www.bialy-orzel.edu.pl    

With  google  chrome  you can  translate   any  text   and any file  into  any  language  !

BIAŁY ORZEŁ

PORTAL EDUKACYJNO – WYDAWNICZY

Portal dla  intelektualistów. W  służbie  naukowej  prawdzie.

Zniewolenie jest ceną jaką trzeba płacić za nieznajomość prawdy lub za brak odwagi
w jej głoszeniu. Nie żałuj pieniędzy na wiedzę ,bo zapłacisz wysoką cenę za niewiedzę.

 Za naszą i waszą wolność. For your freedom and ours.

            Witam !

Nazywam się Krystyna Ziemlańska i jestem niezależnym naukowcem, historykiem badaczem, prawnikiem oraz działaczem narodowym i społecznym.
Moja rodowa genealogia jest w Menu Historia, wiele informacji o mnie zawiera podstrona O Autorce portalu. Postanowiłam po wielu latach indywidualnej nauki założyć portal o charakterze edukacyjnym z ebookami. Przez prawie 20 lat zajmowałam się działalnością edukacyjną, najpierw jako nauczycielka języka angielskiego, a potem moje zainteresowania poszerzyły się o nowe dziedziny jak prawo, historia, religia, kultura, sport, które zgłębiałam przez wiele lat w czasie studiów prywatnych, ponieważ studia oficjalne nie są właściwe, są ograniczone i często cenzurowane a nawet często uczą rzeczy spaczonych. Swoją wiedzę oraz wyniki studiów, badań i analiz teraz przekazuję innym dla dobra i pożytku całej ludzkości.
Na  mojej  stronie  obecnie są zamieszczone bardzo ważne zagadnienia, do  których  między  innymi  należą  zagadnienia  prawne,  związane ze  zdrowiem,  nieznaną  historią Polski, bardzo ciekawą  kulturą  oraz  religią  i sportem (podmenu w  menu  Kultura)  jak też  sensacyjne  e- booki.    

                                         Trzeba  zapoznać się z  całymi działami  , czyli  całym Menu.

Portal znacznie się poszerzył od lipca 2021 o czym jest mowa w Menu Wpisy. Doszły nowe treści na stronie głównej oraz w poszczególnych Menu, są też bardzo ciekawe komentarze w Menu Wpisy. Jak też około 90 dodatkowych bezpłatnych publikacji naukowych. Wszystkie opracowania na razie zamieszczone są w plikach PDF- trzeba kliknąć kursorem w litery PDF, wtedy otworzy się plik. Każde bezpłatne opracowanie liczy mniej więcej kilkadziesiąt stron A -4, niektóre więcej. Jest bardzo dużo bezpłatnych odkrywczych i nieszablonowych opracowań edukacyjnych do przeczytania w tym sprawy interwencyjne w Menu Prawo oraz 31 rewelacyjnych i sensacyjnych e-booków do kupienia w Menu E-booki.

Portal Białego Orła jest i pierwszym tego typu edukacyjnym portalem w Polsce i na świecie, prezentuje dorobek naukowo- badawczy, uczy i wychowuje i nie zamieszcza żadnych nie sprawdzonych treści. Każdy inteligenty człowiek, nie tylko znawca lub koneser powinien kupić e-booki, bo nigdzie indziej nie ma takich i żadne inne wydawnictwo nie oferuje takich rewelacji jak e-booki Białego Orła i także opracowania bezpłatne. 20 lat niezależnych indywidualnych studiów historycznych i prawniczych oraz religioznawczych zaowocowało wieloma niezwykłymi odkryciami naukowymi i badawczymi, które oto są prezentowane na łamach Wydawnictwa Biały Orzeł a do których nie doszedł żaden inny historyk czy prawnik i żaden profesor historii .

….. nie kupisz nie dowiesz się….

Historia jest dla każdego, nie tylko dla uczniów czy studentów historii, pobudza i przywraca świadomość narodową, pobudza turystykę i przyczynia się do poznawania kraju i świata.

Kto nie zna historii ten jest człowiekiem mało inteligentnym, wręcz debilem, którym można manipulować politycznie i historycznie. Podobnie jest z dziedziną prawa oraz religią .

Próbując wejść w głębszy nurt pracy nad sobą
i samodoskonalenia, w nurt autentycznego
rozwoju osobistego, wewnętrznej przemiany, trzeba się
dobrze przyjrzeć błędom i wypaczeniom zarówno
w nauce, religii jak i sztuce, ażeby móc dobrze
rozpoznawać i omijać wszelkie pułapki i tragiczne błędy.
Prawdziwa i uczciwa nauka i religia zawsze jest
rzecznikiem postępu,zdrowia,ekologii
i sprawiedliwości społecznej.

Kolos rodyjski /Helios Bóg Słońce

Kolos rodyjski /Helios Bóg Słońce
Kolos rodyjski /Helios Bóg Słońce
Kolos rodyjski /Helios Bóg Słońce

 Uczyć  trzeba się  przez   całe życie ! A edukacja to przede wszystkim czytanie.

 Oferuję Czytelnikom szereg obszernych  publikacji, które  poszerzają wiedzę oraz dostarczają nowej wiedzy . E- booki   prezentują  dorobek naukowy  na podstawie badań wielu źródeł do tej pory pomijanych  przemilczanych  lub nieznanych. Portal Białego Orła ujawnia  sprawy sensacyjne, nowe i odkrywcze , nieznane , trudne a nawet bolesne . Przywraca także  pamięć wielu  bohaterom  i zapomnianym postaciom oraz uczy i rozwija mając na uwadze dobro nauki , społeczeństwa w Polsce  i całej  ludzkości.             

 Wykształcenie – to poświadczona dokumentem wiedza zdobyta w oficjalnym systemie nauczania (szkoły publiczne, szkoły prywatne). Jest to zasób wiedzy, umiejętności i sprawności umożliwiający jednostce poznanie otaczającego świata i skuteczne w nim działanie, wykonywanie określonego zawodu; wynik kształcenia i samokształcenia.  

Synonimem  słowa wykształcenie są  takie  pojęcia  jak między innymi:erudycja, gnoza, mądrość, nauka, obeznanie, oczytanie, opanowanie (jakiejś dziedziny) , orientacja, pojęcie, szerokie horyzonty, uczoność, umiejętności,wiadomości, wiedza, wtajemniczenie, zasób wiadomości, zasób wiedzy, ułożenie, zorientowanie,  dokształcanie, oświecenie, przygotowanie naukowe, wychowanie – który termin pasuje  do Ciebie ? 

 Dobrze byłoby, gdyby Polacy zaczęli się pasjonować  historią , która jest  bardzo ciekawą dziedziną .  Nie   można  żyć w oderwaniu od  kultury oraz historii ,gdyż  historia  to procesy ciągłe  i często  jest tak, że obecna  rzeczywistość  może  być  skutkiem wydarzeń ,które  miały miejsce  nawet kilkaset  lat temu a nawet  1000 lat i więcej. Historia  jest zawsze  związana z  polityką , gospodarką i ekonomią przede wszystkim a  kultura -szczególnie sztuka – z religią. 87 proc. Polaków uważa, że wiedza na temat przeszłości jest potrzebna – ale zapytajmy, jaka  jest ta wiedza?

Czym jest wykształcenie…               

Większość ludzi uważa się za wykształconych ponieważ ukończyli tylko jakieś studia dziedzinowe czyli inaczej kierunkowe jako zawodowe. O wykształceniu możemy mówić w znaczeniu ogólnym czyli humanistycznym na przykład staropolskim, kiedy to uczono wszechstronnie od podstaw przede wszystkim nauk humanistycznych jak historia, wiedza o świecie,kultura, wojskowość, łacina, greka, literatura, prawo, filozofia nie tylko religia .Nie można być talibanem politycznym a bez znajomości historii i prawa nie można w ogóle mówić o świadomości obywatelskiej.
Jakie wykształcenie mają współcześni rektorzy uczelni a jakie mieli kiedyś ?
Jan Brożek, Joannes Broscius (ur. 1 listopada 1585 w Kurzelowie, zm. 21 listopa-da 1652 w Bronowicach) – uczony: matematyk, astronom, literat, teolog, filozof,lekarz, mówca, kartograf i geodeta, rektor Akademii Krakowskiej oraz autor pamfletu antyjezuickiego Gratis. Naukę postrzegał kompleksowo; jego uzdolnienia interdyscyplinarne objawiały się nieraz w zaskakujący sposób…

Poprzez wykształcenie ogólne

uznaje się wykształcenie wszechstronne a nie ogólnikowe nazywane jako ogólne czyli pobieżne i oparte na szablonach lub schematach obiegowych czyli stereotypowe. Ogólny znaczy całościowy . Zamiast edukacji ogólnej wprowadzono edukację szablonową i ogólnikową, oraz wąską specjalizację na wzór USA, Niemiec i innych krajów zachodnich czyli kretynizm.

