With  google  chrome  you can  translate   any  text   and any file  into  any  language  !

BLOG  i  PORTAL  EDUKACYJNO -WYDAWNICZY  

www.bialy-orzel.edu.pl    

Portal dla  intelektualistów. W  służbie  naukowej  prawdzie.

            Witam !

Nazywam  się  Krystyna  Ziemlańska i  jestem niezależnym  naukowcem,  historykiem  badaczem, prawnikiem  oraz  działaczem  narodowym  i społecznym.  Postanowiłam  założyć  bloga  o charakterze  edukacyjno – wydawniczym ,   na  którym  prezentowane  są  różne  tematy  wg menu. Na  mojej  stronie  obecnie są zamieszczone bardzo ważne zagadnienia, do  których  między  innymi  należą  zagadnienia  prawne,  związane ze  zdrowiem,  nieznaną  historią Polski, bardzo ciekawą  kulturą  oraz  religią  i sportem (podmenu w  menu  Kultura)  jak też  sensacyjne  e- booki.    

                                         Trzeba  zapoznać się z  całymi działami  , czyli  całym Menu.

Kolos rodyjski /Helios Bóg Słońce

Kolos rodyjski /Helios Bóg Słońce
Kolos rodyjski /Helios Bóg Słońce
Kolos rodyjski /Helios Bóg Słońce

 Uczyć  trzeba się  przez   całe życie ! A edukacja to przede wszystkim czytanie.

 Oferuję Czytelnikom szereg obszernych  publikacji, które  poszerzają wiedzę oraz dostarczają nowej wiedzy . E- booki   prezentują  dorobek naukowy  na podstawie badań wielu źródeł do tej pory pomijanych  przemilczanych  lub nieznanych. Portal Białego Orła ujawnia  sprawy sensacyjne, nowe i odkrywcze , nieznane , trudne a nawet bolesne . Przywraca także  pamięć wielu  bohaterom  i zapomnianym postaciom oraz uczy i rozwija mając na uwadze dobro nauki , społeczeństwa w Polsce  i całej  ludzkości.             

 Wykształcenie – to poświadczona dokumentem wiedza zdobyta w oficjalnym systemie nauczania (szkoły publiczne, szkoły prywatne). Jest to zasób wiedzy, umiejętności i sprawności umożliwiający jednostce poznanie otaczającego świata i skuteczne w nim działanie, wykonywanie określonego zawodu; wynik kształcenia i samokształcenia.  

Synonimem  słowa wykształcenie są  takie  pojęcia  jak między innymi:erudycja, gnoza, mądrość, nauka, obeznanie, oczytanie, opanowanie (jakiejś dziedziny) , orientacja, pojęcie, szerokie horyzonty, uczoność, umiejętności,wiadomości, wiedza, wtajemniczenie, zasób wiadomości, zasób wiedzy, ułożenie, zorientowanie,  dokształcanie, oświecenie, przygotowanie naukowe, wychowanie – który termin pasuje  do Ciebie ? 

 Dobrze byłoby, gdyby Polacy zaczęli się pasjonować  historią , która jest  bardzo ciekawą dziedziną .  Nie   można  żyć w oderwaniu od  kultury oraz historii ,gdyż  historia  to procesy ciągłe  i często  jest tak, że obecna  rzeczywistość  może  być  skutkiem wydarzeń ,które  miały miejsce  nawet kilkaset  lat temu a nawet  1000 lat i więcej. Historia  jest zawsze  związana z  polityką , gospodarką i ekonomią przede wszystkim a  kultura -szczególnie sztuka – z religią. 87 proc. Polaków uważa, że wiedza na temat przeszłości jest potrzebna – ale zapytajmy, jaka  jest ta wiedza?

Czym jest wykształcenie…               

Większość  ludzi uważa się za wykształconych  ponieważ ukończyli  tylko  jakieś  studia dziedzinowe czyli inaczej  kierunkowe  jako zawodowe.  O wykształceniu możemy mówić w  znaczeniu  ogólnym  czyli humanistycznym  na przykład  staropolskim, kiedy to uczono wszechstronnie od podstaw  przede wszystkim  nauk  humanistycznych  jak  historia, wiedza o świecie,kultura, wojskowość, łacina, greka, literatura, prawo, filozofia  nie tylko  religia .Nie można  być  talibanem   politycznym   a bez znajomości historii i  prawa  nie można  w  ogóle mówić o świadomości  obywatelskiej.   Poprzez  wykształcenie ogólne   uznaje się  wykształcenie wszechstronne  a nie  ogólnikowe  nazywane  jako  ogólne czyli pobieżne  i oparte na szablonach  lub schematach   obiegowych  czyli stereotypowe. Ogólny znaczy całościowy .   Zamiast edukacji  ogólnej  wprowadzono  edukację  ogólnikową, oraz  wąską specjalizację  na wzór  USA, Niemiec  i innych   krajów  zachodnich czyli  kretynizm.

