety w  innych  krajach. Kobiety w Polsce  walczyły w powstaniach , brały udział w turniejach rycerskich już w  dawnych wiekach, były żołnierzami w Wojsku Polskim a nawet generałami, gdy inne kobiety w  innych  krajach spędzały czas na dworach i w pałacach,a nasze dzielne  rodaczki sponsorowały w wieku XIX – tym polską emigrację   i to  im właśnie oraz innym zapomnianym działaczkom oraz żołnierzom  jest poświęcone  to opracowanie.   

Polskie i niemieckie  obozy  koncentracyjne     PDF  

W swojej książce z Królestwa pamięci, Elie Wiesel, ocalała autorka  i laureatka Nagrody Nobla, pominęła Polskę całkowicie ze swojej listy państw, które walczyły z niemiecką okupacją

Kiedy Szwedzi   Rosjanie i Niemcy     PDF

–   oddadzą nam zagrabione skarby  kultury  . Te wielkie  zbiory pomieszczą  niektóre   zamki i pałace w Polsce  zamienione na  hotele.  W Archiwum Narodowym Szwecji znajduje się duży zbiór poloników  Zbiór poloników Skoklostersamlingen, należący obecnie do zbiorów sztokholmskiego Riksarkivet, bierze początek ze zdobyczy wojennych generała Karola Gustava Wrangla. Rękopisy i druki, zagrabione na terenach Rzeczpospolitej, zostały przez generała zdeponowane w zamku Skokloster i stanowiły kiedyś jeden zbiór. W roku 1892 manuskrypty przeniesione zostały do archiwum w Sztokholmie a druki, pozostały na zamku.   Sporo polskich akt metrykalnych sprzed 1660 jest w archiwach w Szwecji.  Więcej w  pliku.

Jak nas okradała  hitlerowska  III  Rzesza   PDF

Temat  nie  rozliczony.

Po dokonaniu aneksji polskiego terytorium w 1939 roku niemieckie okupacyjne władze wcieliły część zachodnich ziem II RP bezpośrednio w granice III Rzeszy. Obywatele polscy zamieszkali na tych terenach poddani zostali eksterminacji oraz wysiedleniom, a część z nich zmuszono do podpisania volklisty. Rozpoczęto masowe wysiedlenia Polaków z Pomorza, Wielkopolski, Śląska połączone z rabunkiem oraz konfiskatą majątku należącego do polskiego państwa oraz prywatnej własności obywateli polskich. Jednym z pierwszych prawnych dokumentów dotyczących konfiskaty majątków polskich na terenach wysiedleńczych było wydane już 27 września 1939, a później uzupełniane „Rozporządzenie o konfiskacie polskiej własności w Prusach zachodnich”, w którym czytamy: „Aktywa państwa polskiego, instytucji państwowych, walory przyrodnicze oraz aktywa osób fizycznych i prawnych mogą być zatrzymane i skonfiskowane”. Przepisy te spowodowały masowe przejmowanie własności polskiej – państwowej przez niemieckie państwo, a prywatnej przez osoby fizyczne narodowości niemieckiej.  Niemieckie dowództwo wojskowe, a później Główny Urząd Powierniczy do przejmowania prywatnych przedsiębiorstw oraz firm powoływały tzw. powierników. Z danych Głównego Urzędu Powierniczego wynika przykładowo, że na terenie Gdańsk-Prusy Zachodnie powiernictwem objęto 774 przedsiębiorstwa jak drogerie, hotele, spółdzielnie, drukarnie czy cegielnie.

Kontyngenty w okupowanej przez Niemców Polsce – obowiązkowe  darmowe  dostawy produktów rolnych oraz hodowlanych (m.in. zboże, mięso i mleko) pobieranych przez rząd III Rzeszy w okresie II wojny światowej na terenie okupowanej Polski,rabunek produktów rolnych przekraczał ich przedwojenny polski eksport.rabunkowa eksploatacja sektora rolniczego powodowały ciągłe niedożywienie dużych grup ludności i pozbawienie ich materialnych podstaw rozwoju biologicznego.