     

Inteligencja 

to nie tylko procesy myślowe ale nie tak dawno jeszcze warstwa społeczna w Polsce , żyjąca z pracy umysłowej, pochodząca głównie ze zubożałej szlachty, ale również ze stanu mieszczańskiego, czasem bogatego chłopstwa i rzadziej zubożałej arystokracji. Tradycyjnie inteligencja obejmowała nauczycieli, prawników, lekarzy, artystów, inżynierów i czasami też urzędników, a obecnie – nieprawidłowo – osoby zajmujące pozycje zawodowe, wymagające wyższego wykształcenia. W społeczeństwie polskim warstwa inteligencka zaczęła kształtować się w 2. połowie XVIII w. za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wpłynęły na to sekularyzacja nauki i wychowania oraz rozwój korpusu urzędniczego.

Oprócz nauczycieli i urzędników nową warstwę współtworzyli przedstawiciele wolnych zawodów, — lekarze, budowniczowie, kierownicy manufaktur, artyści objęci mecenatem króla i magnaterii. W końcu XVIII w. zaczęła się też kształtować osobna grupa zawodowa literatów i dziennikarzy, biorąca aktywny udział w życiu politycznym ostatnich lat Królestwa Polskiego. III rozbiór Polski (1795) oznaczał z jednej strony emigrację części inteligencji, równocześnie jednak rozrost aparatów administracyjnych państw zaborczych i Księstwa Warszawskiego otworzył szersze możliwości pracy na etatach państwowych i uniwersyteckich. Inteligencja tego czasu rekrutowała się niemal wyłącznie ze szlachty i mieszczaństwa.
Różne systemy oświatowe w 3 zaborach powodowały różnice w liczbie, poziomie wykształcenia i strukturze zawodowej inteligencji, jednocześnie wielu jej przedstawicieli zdobywało wykształcenie ogólne i zawodowe za granicą.

        

W Polskiej Akademii Umiejętności ( nie Nauk) w 2018 roku
ukazała się publikacja INTELIGENCJA POLSKA W ŚWIECIE

W 1. poł. XIX w. głównymi skupiskami inteligencji oraz ośrodkami kultury były Warszawa, Wilno oraz Krzemieniec, a także Kraków. Kształtowały się tam nie tylko postawy polityczne, światopoglądowe i artystyczne, dokonywano też pierwszych prób zbiorowego samookreślenia inteligencji jako osobnej grupy zawodowej i jakościowo nowej warstwy społecznej.
W II RP inteligencja była jednym z głównych twórców odbudowywanych instytucji państwowych.

W okresie II wojny światowej inteligencja poniosła największe straty wskutek celowej, wyniszczającej ją polityki okupantów (AB, Intelligenzaktion, okupacja sowiecka w Polsce 1939–1941, Palmiry, Sonderaktion Krakau i wiele innych akcji eksterminacyjnych ). Szacuje się, że ok. 40 % inteligencji uległo biologicznemu wyniszczeniu. Poszczególne zawody utraciły od kilkunastu do kilkudziesięciu procent swego przedwojennego stanu. Znaczna część wartościowej inteligencji została zdeklasowana i zajmowała się różnymi pracami fizycznymi bądź handlem, warstwa ta odegrała czołową rolę w organizacji i działaniach ruchu oporu.

Po wojnie, w okresie PRL, w wyniku Jałty ,polska inteligencja była spychana i dyskredytowana przeważnie z powodu szlacheckich korzeni i wyższego wykształcenia jeszcze przedwojennego. Działali jeszcze aktywnie Oflagowcy z Woldenbergu ( jest o nich mowa w menu Historia ) ale w końcu także i ich zabrakło.

Podstawą tworzonego nowego ustroju miała być klasa robotnicza, zamierzano też stworzyć spośród dzieci robotników i chłopów ( często przedwojennych analfabetów) nową inteligencję, bardziej godną zaufania od dawnej. Jej istotę miało stanowić nie przywództwo umysłowe i duchowe, lecz posłuszne wykonywanie powierzonych jej przez partię komunistyczną zadań. Próba jednoczesnej zmiany politycznej orientacji inteligencji, jej roli oraz źródeł rekrutacji, wywołała konflikty i opory, udając się tylko częściowo .Większość stanowili pracownicy biurowi i handlowi, bez specjalnych kwalifikacji i o wykształceniu niższym niż średnie.

Kadry wykwalifikowane, bardzo przetrzebione podczas wojny, zostały uzupełnione na różnych szczeblach przez ludzi bez fachowego przygotowania. Przejście do przyspieszonej industrializa-cji w okresie planu 6-letniego (1950–55) zwiększyło jeszcze potrzeby w tym zakresie. Na stanowiska kierownicze w przemyśle wysuwano robotników — członków PZPR. W 1950 r. awansowano w ten sposób wielu robotników, którzy objęli stanowiska w administracji, aparacie władzy oraz w organizacjach politycznych i zawodowych.
Zorganizowano wiele kursów i przyspieszonych form kształcenia dla robotników i chłopów. Kryteria klasowe i polityka rekrutacyjna umożliwiły zmianę składu absolwentów szkół średnich i wyższych, których liczba od pocz. lat 50. znacznie wzrosła. W 1945–1959 wśród ok. 200 tys. absolwentów szkół wyższych, ok. 70 tys. było pochodzenia robotniczego, a 40 tys. — chłopskiego, podobne proporcje dotyczyły szkół średnich. W rezultacie już w 1955 r. więk-szość tej nowej inteligencji oraz pracowników umysłowych składała się z dzieci robotników i chłopów.

 

Nowa systemowa inteligencja

    

W latach 90. zmiany dokonywały się pod wpływem komercjalizacji usług zawodowych, otwarcia na zachodni styl życia i kształtowania się kapitalistycznego rynku pracy. Wzrost zapotrzebowania na usługi specjalistów z wyższym wykształceniem spowodował liczebny wzrost sztucznej nowej inteligencji w zawodach takich jak lekarze, prawnicy, ekonomiści, naukowcy, twórcy kultury, inżynierowie ,informatycy czy inni .

NOWY CZŁOWIEK NOWE NOVUS ORDO

Biały Orzeł podejmuje walkę o NOWEGO CZŁOWIEKA, świadomego , wykształconego obywatela, znającego historię i prawo, żyjącego ta historią i kulturą, człowieka wartościowego, dobrze wychowanego , nie matoła wychowanego na schematach i szablonach, reklamach i gazetach dla bab, ale człowieka czy to małego czy dużego w pełni rozwiniętego duchowo i intelektualnie, ponieważ celem życia człowieka nie jest dążenie do pieniędzy lub władzy , ale rozwój i wzrastanie ku Bogu, swemu Stwórcy i Przeznaczeniu.

Pieniądze i władza są potrzebne ale do słusznych i sprawiedliwych celów, a nie same w sobie. Pieniądze mogą być źródłem utrzymania lub źródłem złodziejstwa i nieuczciwych interesów. Podobnie zła władza – nie tylko, że psuje i demoralizuje naród , ale przyczynia się do społecznej niesprawiedliwości. Dlatego tak ważne jest rozumienie sensu i znaczenia posiadania i przeznaczenia pieniędzy oraz sprawowania władzy. Zdrowy moralnie i fizycznie, etyczny i wszechstronnie wykształcony człowiek- to wyzwanie naszych czasów. Ale także obywatel w pełni świadomy, aktywny politycznie i społecznie, a nie rządzony zakulisowo przez różne mafie polityczne.

Do tej pory ludzie byli traktowani jak umasowieni niewolnicy różnych systemów politycznych i wyznaniowych, pracowali dla pieniędzy lub się za nimi uganiali, emigrowali za chlebem i cierpieli niejednokrotnie głód i nędzę, a można żyć inaczej, z godnością .

Pieniądze nie świadczą o człowieku ani jego pozycja społeczna , polityczna lub inna, o człowieku świadczy wyznawany przez niego system wartości , etyka, zasady moralne ( dawniej cnoty) , właściwy charakter oraz wiedza i wykształcenie.