Inteligencja – warstwa społeczna w Polsce , żyjąca z pracy umysłowej, pochodząca  głównie ze zubożałej szlachty, ale również ze stanu mieszczańskiego, czasem bogatego chłopstwa i rzadziej zubożałej  arystokracji. Tradycyjnie inteligencja obejmowała nauczycieli, prawników, lekarzy, artystów, inżynierów i czasami też urzędników, a obecnie – nieprawidłowo – osoby zajmujące pozycje zawodowe, wymagające wyższego wykształcenia. 

W społeczeństwie polskim warstwa inteligencka zaczęła kształtować się w 2. połowie XVIII w. za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wpłynęły na to sekularyzacja nauki i wychowania oraz rozwój korpusu urzędniczego. Oprócz nauczycieli i urzędników nową warstwę współtworzyli przedstawiciele wolnych zawodów,  — lekarze, budowniczowie, kierownicy manufaktur, artyści objęci mecenatem króla i magnaterii. W końcu XVIII w. zaczęła się też kształtować osobna grupa zawodowa literatów i dziennikarzy, biorąca aktywny udział w życiu politycznym ostatnich lat Królestwa  Polskiego. III rozbiór Polski (1795) oznaczał z jednej strony emigrację części inteligencji, równocześnie jednak rozrost aparatów administracyjnych państw zaborczych i Księstwa Warszawskiego otworzył szersze możliwości pracy na etatach państwowych i uniwersyteckich. Inteligencja tego czasu rekrutowała się niemal wyłącznie ze szlachty i mieszczaństwa.

 Różne systemy oświatowe w 3 zaborach powodowały różnice w liczbie, poziomie wykształcenia i strukturze zawodowej inteligencji, jednocześnie wielu jej przedstawicieli zdobywało wykształcenie ogólne i zawodowe za granicą,.W 1. poł. XIX w. głównymi skupiskami inteligencji oraz ośrodkami kultury były Warszawa, Wilno oraz Krzemieniec, a także Kraków. Kształtowały się tam nie tylko postawy polityczne, światopoglądowe i artystyczne, dokonywano też pierwszych prób zbiorowego samookreślenia inteligencji jako osobnej grupy zawodowej i jakościowo nowej warstwy społecznej. 

W II RP inteligencja była jednym z głównych twórców odbudowywanych instytucji państwowych.

W okresie II wojny światowej inteligencja poniosła największe straty wskutek celowej, wyniszczającej ją polityki okupantów (AB, Intelligenzaktion, okupacja sowiecka w Polsce 1939–1941, Palmiry, Sonderaktion Krakau i wiele  innych  akcji  eksterminacyjnych ). Szacuje się, że ok. 35% inteligencji uległo biologicznemu wyniszczeniu. Poszczególne zawody utraciły od kilkunastu do kilkudziesięciu procent swego przedwojennego stanu. Znaczna część wartościowej  inteligencji została zdeklasowana i zajmowała się różnymi pracami fizycznymi bądź handlem, warstwa ta odegrała czołową rolę w organizacji i działaniach ruchu oporu.

Po wojnie, w okresie PRL, w wyniku  Jałty ,inteligencja stanowiła szczególną i na swój sposób wyróżnioną grupę w strukturze społecznej. W okresie tym, po usunięciu ze struktury społeczeństwa polskiego ziemiaństwa i mieszczaństwa to właśnie inteligencja stała się ich sukcesorką. Odgrywała jednocześnie rolę elity kulturalnej i intelektualnej oraz politycznej, a ponadto zastępowała nieistniejącą elitę ekonomiczną. Wypełniała zatem jednocześnie funkcje, które w naturalnych warunkach realizują co najmniej 3 różne grupy społeczne.

Podstawą tworzonego w kraju ustroju miała być jednak  klasa robotnicza, natomiast przedwojennej inteligencji przyznano rolę wykonawczą, jako niezbędnemu czynnikowi fachowemu, zamierzano też stworzyć spośród dzieci robotników i chłopów ( często  przedwojennych analfabetów)  nową inteligencję, bardziej godną zaufania od dawnej. Jej istotę miało stanowić nie przywództwo duchowe, lecz posłuszne wykonywanie powierzonych jej przez partię komunistyczną zadań. Próba jednoczesnej zmiany politycznej orientacji inteligencji, jej roli oraz źródeł rekrutacji, wywołała konflikty i opory, udając się tylko częściowo .Większość stanowili pracownicy biurowi i handlowi, bez specjalnych kwalifikacji i o wykształceniu niższym niż średnie. 