Łączna wartość poniesionych strat określono na kwotę 258 miliardów złotych przedwojennych, co stanowiło równowartość ok. 50 miliardów dolarów amerykańskich (w 1939 roku). W 1990 r. wyliczono, że straty wojenne poniosło ponad 13 mln obywateli polskich w wyniku czego poszkodowanym oraz ich spadkobiercom należałoby się 285 mld dolarów odszkodowań. Kwota ta wynikała jedynie z obliczenia strat spowodowanych zniszczeniami i grabieżami, i nie uwzględniała strat wynikających z eksploatacji polskiej gospodarki przez okupantów podczas trwania II wojny światowej. Ludziom popalono i zniszczono domy a potem Polacy musieli  zbierać  pieniądze na  wkłady mieszkaniowe w  blokowiskach i spółdzielniach  komunistycznych, które dalej  okradają  ludzi. No , ale  przecież  jesteśmy w UE  razem z Niemcami….i zamiast odszkodowań  są  dopłaty  i dofinansowania…I z tych dopłat  pokrzywdzeni nie dostali ani  grosza. Więcej  w  pliku.                                                   

Azja Tuchajbeja       PDF

Warszawa w 1944 jak zamordowano antyczną Warszawę   

We  wrześniu 1939  roku hitlerowskie  bomby spadły na  wielowiekową wspaniałą  antyczną kulturę, sztukę, wspaniałe z zabytki,  domy , kościoły , muzea, teatry, czego nie doświadczyło żadne inne  państwo na świecie.  Zobacz  jak wygląda  wspaniała  antyczna zniszczona  warszawska architektura.

Jesziwa Lublin      PDF                      

 Lublin „Jerozolimą Królestwa Polskiego”

Dzieje Lublina są nierozerwalnie związane z życiem społeczności żydowskiej, która od wieków stanowiła integralną część mieszkańców miasta. Lublin należał do najważniejszych miast w historii Żydów wschodnioeuropejskich, przez kilka stuleci był ważnym centrum żydowskiej nauki i kultury.W Lublinie od 1518 roku działała jesziwa – uczelnia talmudyczna, która zasłynęła w całej Europie. Także  zbliżanie dwóch  testamentów z  udziałem  hierachii katolickiej i  pary Lecha i Mari Kaczyńskich.

PALESTYNA     podstrona    PDF 

Z historii  Palestyny , Palestyńczyków i Lewantu  

Tajemnice  Ziemi Świętej,  Egiptu i żydowskiej  Ściany  Płaczu.     

Zagadnienia  dotyczące  Bliskiego Wschodu wraz z  historią  tego regionu są  prawie w ogóle nie  znane. Jest to bardzo ważne  z powodu  problemu islamskiej emigracji  a także dlatego,  że ludzie nie znają przeważnie  w  ogóle  regionu  Bliskiego Wschodu.Kojarzą  ten region  prawie wyłączenie z  religią  islamską  oraz  wojnami  lokalnymi  , tak zwanymi  konfliktami  między  arabami  i żydami  albo  Iranem  i żydami  lub innymi  krajami. Nieznana  jest  na ogół  prawdziwa  historia  tego regionu  jak też prawda  o  religii islamskiej. Mowa  jest o niej w  menu  Kultura  podmenu  Religia.

Straty polskie w II wojnie światowej oraz grabież po wojnie     PDF    

Grabieże radzieckie  także pozostają nie rozliczone . Nie są  to jednak  pełne  wyliczenia, do których należy doda utracony dochód  narodowy brutto w ciągu ponad  6  lat  okupacji ( za  każdy  rok okupacji)  jaki był wywożony do  III Rzeszy z banków  polskich oraz z  niewolniczego przemysłu i kontrybucji.Straty materialne Polski pod okupacją radziecką polegają także na  utracie większości  dochodu narodowego  brutto.   Więcej w  pliku.