Człowiek wykształcony to człowiek świadomy procesów jakie zachodzą w świecie, świadomy historycznie oraz politycznie ale także religijnie, świadomy zła i dobra, którego jest już coraz mniej na świecie zdominowanym przez niewłaściwą i często zakulisową politykę, to człowiek którego celem w życiu jest zdobywanie wiedzy i Mądrości o tym świecie oraz o ludziach, którzy tym światem rządzą, nie zawsze sprawiedliwie i uczciwie.

A tego należy się uczyć z e-booków Białego Orła
jak też przede wszystkim Mądrości Bożej .

Tę walkę o NOWEGO CZŁOWIEKA podejmuje Biały Orzeł.

JAŁTA 1945

     

Żyjemy jeszcze w roku 2022 w jałtańskim systemie powojennym i nazistowskiej UE przykrytymi reklamami, złodziejskimi biznesami i pełnymi sklepami a w środku jest cały czas gnój, bagno i ropiejące rany.

Jałtańska powojenna rzeczywistość w Europie Wschodniej i południowej w Polsce oznaczała eksterminację Armii Krajowej oraz zsyłki, wysiedlenia i okupację sowiecką a obecna globalizacja to przedłużenie tych planów i kolejne etapy wdrażania masońskiego systemu New World Order ( NWO). Jałtański powojenny podział Europy na komunistyczny wschód i amerykański zachód nie doczekał się rozliczenia, ani gospodarczego, ani za przymusowe wysiedlenia ani za utratę terytorium ani za utratę własności prywatnej. Jałta (1945) wyeliminowana z polityki państwowej, była etapem na drodze budowania rządu światowego czyli NWO.

Jałta zrobiona zakulisowo przez Stalina, USA oraz Wielką Brytanię (Roosevelt i Churchill) tak sobie przeminęła bez żadnego rozliczenia, bo jesteśmy w ONZ, NATO z USA i Wielką Brytanią i nie wypada o tym mówić. I do roku 2022 za zbrodnie stalinowskie czyli jałtańskie ani USA ani Wielka Brytania nie odpowiedziały.

Określenie Zdrada jałtańska używane było przez środowiska emigracyjne, niepodległościowe, a następnie prawicowe w odniesieniu do polityki zachodnich aliantów na rzecz ZSRR kosztem Polski dokonanych bez wiedzy Polaków na konferencji teherańskiej (zmiana granicy wschodniej – linia Curzona), jałtańskiej (radziecka strefa wpływów) i poczdamskiej (kompensacja zmiany granic to akurat było dobre bo zostały odzyskane ziemie zachodnie ,ale kompletne wyjałowione z polskiej kultury i nauki ). Ziemie odzyskane nie były żadną rekompensatą za Kresy ale przywróceniem Polsce prawowitych ziem od czasów piastowskich, oderwanych od Polski na gruncie polityki zniemczania oraz niewłaściwej zachodniej granicy ustalonej przez podmienionego mafioza Piłsudskiego, co także dotyczy Traktatu Ryskiego z roku 1921 w odniesieniu do granicy z Rosją bolszewicką. Ustalenia konferencji teherańskiej i jałtańskiej zostały zatajone przed prawdziwym polskim emigracyjnym Rządem londyńskim, nie dopuszczonym do rządów w Polsce przy tzw. okrągłym stole w roku 1989.

Na ziemiach odłączonych w wyniku Jałty, przedłużonej o tak zwaną granicę z Unią Europejską, powstały sztuczne twory państwowe z nielegalnymi rządami zaklepanymi w Polsce przez rządy post okrągłostołowe, a taka Litwa to województwo litewskie a nie państwo, Ukraina i Białoruś to przedwojenna Rzeczpospolita a Łotwa i Estonia to polskie Inflanty. Seria WIELKA SLAVIA jest poświęcona między innymi nieprzemijającej wspólnej historii tych ziem i sztucznych krajów.Na przykład na Ukrainie preparuje się i wykłada straszliwie zafałszowaną historię, w której Królestwo Polskie i polscy władcy przedstawiani są jak opresyjny okupant od wielu wieków, podobnie na Białorusi i na Litwie – a to już z winy kultu Piłsudskiego – aby utrwalić jałtański Podział Polski i nowe nielegalne rządy w tych sztucznych jałtańskich krajach a nie mówi się i nie pisze i podziale na katolików i prawosławnych zrobionym podstępnie przez papiestwo w czasie Unii Brzeskiej ( 1596) w celu rugowania greckiej religii i greckich korzeni narodowościowych.

Z kolei związki z bizantyjską Rosją to wszyscy greccy carowie rosyjscy z dynastii Rurykowiczów z którą związani byli wszyscy polscy władcy piastowscy oraz Petrus Włostowic wielki możnowładca śląski , namiestnik cesarza Bizancjum, założyciel rodu Duninów-patrz e-book Mesjański ród Duninów . Wojny oraz podział religijny z Rosją datują się od wieku XVI-ego od rodu Radziwiłłów ( patrz e-booki) oraz od podziału na katolicką Polskę i prawosławną Rosję. Z prawosławną Rosją mamy także wspólne korzenie o czym jest mowa w serii Wielka Slavia a nie współczesną politykę nieustannej wojny z tym postsowieckim krajem, zniszczonym przez żydów bolszewickich w roku 1917 czego skutki trwają w Rosji do dzisiaj. Język rosyjski to cyrylica która wywodzi się z języka greckiego.

Nie było jeszcze do tej pory w Polsce prawdziwej dekomunizacji ale postępująca jałtańska polityka New World Order na czele której stoją rządy USA i która to polityka była wdrażana etapami na świecie i w samej Polsce ,gdzie najważniejszy był cały czas sojusz z NATO i USA. Ludzie w Polsce żyli już w powojennym systemie New World Order a na zachodzie Europy nawet dłużej i nie mieli o tym pojęcia! Termin Nowy porządek świata (łac. Novus Ordo Mundi, ang. New World Order, skrótowo: ang. NWO) – rzekomo w teoriach konspiracyjnych jest hipotezą tajnego totalitarnego rządu światowego którym jest de facto UE we współpracy z NATO oraz rządami USA i innych krajów

E – BOOKI

     

Z e-booków Czytelnicy dowiedzą się o nieznanych już w Polsce powojennej herbach i wielkich tradycjach z nimi z tym związanych w e- booku Ziemiaństwo , szlachta, herby i walka klas. Herby narodowe miast i gmin oraz rodowe mają dla nas bardzo duże znaczenie, a herby miast i gmin masowo są podmieniane, deformowane i fałszowane ,aby rugować herby prawdziwe i ich symbolikę wraz z historią rodów założycieli miast i gmin. Patrz jako przykład bezpłatny opracowanie Herb Radzymina i Piątnicy , herb Kruk czy Jastrząb w menu kultura .

Z e-booków Czytelnicy dowiedzą się między innymi o herbach i wielkich tradycjach z nimi związanych oraz o znanych wielkich postaciach z historii , między innymi o podmienionym fałszywym Józefie Piłsudskim oraz o Bitwie Warszawskiej, która była i jest to roku przedstawiana niewłaściwie i niekompetentnie w mediach.Historia Polski z kolei natomiast jest kluczem do historii Europy, ale także i całego świata. Polacy dali początek wielu odkryciom i wynalazkom- patrz e-book ‘Polacy pierwsi na świecie’ i to ‘Polacy wygrali II wojnę światową’ oraz wiele innych odkrywczych i sensacyjnych e booków i nowej nieznanej historii w tym ujawniona prawdziwa przyczyna katastrofy smoleńskiej.

W Warszawie stoi poza tym kolumna hańby, Kolumna króla Zygmunta III Wazy na Placu Zamkowym,z winy którego wybuchły wojny polsko szwedzkie i tragiczny potop szwedzki i który chlubił się zwycięstwem w wojnie z grekokatolicką ( dopiero później prawosławną ) Rosją a o tym, że w Polsce został zamordowany wspaniały władca rosyjski car Wasyl Szujski z dynastii Rurykowiczów nie mówi się , tylko składa idiotyczne wieńce pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, gdzie są tablice upamiętniające zwycięskie wojny z Rosją. Sama kolumna może zostać , ale z innym królem, na przykład Stanisławem Augustem, otrutym przez żydów w Rosji, którego prawdziwa biografia po raz pierwszy ukazuje się w Menu Historia.