Kadry wykwalifikowane, bardzo przetrzebione podczas wojny, zostały uzupełnione na różnych szczeblach przez ludzi bez fachowego przygotowania. Przejście do przyspieszonej industrializacji w okresie planu 6-letniego (1950–55) zwiększyło jeszcze potrzeby w tym zakresie. Na stanowiska kierownicze w przemyśle wysuwano robotników — członków PZPR. W 1950 r. awansowano w ten sposób ok. 15–17 tys. robotników, którzy objęli stanowiska w administracji, aparacie władzy oraz w organizacjach politycznych i zawodowych. Zorganizowano wiele kursów i przyspieszonych form kształcenia dla robotników i chłopów. Kryteria klasowe i polityka rekrutacyjna umożliwiły zmianę składu absolwentów szkół średnich i wyższych, których liczba od pocz. lat 50. znacznie wzrosła. W 1945–1959 wśród ok. 200 tys. absolwentów szkół wyższych, ok. 70 tys. było pochodzenia robotniczego, a 40 tys. — chłopskiego, podobne proporcje dotyczyły szkół średnich. W rezultacie już w 1955 r. większość tej  nowej inteligencji oraz pracowników umysłowych składała się z dzieci robotników i chłopów. 

Nowa  inteligencja.

W latach 90. zmiany dokonywały się pod wpływem komercjalizacji usług zawodowych, otwarcia na zachodni styl życia i kształtowania się kapitalistycznego rynku pracy. Wzrost zapotrzebowania na usługi specjalistów z wyższym wykształceniem spowodował liczebny wzrost nowej inteligencji w zawodach nietechnicznych (lekarze, prawnicy, ekonomiści, naukowcy, twórcy kultury). 

Nie jest  to  krytyka  tych  ludzi  ani  dyskredytowanie, ale  ukazanie warunków  oraz  ustroju  jak  też  polityki obniżania  jakości  wykształcenia w  celu  uzyskania  kretynizacji  oraz  ludzi  ograniczonych  umysłowo, bez  horyzontów  umysłowych  ( intelektualnych).  Każdy człowiek  może  czytać  i uczyć  się  jak  też poszerzać wiedzę  i  horyzonty  umysłowe,  zależy to   tylko od chęci  i  motywacji.

Analfabetów już  nie ma, ale  są w  innym sensie.

Pojęcie inteligencja pochodzi od wyrazu łac. intelligentia, który oznacza, najogólniej mówiąc, zdolność pojmowania natury rzeczy, jako jedną z władz poznawczych.  Powszechnie rozumie się, że intelektualista to osoba  którą cechuje rozwinięta inteligencja (władza rozumienia, myślenia i rozumowania), szczególna zdolność do krytycznej analizy i syntezy, bogata wiedza (erudycja) („człowiek o dużej kulturze umysłowej i osobistej” );  która zajmuje się twórczą pracą umysłową ; która w życiu kieruje się raczej intelektem niż emocjami („którego postawę cechuje przewaga intelektu nad emocjami” ).   Intelektualista to także  w  znaczeniu  naukowym  erudyta.

 

Kilka  wyszczególnionych zagadnień:
…………………………………………………………………..

Informacja  dla  mieszkańców  Spółdzielni Mieszkaniowej  Czechów w  Lublinie,  o zawyżanych od lat opłatach  mieszkaniowych  i innych w  tym za  wodę  oraz  za  energię,  oraz    co   należy zrobić w takim przypadku  – w menu Prawo- ponieważ  to bezprawie trwa już wiele  lat.


Get  Back  Idea  Bank  afera

jak zniszczyć największy  polski  bank 

z polskim kapitałem –   nieznane  kulisy  tej  afery , które  ujawniają zupełnie inne  tło tej niż  opisywane w  mediach- jak  układ  giełdowy z  Komisją  Nadzoru Finansowego, czarna  giełda – oraz niewłaściwe  ustawy .Opracowanie dotyczy  wszystkich pokrzywdzonych w aferze Get Back  i Idea Bank  oraz samego Idea Bank jak też  innych osób  wciągniętych w  pozagiełdowy rynek  akcji.  Wszystko o tym zagadnieniu , to jest o  aferze  Get Back Idea  Bank ,( jednej  z wielu  afer  finansowych) która  ciągnie się  już  kilka lat  oraz  porada  dla pokrzywdzonych  frankowiczów  w tym    dla  zadłużonych banków –  w  menu  Prawo.

Lech i Jarosław  Kaczyńscy- nieznane  biografie  oszustów

Fałszywe życiorysy Lecha i Jarosława Kaczyńskich  w Encyklopedii Solidarności ! Bracia Kaczyńscy , to – jak  się  okazuje- zawodowi oszuści,  aferzyści  ,hochsztaplerzy i defraudanci ze  sfałszowaną  genealogią i biografiami  którzy   zasłaniali  się  nazwą    Prawo i Sprawiedliwość. Do tego dochodzi  trwająca  prawie  10 lat propaganda smoleńska  czyli tuszowanie  błędów  brata  Lecha Kaczyńskiego  głównego  sprawcy  katastrofy.  Więcej  o tych oszustach    i ich  polityce – w  menu  Polityka.