Stanisław  August Poniatowski      PDF 

Odkryta  lektura  ukazuje  nam  nie tylko  prawdziwego  króla Poniatowskiego ,ale także  liczne  epokowe XVIII i XIX -wieczne ,oczerniające  go źródła  ,które  przetrwały do dzisiaj i weszły do  kanonu czarnej  legendy naszego wybitnego   monarchy.  Książka ta  była  cały czas  przemilczana,  gdyż wynika z niej,że   przyczyną  pierwszego zaplanowanego  rozbioru  Rzeczpospolitej  były liczne  spiski antykrólewskie a  także  odmowa  udzielenia  królowi  obiecanej  pożyczki  na  rozbudowę  armii  przez bankierów.  Całe  późniejsze  oskarżanie  go  winą za  pierwszy  rozbiór   Polski, które  do dzisiaj  pokutuje w  wielu  biografiach  o  królu, miało  także  charakter  zorganizowanej  akcji  wymierzonej  w  jego  osobę za jego życia oraz po jego śmierci, podczas gdy on sam  nie brał udziału w Targowicy , która  przyczyniła się do  rozbiorów Polski.  Mowa  jest o  Targowicy  także  szerzej w e-booku ‘Ziemiaństwo  szlachta  herby  walka  klas ‘.   

Bitwa  pod Wiedniem   PDF 

Bitwa pod Wiedniem (inaczej nazywana Odsieczą Wiedeńską lub rzadziej Wiktorią Wiedeńską) – bitwa stoczona 12 września 1683 pod Wiedniem między wojskami polsko-cesarskimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego a armią Imperium Osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy. Bitwa była przełomowym wydarzeniem w wojnie – zakończyła się klęską Osmanów, którzy od tej pory przeszli do defensywy i przestali stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej części Europy. Cały czas  jest  mało znana na zachodzie  Europy i w innych  krajach także. Ale  Bitwa pod Wiedniem  ma też swoje nieznane  kulisy.

Domeyko , Malinowski, Strzelecki     PDF

Spotkaliście się na pewno w podręcznikach geografii z nazwiskami trzech polskich badaczy-podróżników, któ­rzy po powstaniu listopadowym, jako  młodzi wówczas lu­dzie, chcąc uniknąć prześladowań ze strony rządu carskiego, musieli uchodzić z kraju. Byli to Ignacy Domeyko, Ernest Malinowski i Paweł Edmund Strzelecki.Wszyscy trzej położyli olbrzymie zasługi dla krajów, w których się osiedlili. W czasie, gdy wrogowie wykreślali Polskę z mapy Europy, oni czynami swymi wpisywali imię naszej Ojczyzny w mapy świata.

Oflagowcy z Woldenbergu                            

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oflag_II_C_Woldenberg  zajrzyj

Najważniejszy  wojenny uniwersytet  polski,działający w  oflagu Woldenberg, który  wykształcił  kadrę dla  powojennej  Polski  i wielu wybitnych  Polaków. Jest opisany w Wikipedii wraz z życiorysami, warto się z nimi  zapoznać -pod aktywnymi  linkami.Między  innymi Jan Bogusławski (architekt, Generalny Projektant Odbudowy Zamku w Warszawie)- który nie mógł projektować w  socrealistycznej komunie  wg własnych wizji ,ale  jego genialne   narodowe projekty są w   innych krajach w Europie.

Armia  Krajowa   Okręgu  Lubelskiego  PDF

Generałowie  polscy zbiory biografii       1PDF     2PDF    3PDF

wybitnych  generałów polskich   ich biografie to zarazem  kawał  historii.