Historia Polski bowiem jest kluczem do historii Europy, ale także i całego świata.To na ziemiach polskich miały miejsce największe bitwy europejskie, to w Polsce powstały zamki krzyżackie , to w Polsce zaczęła się II wojna światowa i dzięki Polsce się skończyła, to Polska jako jedyny kraj w Europie był najbardziej zniszczony w I i II wojnie światowej, czy w potopie szwedzkim, to w Polsce miała miejsce tragiczna Unia Brzeska i jej skutki trwając do dziś, wreszcie to w Polsce żyła największa diaspora i społeczność żydowska , która emigrowała do USA i Izraela.

Niemiecka kolonia w Polsce

     

Unijne Drang nach Osten.

Polska jest kolonią przede wszystkimi niemiecką oraz rynkiem zbytu dla bardzo wielu niemieckich towarów . Na przykład taki Lidl ( podobnie jak inne sieci hipermarketów) nie płaci w Polsce miliardowych podatków ( albo płaci znacznie zaniżone) a całe zyski odciągane są do Niemiec , gdzie za pieniądze wyciągnięte z polskiej kolonii utrzymywane są rzesze islamskich i innych emigrantów, o czym się nie mówi i nie pisze. Skąd budżet niemiecki miałby dochody jak nie z Polskiej kolonii ? A za z czego Niemcy mieliby płacić bardzo wysokie socjały milionom emigrantów ?
A polski rząd jedzie na pożyczkach które demolują finanse i budżet państwa.
Niemieckie produkty dosłownie zalewają Polskę , głównie chemia gospodarcza i kosmetyczna, bardzo szkodliwa dla zdrowia , podobnie jak chiński szmelc wiele różnych podrabianych produktów eksportowanych do Polski w wielkich ilościach .

Na początku lipca 2015 roku dziennik „The Guardian” ujawnił, że niemiecka Grupa Schwarz (należą do niej Lidl i Kaufland) uzyskała preferencyjne kredyty na kwotę ok. 900 mln dolarów na rozwój sieci sklepów w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Pieniądze pożyczyły Bank Światowy i EBOiR, których głównym celem jest wyrównywanie nierówności w bogactwie różnych państw. Według „Solidarności” i wielu polskich organizacji zrzeszających zniszczony przez sieci drobny polski handel, była to forma nielegalnej w UE pomocy publicznej .W Polsce praktycznie polskie zostało jedynie rolnictwo bo przetwórstwo polskie nie jest.

Podatek CIT płacony przez właściciela Biedronki to niespełna jeden procent jej przychodów a polski rząd nic z tym nie robi tylko sieje propagandę sukcesu i kupuje rezerwy złota.
Lidl w roku 2019 z 700 sklepów miał 16,2 mld zł przychodów. Dochód- oczywiście zaniżony tylko 949 mln zł. A gdzie reszta przychodu ? W Niemczech. I dziwić się, że emigranci z Białorusi chcą przedostawać się do Niemiec przez granicę z Polską czyli z UE.
A jakie zabezpieczenia mają w swoich sklepach ci złodzieje właściciele super i hipermarketów, bramki , kamery na każdym kroku , żeby im przypadkiem nie wynieść jakiegoś szkodliwego produktu, jakie masowo importują głównie z Chin i Niemiec a sami są złodziejami i mafią.
Zamiast zlikwidować na Białorusi reżim podmienionego Łukaszenki przy pomocy wojsk NATO oraz UE wybudowano zasieki przeciwko biednym oszukanym emigrantom z Bliskiego Wschodu.A co by się stało , gdyby im udzielono pomocy w Polsce ? Kto by na tym ucierpiał? Wstyd i hańba dla polskiego rządu taka polityka. Od rana do nocy przez kilka miesięcy jesienią 2021 i zimą publiczna TVP nadawała hańbiące relacje z prześladowania biednych oszukanych na Białorusi emigrantów przez polski rząd, kłamiący o obronie polskich (a zarazem jałtańskich) granic- przed kim ? I wojsko polskie się zhańbiło przy tych zasiekach niczym izraelska armia w Palestynie i policja , co do której nie ma już żadnych złudzeń- patrz Menu Prawo Sensacje z organami prawa w Polsce.

Jak Nowy Porządek Świata zmieni nasze życie?

Nie szczep się, bo prędzej umrzesz lub zachorujesz na nieuleczalną chorobę !

Stałym elementem rzekomych jak twierdzi propaganda teorii spiskowych dotyczących Nowego Porządku Świata jest twierdzenie, że jego wprowadzenie możliwe jest tylko poprzez znaczną redukcję liczby globalnej populacji. Liczba ludności na świecie miałaby zostać zmniejszona, według różnych szacunków o 25 – 50 procent. Drogą do osiągnięcia tego celu miałoby być rozmyślne uruchomienie globalnej epidemii takiej jak świńska grypa, która zdziesiątkowałaby narody na całym świecie. Koronawirus jest częścią tego planu i nie jest to żadna teoria spiskowa . Ostatnie ustalenia są potwierdzeniem NWO: Pandemiczna broń biologiczna – 9. Superwirus stworzony przez USA podczas rządów Obamy: 89 szczepów CoVid w ściśle tajnych testach CIA i Pentagonu.

W Menu Zdrowie jest zbiór artykułów naukowych Koronawirus oraz Zawiadomienie w sprawie szczepionki na covida która zmienia kod genetyczny i wywołuje po latach nieuleczalne choroby, i jest to część planu depopulacji świata. Zawiadomienie było wysyłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów , do ministra zdrowia oraz do prokuratury , która zawiadomienie oddaliła a udowadnia, że szczepionka na covida jest szkodliwa . Ani minister zdrowia ani obecny Premier Mateusz Morawiecki nie udzielili odpowiedzi tylko cały czas wdrażali tę szczepionkę i zalecali trzykrotne szczepienia.
Jej działanie wywołuje po jakimś czasie nieuleczalne lub ciężkie choroby genetyczne i jest to związane z całą mafią covidową w UE . Unia Europejska narzuciła jakąś podmienioną szkodliwą szczepionkę bez wymaganych badań laboratoryjnych celowo i rozmyślnie. Trzeba przeczytać całe Zawiadomienie w sprawie szczepionki na covida oraz zbiór danych naukowych Koronawirus w Menu Zdrowie.

W Polsce jałtańskiej słowo ’demokracja’ oznacza rządy kast uprzywilejowanych sprawowanych za pomocą ich ustaw i kodeksów, podczas gdy określenie
’ demokracja’ ( w Polsce jest to demonokracja) oznacza udział obywateli w sprawowaniu władzy. Oznacza to, że głos każdego obywatela bierze się pod uwagę a nie tylko partii sejmowych i rządzących. Takiego udziału nie ma i nie było, rządzą różne organy administracji rządowej w tym takie same rządy i ich tak zwane organy prawa a raczej bezprawia od roku 1945 a obywatele mogą się tylko dostosować do tych rządów bez prawa głosu, co szczególnie widać po sprawach interwencyjnych Redaktor Naczelnej w Menu Prawo oraz w Menu Zdrowie na przykładzie utajnionej interwencji w sprawie szczepionki na covida.

Obecnie formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna. Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja ( obecna jest zła z roku 1997 ale już jest nowa bez porównania lepsza Klubu Białego Orła ) oraz rządy partii, która często po wyborach zachowuje się jak reżim. Demokracja parlamentarna w tym znaczeniu jest wymysłem. Nigdy czegoś takiego w historii ustrojów politycznych nie było. Reżim polityczny forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola więk-szości obywateli. Według tej definicji jedyną rolą obywateli jest ustanowienie władzy w drodze wyborów czyli głosowanie na wizerunki, hasła i plakaty a potem te wizerunki się zmieniają i plakaty robią co chcą i jak chcą.

W Polsce już są paszporty biometryczne( nowe dowody) jako wstęp do czipowania ludzi zgodnie z założeniami NWO oraz w ramach totalitarnej kontroli społeczeństw.

Ustawa covidowa

przepisy opracowane specjalnie dla Redaktor Naczelnej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego ( który jest jednocześnie Ministrem Cyfryzacji) aby ją załatwić za działalność społeczną i polityczną oraz manipulacje takie jak sfingowanie procesu legislacyjnego, podrobienie ustawy, zamieszczanie fałszywych danych w ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych i na stronie internetowej Sejmu oraz manipulacje także z ustawą o pomocy społecznej .Więcej o tym w Menu Prawo.

 

Religia w menu Kultura               

O Bogu trzeba się uczyć i trzeba Go poznać.