LGBT oparte na  fałszerstwach 

Tematyka  ruchu o nazwie  LGBT  wzbudza  wiele emocji  a  nawet  demonstracje zwolenników  i  przeciwników. Co to jest  LGBT  –  w  menu Kultura podmenu  Religia.

Prawo 

–   o kulisach  prawa w  tym  o kradzieży projektu Kodeksu Postępowania Karnego

autorstwa  Redaktor Naczelnej przez  Ministerstwo  Sprawiedliwości –  Prawo  zbiór  bardzo ważnych zagadnień  i inne  prawnicze  zagadnienia – a w zbiorze  tym ważna     wiadomość    dla  banków frankowiczów  czyli do kogo po  odszkodowania  .W  menu  Prawo, jest  dużo ważnych dla  każdego opracowań poświęconych  problemom z  prawem w Polsce.    Obecne prawo w Polsce zarówno kodeksy jak i ustawy są  bardzo złe .   To prawo decyduje o całym życiu społecznym  oraz  społecznych problemach , o gospodarce, polityce zdrowiu i innych dziedzinach. Jak  naprawdę działają w Polsce  sądy, prokuratury i policja oraz o skandalach z prawem  – mowa jest w  menu Prawo. 

W menu prawo- na końcu podstrony na dole- jest ważna informacja  dla  mieszkańców  dzielnicy Czechów w  Lublinie,  o zawyżanych  od  lat   opłatach  mieszkaniowych   oraz  co  należy zrobić w  takim  przypadku.

W   menu  Zdrowie-  jest mowa  między  innymi o pseudonauce  zwanej  psychiatrią,  która  jest stosowana  jako  narzędzie  represji  a  sami psychiatrzy  to ludzie  skorumpowani,  którzy  zawodowo  fałszują  opinie jako biegli  bez  uprawnień  zawodowych i  na czym  zarabiają    bardzo  dużo.  Nie ma  nawet prawnych  podstaw do wykonywania zawodu  psychiatry  i nie  jest to  nawet specjalizacja  medyczna tylko oszustwo,  które  nazywa  się ‘ służbą zdrowia’, która  zajmuje się  fałszowaniem opinii  biegłych  i  trzymaniem  zdrowych i niewinnych  ludzi w więzieniach  psychiatrycznych.  Poza  tym jest w menu Zdrowie  mowa  o innych  ważnych zagadnieniach  także  związanych z  prawem .

KULTURA

Róża Korytnica
Korytnica
Róża Korytnica

Wśród rannych mgieł wynurzył się okręt podwodny polskiej floty
              Nie  zniknie  niczym krótki sen, i ktoś go będzie  widział  potem
                    Już nowy znowu  obrał  kurs i płynie w dal z bezkresnych  głębin….

                         Nie  zniknie  niczym krótki sen, i ktoś go będzie  widział  potem
                                      Już nowy znowu  obrał  kurs i płynie w dal z bezkresnych  głębin….

 Menu  Kultura  podmenu Muzyka  

z  polską   historią  jest  także związana   muzyka wspaniałego polskiego zespołu  HORYTNICY .

               Zespół  jest w mediach   cenzurowany , a  uczy  patriotyzmu i pamięci o  narodowej  historii oraz   prezentuje   najwyższy   poziom  artystyczny .

SENSACYJNE  E-BOOKI  !  TYLKO  NASZE  E- BOOKI ! 

W  e -bookach do kupienia jest  mnóstwo wiedzy,  trzeba się  najpierw zapoznać z  opisami.

Takie  sensacje tylko w  Białym Orle !   Koniecznie  trzeba  kupić !

PTAK to ZNAK, OLŚNIENIE, ŚWIATŁO, ASPEKT DUSZY

                                                                      W  krąg  przez  cały  świat  Duch  Mocą  swą   wieje, 
                                                           w krąg  przez  cały świat  –  jak rzekł  Prorok  tak  się dzieje, 
                                                                           w krąg  przez  cały  świat  kroczy potężna rewolucja !

 

                                                               Jestem z  kraju  Orła….                             

Ptak jest zwiastunem nowiny, wiadomości, która zawsze ma świetlisty czyli  boski  przekaz. Bądź uważny, czytaj znaki, obserwuj sny, ktoś chce powiedzieć Ci coś dobrego.

                  Ptak przestrzega przed byciem nieobecnym “tu i teraz” 

                          i zamknięciem w  ciemną stronę życia i ułudą.

 Bóg  stworzył  bogatą  symbolikę, żeby się za  jej pomocą  komunikować z  ludzkością. 

Że ptak nasz święty, że nasz orzeł biały,  

      Nie do służalstwa stworzony – lecz chwały.   