Trzy obszerne  pliki zawierają biografie  najbardziej znanych generałów, lista będzie poszerzana.   Warto  przypomnieć także  polskie  i narodowe mundury  wojskowe;

obecne  pochodzą z czasów  komuny czyli  PRL-u   z  Ludowego Wojska  Polskiego a  właściwie sowieckiego czyli  okupacyjnego.  Ale  teraz nagle  zmieniać  PRL-owskie mundury na polskie,  to chyba nie  za bardzo.  Trzeba było wcześniej  o tym  pomyśleć.

Niewyjaśnione  afery z samolotami       PDF

i  wypadkami lotniczymi  w Polsce sensacje i afery z dziejów  polskiego   lotnictwa ( patrz  e- book o  Smoleńsku)

Polska  Sitwa  Ludowa od Pawlaka  do Kosiniaka    PDF

oraz    krótka historia  ruchu ludowego

O bandytach z  NSZ  i  nieznajomości  historii    PDF     

polemiki  literacko – naukowe  znanych  osób  z IPN  i nie tylko

Wyraz „historia” pochodzi od greckiego słowa ἱστορία (istoria), pierwotnie znaczącego „badanie, dochodzenie do wiedzy” oraz „wiedza zdobyta poprzez badanie”. W  dzisiejszych  czasach  oraz w  obliczu    tysięcy różnych książek  i  źródeł  historyk  z  prawdziwego zdarzenia  musi  być  jak   detektyw   śledczy  oraz  psycholog, który   potrafi ocenić wiarygodność    źródła  oraz  autora a  nie  tylko  polegać  na medialnym  nazwisku  oraz tytule  naukowym.

 Obecnie bowiem wystarczy  ogłosić  się  guru  po  przerobieniu  pewnej  ilości  książek ,które są poza  oficjalnym programem  nauczania  a  powinny  stanowić  podstawowy zakres  wiedzy  na maturze z historii  lub egzaminie  wstępnym   –  i  ogłosić  rzekomo  wielkie   dzieło  naukowe,  będące wypisami  źródłowymi , zamiast wznowień   wielu  publikacji i jeszcze dopisać sobie  do takiego ’dzieła  ‘  copyright.

 Wszystkie programy  studiów  oraz  podręczniki wykładowe w tym szkolne, powinny być w  takim razie  udostępniane na  stronach internetowych  szkół, MEN, uniwersytetów i innych placówek wraz z  nazwiskami autorów  oraz  ich stopniami  naukowymi  lub innymi kwalifikacjami , ponieważ  do tej pory były utajnione i nie  można  było  nawet sprawdzić, z czego się uczą uczniowie  oraz  studenci a  także doktoranci i wykładowcy.

  Warto  także  wspomnieć, że skrajnie  przeludniony Instytut Pamięci Narodowej jest   już organem  administracji w którym karierę można  było zrobić  będąc nawet  byłym  działaczem  PZPR lub historykiem  z  mizernym dorobkiem. Ile można czytać latami  te same  archiwa  , pobierając  dużą  pensję ? I  się to opłaca,  po 20 i 30 historyków pracuje w IPN w Biurach   Edukacji , Biurach badań  historycznych czy biurach upamiętniania walk i męczeństwa  w  każdej  delegaturze , na siłę  wymyślają  jakieś  publikacje  nawet nie związane z działalnością  IPN, żeby  jakoś  usprawiedliwić  zajmowane  stanowisko. Produkują   książki o ‘elitach’ komunistycznych . ‘Elity komunistyczne w Polsce’,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa–Lublin 2015.Słowo  ‘elita’  , które oznacza    jednostki wybitne i  nieprzeciętne ,  stosuje się  zresztą powszechnie i  nagminnie  w odniesieniu  do  różnych  pseudoelit ,kast  i  mafii….

Co odkryła  susza    PDF

 Lato roku 2015 było znamienne ,gdyż wszyscy będą  pamiętać długotrwałą  suszę i jej  skutki w przyrodzie a  także w konsekwencjach dla rolnictwa. Tymczasem susza ta nie była  zwykłym zjawiskiem  meteorologicznym,  ale nadprzyrodzonym, które obfitowało w bardzo wiele niezwykłych odkryć  i zjawisk .