Prawdziwą religią do roku 1453 było wschodnia egipsko- grecka religia gnostycka ( gnosis znaczy poznanie, wiedza ) , także w Polsce wywodząca się z religii antycznych a potem nastała fałszywa religia antygrecka czyli judeochrześcijaństwo watykańskiego państwa kościelnego na zachodzie Europy. Od tamtej pory to jest od zniszczenia Cesarstwa Bizantyjskiego greckiego w roku 1453 i zaprowadzenia rzymskiego katolicyzmu nie było już żadnych prawdziwych nauk religijnych.

Ludzie uczyli się niewłaściwej religii zwaną religią rzymsko- katolicką , czyli nieprawdziwą i zdeformowaną na zachodzie Europy już w wieku VII , a nawet może jeszcze wcześniej. Jest to na pewno szok dowiedzieć się o tym w monolicie katolickim , jakim jest Polska od kilku wieków. W obszernym Menu E-booki są dwa rewelacyjne e-booki z serii Duch prawdy i duch fałszu, jeden to Biblijne egipskie Księgi Mądrości z Nowej Biblii Gdańskiej a drugi to cała rewelacyjna Nowa Biblia Gdańska- przeczytać trzeba opisy do tych ebooków.

W podmenu Religia jest także mowa o proroctwach i przepowiedniach dla Polski i dla świata w tym niezwykła prorocza tajemnicza Księga Henocha .

 PRZEPOWIEDNIE DLA POLSKI

Ojciec Czesław Klimuszko:
” Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak uhonorowana wysoko, jak żaden kraj w Europie (…). Polsce będą się kłaniać narody Europy. Widzę mapę Europy, widzę orła polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak słońce i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym
Siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy:
” Naród polski przejdzie drogę odrodzenia. Po raz pierwszy odczyta i zrealizuje prawdziwe cele ludzkości. Od niego zależeć będzie przyszłość Europy (…). W Polsce rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który wytworzy nowe prawa.”

 Jeśli prawo jest złe to wszystko inne jest złe.

O kulisach prawa w tym o kradzieży projektu Kodeksu Postępowania Karnego autorstwa Redaktor Naczelnej przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Prawo zbiór bardzo ważnych zagadnień i inne prawnicze zagadnienia – a w zbiorze tym ważna wiadomość dla banków frankowiczów czyli do kogo po odszkodowania .W menu Prawo, jest dużo ważnych dla każdego opracowań poświęconych problemom z prawem w Polsce. Obecne prawo w Polsce zarówno kodeksy jak i ustawy są bardzo złe . To prawo decyduje o całym życiu społecznym oraz społecznych problemach , o gospodarce, polityce ,zdrowiu i innych dziedzinach. W Polsce jest bardzo wiele złych i niewłaściwych ustaw, które podpisują prezydenci i są nawet ustawy złodziejskie, jak m.in. ustawy energetyczne, za pomocą których wyłudza się olbrzymie miliardowe kwoty za energię o czym jest mowa w kontekście Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów i okradania przez tę spółdzielnię w Lublinie.

W Polsce nastąpiło ogromne uderzenie w język polski, co szczególnie widać na przykładzie wielu ustaw. Język polski jest w nich wypaczany, deformowany,oparty na nowomowie i niesłychanym słowotwórstwie, wymyślnym nazewnictwie które ma sprawić wrażenie naukowości i fachowości a są to pokrętne kombinacje językowe jako przepisy pseudo prawa narzucane za pomocą złych ustaw. Nie tylko zresztą chodzi o same ustawy ,ale także język gazetowy ,który utrwala te nowomowy oraz słowotwórstwo oraz język medialny. A ponieważ ludzie w ogóle nie interesują się prawem, są za pomocą tej sztucznej nowomowy manipulowani i oszukiwani oraz okradani. Zjawisko przerabiania języka oraz tworzenia tak zwanej nowomowy czyli tworzenia sztucznego nienaturalnego nazewnictwa to zabieg, który ma na celu wpajanie złych nawyków myślowych oraz uczenia się i studiowania bardzo złych wymyślnych niezrozumiałych przepisów, za którymi stoi mafia ustawodawcza , która tworzy tę nowomowę zwaną jako przepisy prawa.Jedna z z ustaw energetycznych z roku 2017 o rynku mocy jest wręcz schizofreniczna, podpisał ją Andrzej Duda. Może kazał mu podpisać Kaczort, bo sam przecież nie jest normalny.

Albo taki sztuczny urząd jak UOKIK- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, utworzony na polecenie UE na podstawie ustawy podpisanej przez Donalda Tuska w pierwszym dni jego urzędowania w roku 2007 16 listopada. UOKIK to od czasów rządów PiS wielka mafia, która działała na szkodę oszukanych w aferze Get Back i zajmuje się wydawaniem zgód na mafijne przejęcia banków lub innych instytucji i ochrania nie polską konkurencję. Samo zaś słowo’ konsument’ jako słowo przykrywka w tej nazwie od słowa ‘konsumować’ oznacza osobę która coś konsumuje czyli je, spożywa posiłek, zgodnie z zasadami języka polskiego, ale w UE słowo to ma inne znaczenie ( ang. consumer odbiorca, spożywca, konsument, użytkownik, nabywca i wiele innych ) i zostało wtłoczone do systemu prawnego w Polsce, podobnie jak słowo klient w pomocy społecznej.

Nawet internetowe słowniki synonimów zostały poprzerabiane , wypaczone i
zdeformowane, żeby ludzie uczyli się unijnej i nie polskiej nowomowy wbrew zasadom języka polskiego.

Przykładem wtłaczania podświadomego ludziom do głowy jako stały element nowomowy to używane masowo w mediach słowo’ służby’, zamiast policja, wojsko, agenci czy jakiś inny organ . Słowo to kojarzy się ze służeniem, że niby tak służą ojczyźnie oraz obywatelom na granicy z Białorusią i wszędzie gdzie się da. Służba to zawód pałacowy lub rodem z dworu szlacheckiego a tu mamy służenie rządzącym i ich nowomowie.

I wiele więcej takiej nowomowy można było zaobserwować jak na przykład wojna hybrydowa której nie było na granicy z Białorusią, bo określenie to , to strategia wojenna łącząca działania konwencjonalne czyli akcje wojskowe, regularne, cybernetyczne, terroryzm i przestępczość, propagandę w tym samym czasie i na tym samym polu bitwy, celem osiągnięcia celów politycznych- a takich akcji w czasie działań tych służb na granicy z Białorusią nigdy nie było bo nie było tam żadnego pola bitwy , ale pola namiotowe biednych oszukanych emigrantów. Nowomowa to strategia kodowania nowych pojęć, zwrotów i wyrażeń celem zmiany sensu i znaczenia pojęć znanych, oraz tworzenia nowego sensu i nowego znaczenia, najczęściej jest to językowe oderwanie od rzeczywistości oraz od zasad języka narodowego.

Nowomowa wypacza język oraz styl wypowiedzi, a jej celem jest kreowanie nowych niewłaściwych abstrakcyjnych pojęć, niezrozumiałych dla przeciętnego człowieka, które mogą mieć podwójne a nawet potrójne znaczenie znane tylko wtajemniczonym twórcom takiej nowomowy. Nowomowa jest bardzo niebezpieczna, jest deformacją prawidłowego języka i jest nośnikiem nowych ideologii jako wojna z ludzkością oraz językiem narodowym i zasadami mówienia. Nowomowa jest zatem socjotechniką mającą na celu wtłoczenie podświadome innego znaczenia danego wyrazu oraz pojęcia jako indoktrynacja i jako taka jest przestępstwem fałszowania, jest to tak zwany fałsz intelektualny. Nowomowa często sprawia wrażenie fachowości, naukowości, czy udaje terminologię prawniczą a jest to po prostu bełkot pseudonaukowy oraz wymyślne określenia , które udają fachowość czy jakąś naukę , są często trudne i skomplikowane żeby można było podciągać pod ich objaśnienie różny wieloznaczny sens i znaczenie.
Za pomocą nowomowy można oszukiwać ludzi, wciskać ciemnotę, kłamać oraz okradać , bo jest to system bardzo wyrafinowany i wysoce specjalistyczny oraz niezwykle kreatywny.