                 Ptak ptakowi nie jednaki,człek człekowi nie dorówna, 

                               Dusa dusy zajrzy w oczy, Nie polezie orzeł w gówna.

                                                                                                (S. Wyspiański KC, s. 562) 

Orzeł symbolizuje słońce, niebiosa, ogień, pożar, dzień, powietrze, pioruny, wiatr, początek, wszechwładzę, wróżbę, wyrocznię, modlitwę, łaskę, długowieczność, odnowienie, odrodzenie, nieśmiertelność, chrzest, wniebowstąpienie, chwałę, władzę, majestat, natchnienie, geniusz, aspiracje, męskość, heroizm, zwycięstwo.Orzeł jest jednym z najstarszych symboli ludzkości. Zarówno Grecy jak i Persowie poświęcali go słońcu. 

Orzeł stanowił dla nich symbol wzniosłości oraz duszy związanej z najwyższym Bogiem niebios, będącym dla nich podstawą duchowości. Dla Greków orzeł był znakiem wielkiego Boga Zeusa. 

Z kolei Druidzi postrzegali orła jako symbol wszechmocnego Boga, który obserwuje świat z wyższych sfer niebieskich. Orzeł jest ptakiem, którego życie jest związane ze światłem oraz takimi żywiołami jak ogień i woda. Charakteryzuje go nieustraszony lot, szybkość oraz brak strachu przed burzą i piorunami, które zazwyczaj są atrybutami Stwórcy. Orzeł jest również symbolem dziedziczonej przez pokolenia szlachetności, władzy i waleczności. Tak jak lew na ziemi, orzeł jest uważany za króla nieba. Mając skrzydła, przelatuje między jednym światem a drugim, wspierając i prowadząc dusze do celu. Już w czasach prehistorycznych orzeł stanowił symbol siły i władzy.

E- BOOKI  i   HISTORIA

…..  nie  kupisz nie dowiesz  się….

Z kolei z  e-booków   Czytelnicy dowiedzą się  między innymi o  herbach i wielkich  tradycjach z nimi  z tym związanych oraz o  znanych  wielkich postaciach z  historii ,  między innymi o  Józefie  Piłsudskim  oraz  o Bitwie  Warszawskiej,  która  była  przedstawiana  niewłaściwie  i niekompetentnie .Historia Polski z  kolei  natomiast   jest kluczem do  historii  Europy, ale  także i  całego świata.To na ziemiach  polskich miały miejsce największe  bitwy  europejskie,  to w Polsce powstały zamki  krzyżackie , to w Polsce zaczęła się  II wojna światowa i dzięki Polsce się skończyła,   to wreszcie  sami Polacy dali początek  wielu  odkryciom i wynalazkom- patrz e-book ‘Polacy pierwsi na świecie’  i to ‘Polacy wygrali II  wojnę światową’  oraz  wiele  innych  odkrywczych i sensacyjnych  e -booków  i nowej  nieznanej  historii w tym  ujawniona prawdziwa  przyczyna  katastrofy smoleńskiej.

 Bez historyzmu nie ma polityki dla społeczeństwa, posiadającego  historię,  a że nie ma    

narodu bez  historii,  wszelka więc polityka  narodowa musi czerpać środki  z historyzmu. 

 Historia jest nauczycielką życia.

Nie znać historii to być zawsze dzieckiem – Cyceron.

I TY MOŻESZ   BYĆ   INTELEKTUALISTĄ  !

 Pomnik  Armii  Krajowej  w Sopocie

Intelekt  (łac. intellectus: percepcja, postrzeganie, poznanie), zdolności umysłowe, kultura umysłowa człowieka , organ duchowy człowieka. Odnosi się do zdolności  poznania,  uzyskania i wykorzystania wiedzy i  rozumienia zjawisk  zachodzących  i otaczających człowieka w  jego środowisku i innych  środowiskach a  także  umiejętności  analizowania  tych  zjawisk,  ich  wpływu  na  środowisko  , myślenie  krytyczne  , szybkie  kojarzenie , umiejętność  czytania  między wierszami  i wyciągania wniosków, intuicję oraz  wyobraźnię.

Intektualista      

Człowiek  inteligenty. Człowiek o dużej wiedzy i wybitnych zdolnościach umysłowych ,zwolennik intelektualizmu  czyli rozwoju umysłowego oraz  uczenia się,osoba, którą cechuje rozwinięta inteligencja (władza rozumienia, myślenia i rozumowania), szczególna zdolność do krytycznej analizy i syntezy, bogata wiedza (erudycja) („człowiek o dużej kulturze umysłowej i osobistej”). Różne są definicje  pojęcia intelektualisty , najogólniej mówiąc, intelektualista to osoba która  tworzy dobra kultury lub nauki wpływa na społeczeństwo  jako jednostka wybitna i  opiniotwórcza,ale  także osoba, która myśli, uczy się,  zdobywa  wiedzę, rozwija się  duchowo i  umysłowo.