Homo  sovieticus i kiełbasa jako  rasa  wyborcza  PDF

Zbiór publikacji  poświęconych zagadnieniu skutków komunizacji oraz sowietyzacji,która dotkliwie dotknęła kulturę oraz  sferę duchową oraz psychiczną  ludzi  okaleczając ich i pozbawiając osobowości oraz tożsamości.Zbiór  składa się z różnych publikacji o różnym spojrzeniu na to zagadnienie czasem nawet przeciwstawnych napisanych przez różne znane nazwiska, i szkoda, aby temat ten zaginął , gdyż dotyczy on  całej  epoki kilkudziesięciu lat która odcisnęła  piętno na życiu milionów  ludzi .

Święto Pracy 1 Maja Święto Flagi Konstytucja 3 Maja     PDF

święto komunistyczno – nazistowskie celebrowane w Polsce polska flaga ma ciekawe barwy a Konstytucja 3 Maja została przerobiona czyli sfałszowana !

Polscy działacze narodowi  PDF

poznaj kilka wybitnych postaci

Wesoły staruszek opowieść o profesorze Władysławie Bartoszewskim   PDF

W roku 2015 kilka bardzo znanych historycznych postaci w Polsce brało jeszcze czynny udział w kreowaniu polskiej rzeczywistości oraz świadomości narodowej.
Zmarły 24 kwietnia 2015 roku, Władysław Bartoszewski należał do czołówki polskich polityków XX wieku oraz przełomu wieków, w czasie przynależności Polski do Unii Europejskiej. Zaliczony do panteonu wielkich narodowych bohaterów i żołnierzy Polski Walczącej oraz Armii Krajowej, działacz Solidarności, więzień Auschwitz oraz więzień czasów stalinowskich. Laureat dziesiątek nagród i medali oraz doktoratów honoris causa, autor wielu książek i publikacji z dziejów II wojny światowej, dziejów Żydów polskich , Armii Krajowej w szczególności z zakresu Powstania Warszawskiego, sztandarowa postać Solidarności prezentowany jako wzór cnót i patriotyzmu, całowany był nawet przed śmiercią w rękę przez prezydenta Wrocławia Dutkiewicza. Jednak jak się okazuje patriotyczna biografia niewiele wspólnego miała z jego prawdziwą biografią, czym powinien się zainteresować wreszcie Instytut Pamięci Narodowej.

Twierdzenia o agenturalnej działalności Bartmana Bartoszewskiego są bardzo prawdopodobne. A może przeszedł na stronę niemiecką jako zdrajca, wydał wielu ludzi jak twierdzą źródła w tym prawdziwego Bartoszewskiego żołnierza Armii Krajowej, dlatego opuścił Auschwitz dziwnie bez problemu, co się nie zdarzało, a po wojnie zamaskował się w Komisji do Spraw Badania Zbrodni Hitlerowskich, gdzie miał możliwość fałszowania archiwów oraz wyprodukowania dla siebie niezbędnej tożsamości i stąd te jego produkcje książkowe oraz podrabianie całej swojej rzekomej historii w Armii Krajowej i różne uniki ? Być może, że właśnie tak było ? E- book zawiera wiele artykułów oraz ich analizy dotyczącej biografii Władysława Bartoszewskiego , które ukazywały się wyłącznie w Internecie, przez to temat tego człowieka nie był znany ogółowi społeczeństwa a jest on związany ściśle z osobą bardzo już znanego rotmistrza Pileckiego i jego podziemnej działalności w Auschwitz. Warto o tym wszystkim przeczytać.