W Polsce ustawy z nowomową ( często bełkotem prawniczym) wprowadza się po cichu i za plecami społeczeństwa, bez informowania i wyjaśniania tych ustaw oraz co zawierają, ludzie mają się do nich stosować jak bezrozumne bydło, które nie ma prawa głosu, ma tylko się potulnie stosować do ustaw i poleceń władzy i płacić różnym sprywatyzowanym złodziejom dla których te ustawy są opracowywane. Wiele danych jest utajnianych nawet w raportach Najwyższej Izby Kontroli pod przykrywką danych wrażliwych , bo ujawniłyby zaplecza tych mafii i ich wzajemne powiązania. W ten sposób rządzi się za pomocą złych ustaw i kodeksów także złych i niewłaściwych.

Skandale z organami prawa w Polsce

Jak naprawdę działają w Polsce sądy, prokuratury i policja oraz o skandalach z prawem – mowa jest w menu Prawo podmenu Skandale z organami prawa w Polsce.Jest tam cała prawda o prawdziwej pracy policji, prokuratur i sądów a nie fałszujące tę rzeczywistość fałszywe seriale telewizyjne. Dane te ujawniają po raz pierwszy straszny stan policji polskiej a także przestępstwa prokuratorów i sędziów, bezkarnych do tej pory.

         

 

Prawdziwa Temida nie jest ślepa !
Temida ślepa w Polsce oznacza niesprawiedliwość.

GET BACK IDEA BANK AFERA ORAZ MAFIA KNF I BFG

( Komisja Nadzoru Finansowego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny)

Nieznane kulisy tej afery , które ujawniają zupełnie inne tło tej niż opisywane w mediach- jak układ giełdowy z Komisją Nadzoru Finansowego, czarna giełda – oraz niewłaściwe ustawy .Opracowanie dotyczy wszystkich pokrzywdzonych w aferze Get Back i Idea Bank oraz samego Idea Bank jak też innych osób wciągniętych w pozagiełdowy rynek akcji. Wszystko o aferze Get Back Idea Bank ,( jednej z wielu afer finansowych wywołanej przez giełdowy alternatywny system obrotu w systemie Grabić grabić ) i która ciągnie się już kilka lat oraz porada dla pokrzywdzonych frankowiczów w tym dla zadłużonych banków – w Menu Prawo.

Jest to sensacyjne opracowanie śledcze o aferze Get Back i Idea Banku które nauczy naiwnych ludzi myślenia krytycznego oraz analizowania ofert kupna obligacji czy akcji wraz z nabieraniem się na wizerunek. Takich rzeczy trzeba się uczyć a nie potem skarżyć się na bycie oszukanym, za naiwność oraz brak wiedzy płaci się i nie ma w tym nic dziwnego. Machloje giełdowe są bardzo wyrafinowane, przeciętny człowiek nie ma o nich pojęcia , tylko liczy na szybki i łatwy zysk, a potem płacze. Opracowanie śledcze Get Back Idea Bank afera w Menu Prawo jako jedyne wiarygodne nie zostało dopuszczone przez Sąd Rejonowy w Warszawie, przez prokuraturę w Warszawie oraz przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, bo uderza w mafię Komisji Nadzoru Finansowego za którą stoi obecny PiSowski rząd oraz jego organy .

Polacy zostali wciągnięci w przeszczepiony do Polski bardzo niebezpieczny system giełdowy nie polski znany jako anglosaski na którym się nie znali i jeszcze nie znają, nie mieli pojęcia, że ten system wraz z wymyślonym bankowym i finansowym anglosaskim nazewnictwem ,to jedna wielka manipulacja oraz de facto czarna giełda, która poprzez zakulisowe mechanizmy spekulacyjne i manipulacyjne doprowadzała do ruiny jednych a do bogacenia się drugich ( afera Ger Back i inne wielkie afery giełdowe). System ten służył do nielegalnej prywatyzacji w Polsce po roku 1989 za pomocą ustawy , do przejmowania za pomocą akcji polskich przedsiębiorstw państwowych sprywatyzowanych w systemie jałtańskim – w Menu Prawo.

System ten nazywa się Grabić grabić poprzez giełdowe powiązania spółek i ich zagranicznych właścicieli, którzy urządzili sobie w Polsce mafijne finansowe eldorado, zarejestrowani są w rajach podatkowych, nie płacą podatków i okradają Skarb Państwa oraz społeczeństwo.

Występują w rankingach w ich zaprzyjaźnionych gazetach jako najbogatsi Polacy ( jak na przykład Kulczykowie ) oraz polscy biznesmeni . Biznes oznacza złodziejstwo, nie jest to prowadzenie firmy ale zamaskowana najczęściej działalność, która polega na mechanizmach spekulacyjnych i słowo to zostało wtłoczone do Polski z systemu anglosaskiego, gdzie oznacza właśnie działalność spekulacyjną a nie normalne prowadzenie przedsiębiorstwa lub firmy.

Biznesmen ( bussinesmen) z kolei to słowo pochodzi od dwóch słów: busy man- facet zaganiany, zajęty , skrzętny, pracowity i pochłonięty robieniem pieniędzy w sposób nieetyczny i najczęściej złodziejski, co w Polsce jest od roku 1989 często jest regułą.

Grabienie Polski zaczęło się od Potopu Szwedzkiego w wieku XVII tym, kiedy to Szwedzi tak zrujnowali Królestwo Polskie i Litwy, że potem kraj już tylko chylił się ku upadkowi. Podłożem były wojny religijno wyznaniowe . Kolejne grabienie miało miejsce za czasów saskich królów , potem grabiły wojska napoleońskie a potem Rosjanie w czasie rozbiorów .

W okresie rozbiorów do roku 1918, z ziem polskich wywożone były przez zaborców podatki, nakładane były kontrybucje ( zwłaszcza po powstaniach) a po I wojnie światowej Polska była tak zniszczona i tak biedna,że tylko ziemiaństwo ( nieliczna mniejszość) posiadało jakieś zasoby, które straciło pod wojnie i często jeszcze w czasie II wojny. Robotnicy przymierali głodem a wieś tkwiła jeszcze w okowach systemu pańszczyźnianego. Potem w USA zrobiono tak zwany wielki kryzys w roku 1929-33,konsekwencją zamykania zakładów pracy i ograniczania produkcji przemysłowej był wzrost bezrobocia. W okresie dna kryzysu odsetek bezrobotnych w Polsce przekroczył 43% czyli nędza i bieda oraz głód.Trudną sytuację przedstawia fakt zadłużenia wsi, które w 1932 szacowane było na 4,3 mld zł. Spłaty tej sumy były absolutnie niemożliwe, ponieważ wartość całego zbytu produkcji rolnej w 1933 wyniosła tylko ok. 1,5 mld zł. Postępująca pauperyzacja rolnictwa wpłynęła bezpośrednio na sytuację materialną i poziom życia chłopów, zwłaszcza mało- i średniorolnych. Najsilniej odczuły skutki kryzysu obszary najuboższe na wschodzie i południu Polski, gdzie rolnictwo było najbardziej rozdrobnione . Już w roku 1929 gospodarka polska była nieprawidłowo uzależniona od nowojorskiej giełdy i podobnie jest obecnie w systemie Grabić Grabić, nic się nie zmieniło.Zarabiają tylko kartele oraz mafie, które nie płacą podatków z czym obecny rząd nic nie robił i nie robi jak też i poprzednie rządy.

Niemcy w czasie II wojny światowej, wywozili wielkie kontyngenty do Rzeszy oraz ściągali kontrybucje, do tej pory nie rozliczone. Jeszcze sowieci nagrabili po Traktacie Ryskim ( 1921) i do tej pory nie oddali – wszystko to jest w Menu Historia. W epoce New World Order, której częścią była już i I oraz II wojna światowa a potem komunizm, grabienie przeszło w inną formę . Ogromne zniszczenia wojenne w czasie I wojny światowej na ziemiach polskich także nie są rozliczone.

Nowe okradanie Polaków zaczęło się po Jałcie po roku 1945,w formie nacjonalizacji wszelkiej własności prywatnej , która do tej pory nie została zwrócona wszystkim właścicielom . Po roku 1989 nastąpił wyższy etap tego okradania czyli rozkradania majątku państwowego jaki Polacy budowali w PRL-u, głównie za rządów Edwarda Gierka, na którego potem ci sami złodzieje pluli, że rzekomo zadłużył Polskę , żeby przykryć swoje złodziejstwo to jest dzikiej prywatyzacji za pomocą specjalnej ustawy ( Patrz Menu Prawo ) .Potem nastąpiło kolejne okradanie za pomocą reformy Balcerowicza i ograbienie Polaków z oszczędności czyli pauperyzacja.