 Świadomość                                                                     

podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk  wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe, oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie  autonomicznie.                             

 Świadomość społeczna                                                    

 pojęcie oznaczające zbiór wyobrażeń, symboli, pojęć,opinii, poglądów i przesądów,wspólnych dla olbrzymiej większości danej społeczności. Świadomość społeczna w szerszym znaczeniu obejmuje całokształt charakterystycznych dla danego społeczeństwa treści i formy życia duchowego: wyobrażeń rzeczywistości przyrodniczej i społecznej, czyli całość poglądów naukowych, filozoficznych, ideologicznych, politycznych, prawnych, religijnych, etycznych, estetycznych, które się składają się na sposób myślenia i kulturę umysłową danego społeczeństwa lub jej  brak.  W tym znaczeniu świadomość obejmuje opinie, poglądy i postawy ludzi, właściwości psychiczne klas i warstw społecznych, określonych grup, środowisk zawodowych, oraz różne formy życia duchowego i intelektualnego jednostek.

 Świadomość cybernetyczna                                         

w czasach współczesnych wymaga  myślenia cybernetycznego, przestrzennego oraz  umiejętności  natychmiastowego  kojarzenia  różnych dziedzin jednocześnie , jak też wyciągania wniosków kojarzeniowo, bo życie społeczne  jest swoistą cybernetyczną  mapą,systemem naczyń  połączonych, które wzajemnie na siebie  oddziałują.  Świadomość  taka  wymusza  szybkość działania i  błyskawiczne decyzje ,od których zależą losy  świata, państwa i  narodu.

Redakcja Białego Orła informuje, 

Biały Orzeł

– że nie stosuje politycznej poprawności, która  jest  przestępstwem a nawet  zbrodnią przeciwko ludzkości ani żadnej cenzury i nie zabrania nikomu swobodnych wypowiedzi . Czytelnicy  mają prawo do zapoznania  się z  różnymi  poglądami , opiniami , faktami , wydarzeniami oraz różnymi stylami publicystyki i dziennikarstwa .

Redakcja  Białego Orła nie  zamieszcza  żadnych tekstów  ani  publikacji  niesprawdzonych, nierzetelnych ,wprowadzających w błąd  lub w  inny sposób oszukańczych  ani  tanich sensacji, żerujących na  ludzkiej niewiedzy lub głupocie, jak między innymi babska prasa  kolorowa, która  zawiera   przede  wszystkim   reklamy.

 Prasa kobieca to przede wszystkim: moda, uroda, zdrowie – jakie ?  porady – jakie?  kulinaria, dom i ogród, dzieci oraz wiele innych tematów dla kobiet  – jakich ?  

 

Na  przykład:  Claudia. Po  angielski  ‘laud’  znaczy m.in. chwalić, splendor,  wychwalać itp.

 Czasopismo prezentuje wiele porad na różne tematy: moda – aktualne informacje o trendach mody, uroda – pielęgnacja skóry i włosów; fryzury na różne okazje, kosmetyki- porady dotyczące używania kremów, mleczek do ciała , zdrowie – porady dotyczące najpopularniejszych problemów zdrowotnych. W dziale psychologia i seks znajdują się porady związane ze strefą intymną kobiety.  Twoje Imperium – wydawany przez Wydawnictwo Bauer od 1995 roku tygodnik skierowany głównie do kobiet .Pismo jest magazynem ilustrowanym, które stawia sobie za cel  rozrywkę, skupiając się na plotkach z życia gwiazd i sławnych ludzi, wywiadach oraz poradnikach dla kobiet.   W rubryce wydarzenia i ludzie najciekawsze reportaże o bieżących wydarzeniach i ludziach, których dotyczą.  W numerze: GWIAZDY, URODA, ZDROWIE I FORMA, MIESZKANIE, NASZE DZIECI, PSYCHOLOGIA I SEKS, ZAKUPY….

Cosmopolitan:  

Magazyn dla kobiet przede wszystkim o karierze, modzie oraz mężczyznach. Horoskopy, quizy, a także cosmo forum – to wszystko znajdziesz na oficjalnej stronie Cosmopolitan. Gala:  Magazyn skupiający się głównie na opisywaniu wydarzeń z życia gwiazd. Wywiady z aktorami, politykami, piosenkarzami z całego świata. Prasa dla ciekawych ( ciekawskich..) kobiet. Avanti:   Avanti – idziemy na zakupy, czyli miesięcznik o modzie, urodzie, nowościach kosmetycznych. Dodatkowo porady wizażu i baza modnych sklepów ….  Przejrzyj  się w  zwierciadle:  

Zwierciadło – polski miesięcznik dla kobiet wydawany od 1957 w Warszawie. Zwierciadło funkcjonuje również jako wydawnictwo. Nazwę pisma wymyśliła Zofia Bystrzycka, a zostało ono założone przez Ligę Kobiet Polskich. Początkowo „Zwierciadło” było tygodnikiem, od jesieni 1990 ukazuje się jako miesięcznik. W 2010 „Zwierciadło” zostało uznane przez „Media & Marketing Polska” za Magazyn Roku. Jest wielokrotnym laureatem konkursu „GrandFront” na najlepszą okładkę prasową.