Stocznie polskie historia budowy i zniszczenia    PDF

oraz kto był twórcą Gdyni ( chyba nikt tego nie wie w roku 2021 )

Gdzie się podziały polskie skarby Rapperswilu ?     PDF

Archiwa akta koronne i kanclerskie jakich dzisiaj brakuje  PDF

Tarcza Rolanda ziemiaństwo polskie w Armii Krajowej   PDF

A Pole i Polska    PDF

Zamki i pałace Wielkopolski      PDF

Archeologia historia i wykopaliska        PDF 

Bardzo ważne odkrycia antycznej kultury oraz sensacje ze świata architektury i sztuki , Piaskowa Skała zamieniona na Pieskową Skałę , przekręty z wykopaliskami i fałszowanie archeologii i badań ,o odkryciach w Polsce , Władysław Heron nie Her Man , wiedza i kawał historii oraz wielu epokowych odkryć.Kto stoi za fałszowaniem archeologii i komu na tym tak bardzo zależy ? Do fałszerstw archeologicznych należą także fałszerstwa datowania cywilizacji oraz pierwszych ludzi, przypisując im obecność na ziemi nawet 60 tysięcy lat temu podczas gdy sama Biblia datuje początek świata na około 6 000 lat temu a nie 40 000 i nawet nie 10 000 lat temu. Dlaczego wyniki i opisy odkryć są mętne i niewyraźne, nie konkretne? Archeologia jest jedną z najważniejszą dziedzin historii , bez której nie można ustalić przeszłości oraz wielu faktów historycznych mających kapitalne znaczenie dla dziejów narodowych oraz dziejów całej ludzkości i została objęta ścisłą kontrolą już w wieku XVIII na zachodzie Europy.

Armia Krajowa Okręgu Lubelskiego       PDF

Armia Krajowa krótka historia     PDF

Tracja kolebką greckich nauk      PDF

Tracja (gr. Θρᾴκη, Thraki, łac. Thracia, bułg. Тракия, Trakija, tur. Trakya) – historycznie: starożytna kraina położona między dolnym Dunajem, Morzem Czarnym, Morzem Egejskim i rzeką Strymon (Struma). Obecnie region geograficzny w granicach Bułgarii (Tracja Północna), Grecji (Tracja Zachodnia) i Turcji (Tracja Wschodnia), znajdujący się m.in. na terenie Niziny Trackiej. Starożytna Tracja była krajem, w którym dość dużą uwagę zwracano na siłę fizyczną. Z Tracji pochodził Spartakus (wielki przywódca powstania niewolników w Rzymie) .
O dziesiątki kilometrów w górę biegu rzeki stoją grobowce okresu mykeńskiego o konstrukcji podobnej do znanych w wielu miejscach świata egejskiego. Trakowie wspomniani byli w poezji Homera jako lud sprzymierzony z Trojanami i im pokrewny. Herodot uważał ich za drugi w liczebności lud po mieszkańcach Indii. Podobnie uważał Pauzaniasz. Strabon liczebność Traków ocenia na dwa miliony, dzieląc ich na 22 plemiona. W IV w p.n.e. znana tu była już produkcja jedwabiu, choć jej poważny rozwój nastąpił w okresie Bizancjum.Tracja i Macedonia to był jeden organizm państwowy, z Macedonii pochodził Aleksander Wielki.Szkic i zarys historyczny poświęcony jest Tracji oraz Macedonii.

OUN /UPA zbrodnia wołyńska     PDF

Lista intelektualistów sprzeciwiających się budowie w Warszawie pomnika ofiar ludobójstwa dokonanego przez faszystów ukraińskich z OUN-UPA, SS Gallizien – jaki jest sens wznoszenia pomników ofiar( i akurat w Warszawie) zamiast pomników herosów narodowych i osób zasłużonych- czy jest to mania narodowa czy mentalność ofiary ?

Święte Cesarstwo Rzymskie od Rzymu do Hitlera i Unii Europejskiej    PDF

Krótka historia oraz wprowadzenie w zagadnienie jakim było zachodniego Świętego Cesarstwa Rzymskiego zwane także Reichstagiem, wroga hellenochrześcijaństwa oraz greckiego Bizancjum .Dzieje Świętego Cesarstwa Rzymu niemieckiego znanego jako cesarstwo zachodnie są bardzo skąpe i zaledwie szkicowe, objęte cały czas cenzurą, ciekawe dlaczego ?