Czy Polacy już o tym zapomnieli ?
Zapomnieli, bo zaczęli lepiej zarabiać i wydaje im się, że już jest dobrze!

A jesienią 1950 r. komuniści zabrali Polakom 2/3 ich oszczędności przy okazji denominacji złotego, w celu zubożenia społeczeństwa, które nie otrzymało żadnej rekompensaty za straty wojenne w tym zagrabione przez hitlerowców i sowietów po 17 września 1939 depozytów bankowych i oszczędności Polaków.

W 1935 ograniczono w 1936 wymienialność złotego na złoto co umożliwiło bardzo aktywną politykę pieniężną i budżetową.
Rozpoczęto m.in. budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego. W latach 1936–1938 produkcja przemysłowa rosła ponad 10% rocznie -a teraz Narodowy Bank Polski kupuje nieprawidłowo złoto albo celowo albo bezmyślnie.

W sierpniu 1945 roku podpisano umowę handlową, w której Polska gwarantowała dostawy 8–13 mln ton węgla do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich po cenach około ośmiokrotnie niższych od cen światowych. Eksport ten wymusił Wiaczesław Mołotow w zamian za rezygnację z utworzenia mieszanych spółek polsko-radzieckich. W 1948 roku rząd polski przyjął czteroletnią umowę handlową z ZSRR na sumę 2 miliardów rubli. Dodatkowo państwo zostało zmuszone do podpisania szeregu umów gospodarczych z ZSRR, wyzyskujących polską gospodarkę (tylko w latach 1945–1956 ZSRR uzyskał jednostronne korzyści z tego tytułu kosztem Polski rzędu 2 miliardów dolarów USA według ówczesnego kursu dolara), zmuszając do sprzedaży węgla ZSRR za przyszłe reparacje wojenne od Niemiec, których nigdy nie otrzymano.
Odbudowa kraju była utrudniona przez masowe i zorganizowane plądrowanie terenów Polski z maszyn i zasobów przez utworzone specjalnie w tym celu oddziały Armii Czerwonej.

Czego Niemcy w dziedzinie przemysłowej nie zniszczyli lub nie wywieźli, to teraz ulega niszczeniu i wywożeniu przez wojska sowieckie. Wszystko co zostało w przedsiębiorstwach przemysłowych zainstalowane, przeniesione lub w ogóle zmienione po 39 roku jest uważane za spadek poniemiecki, a więc zdobycz wojenną, jest demontowane i wywożone do Rosji.

Informacja Delegata Rządu na Kraj wicepremiera Jana Stanisława Jankowskiego do Londynu, 21 marca 1945 roku.

30 października 1950 dokonano w Polsce bez uprzedzenia wymiany banknotów, unieważniając ok. 60% obiegu pieniężnego. Była to faktyczna konfiskata zasobów pieniężnych ludności kraju. W tym okresie rozpoczęto także kolektywizację rolnictwa. Zakładano, że będzie ona dobrowolna. Zaprojektowano system zachęt mających na celu skłonienie do wstępowania do spółdzielni (ulgi podatkowe, pomoc w budowie domów, elektryfikacji, melioracji, mniejsze normy dostaw obowiązkowych, kredyty). Na niższych szczeblach administracji dochodziło do przymuszania do wstępowania do spółdzielni potępianego przez władze centralne (krytyka takich przypadków w Gryficach w 1951 roku i w Lubelskiem w 1953 r.). Produkcja rolna wzrosła o 13%. Od 1949 roku istniały w PRL Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR). W styczniu 1953 roku zniesiono system kartkowy z czym wiązała się jednak duża podwyżka cen artykułów konsumpcyjnych i kolejne grabienie Polaków.

WSZYSTKO TO SĄ SKUTKI JAŁTY
ZA KTÓRĄ ODSZKODOWANIA NALEŻĄ SIĘ OD
USA WIELKIEJ BRYTANII ORAZ ROSJI.

Po tak zwanym okrągłym stole ( 1989) celowo zrobiono hiperinflację,żeby ponownie zrobić wymianę złotówki i ludzie stracili często dorobek życia oraz mieszkaniowe wkłady oszczędnościowe. W prestiżowym Financial Times ukazał się pod datą 22 czerwca 1989 roku króciutki artykuł Edwarda Mortimera, Johna Lloyda, Petera Riddella i Lionera Barbera, przedrukowany niewiele później w polskim Forum pod datą 2.07.1989. Tekst informował o zaaprobowaniu w zasadzie przez ekspertów komunistycznego rządu Mieczysława Rakowskiego i „Solidarności” planu opracowanego przez żydowskiego złodzieja i machera światowego finansistę nowojorskiego Georga Sorosa. Plan ten, nazwany później „terapią szokową”, zakładał rozwiązanie ekonomicznych i finansowych problemów Polski za pomocą drastycznych oszczędności połączonych z wprowadzeniem wymienialności pieniądza i szybką budową kapitalizmu czyli prywatyzacji jako wyższy etap grabienia.

Oprócz drastycznych wyrzeczeń socjalnych oczekiwanych od polskiego społeczeństwa, jego kluczowym założeniem był faktyczny rozbiór gospodarczy polskiego przemysłu państwowego w formule prywatyzacyjnej, dzięki temu iż, rząd polski (…) przekazałby wszystkie przedsiębiorstwa państwowej agencji likwidacyjnej, która przeprowadziłaby ich reorganizację w spółki akcyjne. Z 25-30 proc. kapitału stworzono by fundusze powiernicze zajmujące się obsługą zadłużenia kraju – ich szefów – mających prawo odsprzedaży tych akcji – mianowaliby wierzyciele.
Zaaprobowanie tego planu przez przedstawicieli ówczesnego rządu komunistycznego i postolidarnościowej grupy politycznej tzw. doradców na czele z nieżyjącym już prof. Bronisławem Geremkiem, było samo w sobie czymś zdumiewającym. Oznaczało to, że polski rząd poza granicami kraju i w tajemnicy przed własnymi obywatelami zawiera międzynarodowe uzgodnienia dotyczące nie tylko najważniejszych spraw gospodarczych i socjalnych, ale zasad zbycia całego majątku przemysłu narodowego, co po prostu nazywa się zdradą narodową. Efektem tej „szokowej terapii”, której zasadnicze założenia opracował G. Soros a rozwinął J. Sachs przy wsparciu D. Liptona, acz oznakowanej nazwiskiem L. Balcerowicza, była skrajnie neoliberalna transformacja gospodarki i społeczeństwa lat 90. z wszystkimi tego katastrofalnymi skutkami w postaci od spadku produkcji przemysłowej o 30% poczynając, a ma głębokiej pauperyzacji i tak już zbiedniałego społeczeństwa kończąc. Więcej w pliku Reforma walutowa- jak komunistyczna władz ukradła Polakom pieniądze oraz plan Balcerowicza- w Menu Prawo.

Podczas gdy Polacy nie mogli wyjeżdżać za granicę, wybrane osoby z partyjnych kręgów w okresie PRL-u wyjeżdżały nawet na studia zagranicznej ekonomii, handlu i biznesu do Niemiec, Wielkiej Brytanii czy nawet do USA a potem brały te osoby ( obecnie na liście najbogatszych ‘Polaków’) udział w grabieniu czyli bezprawnej prywatyzacji majątku państwowego, często jeszcze przedwojennego.

Następnie ograbiono Polaków poprzez likwidację wysokiego oprocentowania kont oszczędnościowych, co było wsparciem dla milionów biednych emerytów. Potem nastąpiła nielegalna prywatyzacja banków polskich przez mafijną giełdę i spółki akcyjne. Obecnie jest kolejny wyższy etap okradania za pomocą nowomowy i słowotwórstwa w ustawach. Doszły jeszcze wielkie afery złodziejskie organizowane przez mafijną giełdę jak afera Get Back czy Amber Gold a przedtem afera FOZZ i wiele innych afer, element strategii Grabić grabić.
Obecna władza która się nazwała wizerunkowo Prawo i Sprawiedliwość zamyka gęby emerytom trzynastkami oraz śmiesznymi podwyżkami, które idą w całości na pokrycie drastycznych podwyżek cen , jakie mają ratować horrendalne zadłużenie państwa ale o jakimkolwiek rozliczeniu strasznej przeszłości nawet nie wspomina .

O grabieniu jest znakomity e-book
Grabić grabić grabić

Obecnie jeszcze wyższym etapem pauperyzacji społeczeństwa stała się celowo zrobiona pandemia koronawirusa, przez co wiele przedsiębiorstw polskich utraciło wpływy i dochody, jak też osoby indywidualne.
O covidzie czytajcie w Menu Zdrowie.