 Około 45  takich  babskich gazet  jest w  Polsce  do  prania im mózgów. 

A  przecież  kobiety są  matkami i wychowują dzieci  i czego   te  dzieci  uczą  ? 

Marki luksusowe budzą dużo emocji, zarówno wśród konsumentów, jak i producentów. . Jeśli chodzi o mężczyzn : Dużo częściej wybór lektury jest powodowany chęcią poszerzenia swojej zawodowej wiedzy lub dowiedzenia się czegoś na tematy bieżące.

Publikacje Białego Orła  mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego i stanowią także  forum, na którym prezentowane są wyniki badań i odkryć naukowych, dziennikarskich i  historycznych  . 

        Trzeba zrobić  wysiłek  intelektualny i czegoś wartościowego się dowiedzieć. 

 Obecnie  wszystkie  publikacje  i  inne  opracowania  są  autorskie lub  są   to zbiory  publikacji  innych  autorów .   Publikacje  innych  autorów, które są  kontynuacją lub  rozwinięciem  publikacji  Białego Orła,  powinny się ukazać  na portalu Białego Orła. Prawo  autorskie zakazuje  korzystania z  publikacji na zasadzie  udostępniania  e- booka wielu  osobom przez  jedną  osobę, która  zakupiła  e book.  Jest to  kradzież  praw  autorskich poprzez  nieuprawnione  rozpowszechnianie. Nie dotyczy  to członków rodziny  mieszkającej w jednym  mieszkaniu  lub domu oraz starszych  osób członków  rodziny, którzy nie mają  komputera .  

 Żeby  zakupić  e-booka,  trzeba  założyć  e-mail.

      ZMIANA  POLA  WIDZENIA  DRUK  NOWOCZESNY  AWANGARDA 

Uczyć  trzeba się  przez   całe życie ! A edukacja to przede wszystkim czytanie

Bądź nowoczesny !  W każdym domu  powinna być drukarka ! 

Drukarki domowe  to wszechstronne  i niezawodne  wielofunkcyjne urządzenia , 

niedrogie , wydajne i proste w użyciu  , ponadto  mają skaner oraz  xero.

Edukacja
Reklama drukarki
Edukacja

 Już  teraz trzeba  drukować wiele  publikacji i książek w domu !  Klasyczny druk jest  całkowicie nieopłacalny i jest   niskonakładowy, a e -booki  można kupować online na całym świecie. Publikację płatną  lub bezpłatną z internetu można  i trzeba wydrukować dla całej rodziny.  Papier  można  dobrać  indywidualnie, jest duży wybór ozdobnych papierów do druku. Z jednej najtańszej ryzy ( 500 kartek  za  około 12 zł ) można wydrukować kilka  dużych e-booków obustronnie. 

Jest  co czytać i drukować dla całej rodziny . 

Wydrukowaną  publikację można  zabindować w   jakimś punkcie xero lub dokupić  niedrogą  bindownicę (najtańsze  spiralne bindownice są dostępne na  portalu allegro),  ich  użycie jest bardzo proste. Na  razie  e-booki są w  formacie  PDF . 

Czytnik jest  dobry  na wyjazd ,w  podróż pociągiem  lub na wakacje.

Posiadanie drukarki w domu jest  koniecznością,  nie jest  możliwym  uczenie się i  czytanie z  jednym  komputerem   dla całej  rodziny.  Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 roku w 81,8% polskich gospodarstw domowych była co najmniej jedna osoba w wieku 16-74 lat z co najmniej jednym komputerem. Nie  jest to jednak  prawdą,  przeważnie jest to  jeden  komputer  i  bardzo  rzadko  dodatkowo  laptop  .  Głównymi przyczynami nieposiadania dostępu do Internetu w polskich gospodarstwach domowych w 2017 roku były brak potrzeby korzystania z niego (67,6%), brak odpowiednich umiejętności (54,2%) oraz zbyt wysokie koszty sprzętu (26,9%) oraz dostępu do Internetu (18,7%). Dotyczy  to  przeważnie ludzi starszych, emerytów , rencistów .

Można  oczywiście  czytać   strony internetowe  na telefonie  z  Androidem ,ale  nie przeczytasz  w  ten sposób e-booka  czyli pliku PDF.