Uszkujnik paradoksy historii   PDF

Gorąco polecam do przestudiowania niezwykłą książkę W. Uszkujnika „Paradoksy historii”, wydaną w Nowym Jorku w 1982 r., która przedstawia prawdę o najważniejszych kluczowych wydarzeniach i kulisach historii Rosji, Europy i świata, głównie w XX. Książka pokazuje nam kulisy zarówno „rewolucji lutowej” jak i „rewolucji październikowej” w Rosji. Plik zamieszczony w Internecie.

Mały sabotaż akcje podziemia II wojna światowa     PDF

Maria Konopnicka Rota i Hakata    PDF

Major Michał Marecki Powstanie Styczniowe   PDF

My deportowani wspomnienia szlachty polskiej na Syberii      PDF

Narodowe Siły Zbrojne    PDF

Patriotyczne organizacje Grunwald   PDF

Tatarzy w dziejach Polski  PDF

Szczerbiec- Miecz Sprawiedliwości PDF 

historia i badania nad mieczem koronacyjnym
władców polskich

Generał Prądzyński i generał Januszajtis PDF

twórcy nowoczesnej polskiej wojskowości

Wolność i Niezawisłość powojenne podziemie polskie     PDF

Przewrót Roman Dmowski    PDF

TEGO JESZCZE NIE UCZĄ NA ŻADNYCH STUDIACH
ANI W SZKOŁACH A POWINNI

Postać Romana Dmowskiego powinna być znana wszystkim historykom na całym świecie a nie jest znana dostatecznie jeszcze w roku 2021 w Polsce ! Roman Stanisław Dmowski (ur. 9 sierpnia 1864 w Kamionku, zm. 2 stycznia 1939 w Drozdowie) – polski polityk, mąż stanu, publicysta polityczny, minister spraw zagranicznych, poseł na Sejm Ustawodawczy RP oraz II i III Dumy.
Założyciel Narodowej Demokracji (endecji, ruchu narodowego),działacz niepodległościowy. Delegat Polski na konferencję paryską w 1919 i sygnatariusz traktatu pokojowego w Wersalu. Zagorzały przeciwnik polityczny Józefa Piłsudskiego .
Roman Dmowski był publicystą politycznym i twórcą podstaw ideologii narodowej w Polsce. Cieszył się dużym autorytetem wśród znacznej części społeczeństwa. Jego najsłynniejsze publikacje to m.in.: Myśli nowoczesnego Polaka (1903), Niemcy, Rosja i kwestia polska (1908), Polityka polska i odbudowanie państwa (1925), Przewrót (1934). Przedstawiał w nich własną wizję patriotyzmu opartego na narodowych interesach i realizmie politycznym. Uważał, że Polacy, tak jak inne narody, mają do odegrania własną wielką misję cywilizacyjną.

Wszystkie jego utwory objęte były w 1951 roku zapisem cenzury w Polsce,
podlegały natychmiastowemu wycofaniu z bibliotek.
To Roman Dmowski miał powiedzieć słynne zdanie : Jeśli nie znasz się na żydach, to nie powinieneś zajmować się polityką ( ani ekonomią ani gospodarką- dodajmy ). Nic dziwnego, że był zwalczany w sowieckiej żydokomunie i jest nadal zwalczany, pomimo że ma wiele pomników jest twórczość nie jest wykładana na uczelniach a jego publikacje są objęte nadal cenzurą.