Społeczeństwo cyfrowe (ang. Digital society)- ogół ludzkości, który w życiu codziennym używają komputerów i Internetu w celach zawodowych, usługowych, a także do porozumiewania się między sobą. Głównymi użytkownikami są elity menadżerskie, grupy religijne, konsumenci – a gdzie wiedza  i edukacja  ? 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyfrowe-kompetencje-spoleczenstwa

Nie ulega wątpliwości: jesteśmy świadkami cyfrowej rewolucji. Nadal istnieje jednak spora grupa osób, która nie wie jak korzystać z Internetu lub po prostu boi się spróbować. Chcemy to zmienić. Już dziś Polacy drogą elektroniczną mogą korzystać z kilkuset usług, które oferuje im administracja. A kolejne e-usługi już wkrótce! A gdzie wiedza  i edukacja  ? 

Herb  Lublina     

Herb Lublina
Lublin

 Palatinatus Lublinensis herb  1474–1795

Palatinatus Lublinensis herb  1474–1795

Herb Województwa lubelskiego – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniejąca w latach 1474–1795, część prowincji małopolskiej. Obejmowała powierzchnię 10 230 km² posiadając 3 powiaty. Siedzibą wojewody oraz miejscem odbywania sejmików ziemskich był Lublin.   Województwo utworzył król Kazimierz IV Jagiellończyk w 1474 r. poprzez wyłączenie z województwa sandomierskiego. Pierwszym wojewodą został Dobiesław Kmita. Województwo lubelskie posiadało dwóch senatorów: wojewodę i kasztelana lubelskiego. Sejmiki odbywały się w Lublinie. Dobiesław Kmita z Sobienia i Wiśnicza herbu Szreniawa (zm. 1478) – pierwszy wojewoda lubelski (1474-1478), wojewoda sandomierski (1478), kasztelan biecki (1458-1459), kasztelan wojnicki (1460-1463), kasztelan lubelski (1464-1474), starosta krzepicki. Był gwarantem pokoju toruńskiego 1466 roku – który kończył  wojnę   trzynastoletnią z zakonem krzyżackim . Wojnę  tę  Polska  wygrała dzięki  kampanii prowadzonej  przez wybitnego wodza,  Piotra  Dunina z  Prawkowic. Piotr Dunin był naczelnym dowódcą wojsk królewskich w wojnie trzynastoletniej .

Mowa  jest  o  nim w Genealogii  Redaktor  Naczelnej  portalu.

Przepisy wolność masowego  przekazu    PDF 

oraz  o poprawności  politycznej 

O Autorce  bloga  biografia i inne dane – podstrona

Regulamin 1koszyk -dla  kupujących  e-booki  PDF

Regulamin Wydawnictwa Biały Orzeł z Regulaminem Reklamowym PDF

– w tym prawda o przepisach RODO, komu i czemu służą cookies,

co to jest tak zwana ‘polityka prywatności‘ oraz informacje o kupowaniu e-booków

 Kontakt z Redakcją  strony :   redakcja@bialy-orzel.edu.pl  

Adres  Redakcji: 20- 860  Lublin, ul. Paderewskiego 4- 179  

 Redaktor  Naczelna Krystyna  Ziemlańska, 

naukowiec, historyk,  prawnik,artystka , działacz  narodowy.

Pochodzi z  rodu wywodzącego się od  Cesarza  Bizancjum.

Genealogia jest zamieszczona w  menu  Historia.

Redaktor  Naczelna Krystyna  Ziemlańska

UWAGA !  

Poszukiwani są  krewni -członkowie rodu Duninów, Mareckich  oraz  Hałas vel Łagoda z  Lubelszczyzny.   Wymagane  jest poświadczenie  genealogii (skany  lub xero kolor  oryginalnych dokumentów)  oraz  dowód  adresowy ze  zdjęciem. W  przypadku  braku dowodu  adresowego  wymagane  jest zaświadczenie z  biura  meldunkowego.

 

       

 IMPORTANT  INFORMATION          

    With  google  chrome  you can  translate   any  text   and any file  into  any  language  ! 

 How to translate an entire page into another language. 

Install as  free google chrome and set it as default.

link   https://www.google.com/chrome/

     Then display the desired website, our portal, via the website address in google chrome.  Go to the portal page. A tree-like icon between the star and the person will be displayed in the upper right corner. Click on this icon – then click Google Translate  – then click Translate this page. On the left side of the bar   automatic translator will be displayed: choose  from a list of languages – select the language and you can read in your own language! Above this bar is also a second translator of texts and files that can be translated automatically. This translator translates the text only, without graphics and photos, which it does not include in the translation, but you can read the text itself. 

To translate the entire PDF file to another language, download the PDF to your computer, go to google translate, click on documents, select the file and translate.Unfortunately, there is text in such a translation, but there are no photos or graphics and the layout changes.  The text translated in this way can be pasted into a Word file or another file by selecting-paste, and from a Polish PDF file you can download photos, graphics  by using right mouse button + copy image.