Po upadku komunizmu w Polsce, nastąpiło powolne dostrzeganie zasług Dmowskiego dla sprawy polskiej, imieniem powyższego nazwano np. Rondo w Zamościu czy Zielonej Górze, mały Most Dmowskiego we Wrocławiu, a także kilka innych pomniejszych miejsc na terenie całej Polski. W Warszawie powstał także pomnik Romana Dmowskiego staraniem członków Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Komitetu Budowy Pomnika Romana Dmowskiego.Według dra Piotra Okulewicza z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu po 1989 roku na stopień zainteresowania postacią Piłsudskiego nie miały już większego wpływu dawne, sięgające korzeniami okresu międzywojennego podziały i sympatie polityczne. Jako przykład podaje sytuację w Poznaniu, w którym tradycyjnie popularnością cieszyła się endecja, opozycyjna wobec Piłsudskiego. Tymczasem w wieżę zamkową znajdującą się w centrum miasta wmurowano tablicę pamiątkową poświęconą marszałkowi Józefowi Fałszywemu. Zawiązał się także komitet budowy jego pomnika, a imię Piłsudskiego nadano jednej z głównych ulic Nowego Miasta.

Edward Gierek jak załatwiono Edwarda Gierka oraz artykuły o PRL-u   PDF

     

Opracowanie jest poświęcone odkrywczej biografii oraz rządom Edwarda Gierka przywódcy w PRL w latach 70 tych, którego reformatorskie plany zostały unicestwione przez naftowe knowania ściśle związane z polityką Układu Warszawskiego oraz polityką bliskowschodnią ,co było do tej pory ścisłą tajemnicą państwową oraz międzynarodową. Opracowanie zawiera także charakterystykę okresu PRLu i wiele ciekawostek z tego okresu, o którym młode pokolenia Polaków już nic lub bardzie niewiele wie.

Rządy zbirów  PDF

Opracowanie poświęcone jest nowemu zagadnieniu odkrytemu przez Redaktor Naczelną a mianowicie nie znanym dotąd kopiom patriotycznych organizacji polskich, które były tworzone w okresie II wojny światowej przez antypolskie agentury oraz eksterminacji Polskich Sił Zbrojnych po wojnie przez NKWD sowieckiego Smiersza.

Pocztówki
to zbiorcze opracowania poświęcone historii, miejscom i znanym postaciom

Pocztówka z polskiego Kijowa      PDF

Pocztówka z Parczewa     PDF

Pocztówka z Zamościa    PDF

Pocztówka z Wilna    PDF

Ta pocztówka wymaga wyszczególnienia, (chociaż inne pocztówki są także bardzo ciekawe )- z uwagi na wspólną polsko- rosyjską historię Wilna.W tle jest potworna historia z prawosławnym carem Wasylem Szujskim i późniejsza zemsta Rosji na rzymsko- katolickich Polakach zwanych łacinnikami nabiera zupełnie innej wymowy.…Takie oto szablony nadal stosowano i podjudzano antyrosyjskie nastroje wśród Polaków wychowanych na historii carskich rozbiorów: Czterysta lat temu car Rosji bił czołem przed królem Polski …. wiadomosci.dziennik.pl › Wiadomości › Kraj 28 paź 2011

Wasyl IV Szujski czyli poprawnie grecki Bazyli (ur. 22 września 1552 w Niżnym Nowogrodzie, zm. 12 września 1612 w Gostyninie) –władca rosyjski w latach 1606-1610, ostatni władca moskiewski z rodu Rurykowiczów , dynastii spowinowaconej z polskimi Piastami oraz Piotrem Włostowicem ( e-book Mesjański ród Duninów ) upokorzony i zamęczony w katolickim Królestwie Polski i Litwy. Jego oficjalna biografia została tendencyjnie zafałszowana .Wasyl – to imię dorobione jako wschodniosłowiański odpowiednik imienia Bazyli .Bazyli – imię męskie pochodzenia greckiego. Pochodzi ono od przymiotnika „królewski, cesarski” (basíleios, od II wieku wymawiane basílios), od rzeczownika basileus – „król, wódz, cesarz”. Wasyl a poprawnie Bazyli Szujski był z pochodzenia Grekiem tak jak wszyscy poprzedni carowie moskiewscy , po nim rządziła dynastia Romanowów aż do roku 1917.