8 marca 2021.
W ciągu pierwszego roku pandemii i towarzyszących jej lockdownów Polska gospodarka straciła ponad 185 mld zł, wynika z licznika strat spowodowanych przez COVID-19, prowadzonego od kwietnia 2020 r. przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP). W obecnych warunkach, straty polskiej gospodarki można szacować na 450 mln zł dziennie. Największe straty ponosi sektor usługowy, który dotknięty jest najdłuższymi obostrzeniami. To skąd rząd Pisowski ma pieniądze na wymyślone tarcze finansowe ? Od kogo pożycza ? Skąd potem weźmie żeby oddać te pieniądze ? Wszystko załatwiają podwyżkami cen. Patrz Menu Wpisy.

Innym etapem grabienia była niedawna polityka Banku Szwajcarskiego oraz kredyty we frankach. Mowa jest o tym w Menu Prawo – Prawo zbiór na samym początku zbioru.

We Wpisach są szokujące dane o grabieniu i okradaniu ludzi w Polsce za pomocą ustaw i zorganizowaną przestępczość finansową, która się kryje pod tymi ustawami. Złodziejstwo to jest obudowane pokrętnymi objaśnieniami , które mają wytworzyć wizerunek konieczności wdrożenia jakiejś złodziejskiej ustawy czyli spekulacyjną nowomową. Zamiast zająć się złodziejami także z poprzednich rządów oraz prawdziwymi reformami prawa, tak zwane Prawo i Sprawiedliwość znalazło sobie przykrywkę jaką jest mówienie od rana do wieczora o koronawirusie oraz o emigrantach na granicy UE z Białorusią jak też o sojuszu z NATO i USA.

 

W Menu WPISY jest mnóstwo wiedzy także o nowomowie i okradaniu za pomocą ustaw , trzeba się z tą wiedzą koniecznie zapoznać.

 O nowomowie także w Menu Polityka.

W Menu Prawo jest dużo wiedzy o tym jakie jest prawo
w Polsce , a jest bardzo złe i niewłaściwe

oraz jest mowa o okradaniu za pomocą słowotwórstwa przez PGE( Polska Grupa Energetyczna) co dotyczy także innych spółek energetycznych oraz sztucznego Urzędu Regulacji Energetyki który zaklepał mafijne słowotwórstwo i nowomowę w ustawach. Jeszcze do tego dochodzi okradanie od kilkudziesięciu lat przez PRL-owskie spółdzielnie mieszkaniowe. Segment Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów w Lublinie- w Menu Prawo. W każdym przypadku współczesnego grabienia, ludzie dawali się nabierać i oszukiwać na coś co się nazywa wizerunek. Koniecznie trzeba przeczytać opracowanie śledcze Get Back Idea Bank afera w Menu Prawo.

W najbliższych latach ma w Polsce obowiązywać złodziejski system podatkowy, w którym najbogatsi płacą niższe podatki niż reszta.
Nazywa się to Polski ład .

A jeszcze przed II wojną określenie ‘człowiek ładny ‘oznaczało człowieka uczciwego, a teraz co to słowo oznacza ? Podatki w Polskim Ładzie uderzają w każdego Polaka przez postępującą drożyznę i co to jest jak nie grabienie tylko bardzo wymyślne i wyrafinowane ? Polski Ład to nowomowa i słowotwór-stwo ,takie określenie bajkowe rodem z bajek o sprawiedliwości społecznej ja-kiej w Polsce powojennej nie ma i nie było w czasach rządów zbirów i kacyków.

Synonimy słowa „kacyk” z podziałem na grupy znaczeniowe
» kacyk – w odniesieniu do osoby wysoko postawionej
» kacyk – w kontekście politycznym
» kacyk – w odniesieniu do przywódcy danej organizacji
» kacyk – władca niesuwerenny, podporządkowany, z obcego nadania

KARA BOSKA ZA ZŁODZIEJSTWO
Leopold Caro (ur. 27 maja 1864 we Lwowie, zm. 8 lutego 1939 tamże) – polski ekonomista i adwokat. Profesor Politechniki Lwowskiej.
Autor pracy Solidaryzm. Był pochodzenia żydowskiego, aszkenazyjskiego, jednak przekształcił się w zadeklarowanego antysemitę. Caro uznał za prawdziwą tezę o niższości moralnej swych byłych współwyznawców, co znalazło wyraz w broszurze Kwestia żydowska w świetle etyki.

Erudyta wszechstronnie wykształcony. Studiował prawo, filozofię , ekonomię oraz historię i socjologię. Wykorzystując swoje wszechstronne i interdyscyplinarne wykształcenie, rozszerzał swoje zainteresowania naukowe na kwestie społeczne, ekonomiczne, socjologiczne, filozoficzne i historyczne. Potępienie ze strony wielu ciemniackich środowisk żydowskich było ostateczną przyczyną przejścia Caro na katolicyzm w roku 1903. ( wtedy jeszcze panował duch encykliki Rerum Novarum, była to przykrywka watykańska ,ale dużo dobrego zdziałała).
Caro przyczynił się w znacznej mierze do ukształtowania i rozwoju ruchu ekonomistów polskich. Podczas I Zjazdu Ekonomistów Polskich w Poznaniu w 1929 roku pełnił obowiązki wiceprzewodniczącego. Wygłosił tam referat o kartelach i ustawodawstwie kartelowym, który okazał się istotnym zaczynem dla podjęcia inicjatywy ustawodawczej. Pozostawał niezmiennie aktywnym publicystą zajmującym się sprawami społecznymi, opowiadał się za polepszeniem sytuacji klasy pracujących i ustawodawstwem temu sprzyjającym.

W latach 1920–1939 był profesorem ekonomii społecznej i nauk prawniczych Politechniki Lwowskiej. Brał również udział w pracach komisji egzaminów prawniczych na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza, a od 1923 roku prowadził tam wykłady z zakresu ekonomii. Należał do naukowców bardzo aktywnych, zarówno gdy idzie o ilość publikacji, jak i działalność społeczną.
Leopold Caro jako ekonomista zdecydowanie odrzucał dorobek ekonomii klasycznej i neoklasycznej, zaprzeczając istnieniu praw ekonomicznych formułowanych przez ekonomistów głównego nurtu. W swych licznych pracach przedstawił on program zastąpienia teorii ekonomicznej teorią socjologiczną. Zdaniem lwowskiego uczonego brak jest dowodów na automatyzm działania mechanizmu rynkowego, jak też jego optymalizacyjne skutki.
Caro był przekonany, że zorganizowane społeczeństwo jest w stanie skuteczniej niż czysty mechanizm rynkowy przeprowadzić proces modernizacji gospodarczej społeczeństwa polskiego. Jednocześnie twierdził, że kwestie etyczne są ważniejsze niż gospodarcze, sprawiedliwy ład społeczny jest celem nadrzędnym wobec wzrostu gospodarczego .

Sądził on, że idee leseferyzmu są jedynie zasłoną dla egoizmu i żądzy zysku, które mają destrukcyjne skutki dla społeczeństwa. Stąd też poddawał on zdecydowanej krytyce tak ekonomię klasyczną, jak i neoklasyczną, która w jego czasach zdominowała ekonomię w krajach anglojęzycznych. Etyka ma więc głos decydujący w dziedzinie prawa; nie ma żadnego rozsądnego powodu odmawiania jej głosu w dziedzinie gospodarczej.

Był też członkiem Komisji Opiniodawczej Pracy przy Prezydium Rady Ministrów, zaznaczone opracowaniem 11 tematów szczegółowych i członkiem Lwowskiego Towarzystwa Naukowego. W 1932 roku został powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Społecznej przy Prymasie Polski. Często wysyłano go jako delegata na międzynarodowe kongresy i zjazdy naukowe m.in. do Berlina, Wiednia,Drezna, Pragi, Budapesztu i Bukaresztu. Był członkiem zwyczajnym Kasyna i Koła Literacko-Artystycznego we Lwowie .
Znaczenie Caro jako ekonomisty polega na tym, iż jako jeden z pierwszych w Polsce głosił potrzebę szerokiej pośredniej i bezpośredniej ingerencji państwa w gospodarce, za pośrednictwem zarówno tradycyjnych środków interwencjonistycznych, jak również rozwijaniem sektora państwowego. Popierał rodzimą wytwórczość i produkcję wbrew obecnemu zalewowi eksportu do Polski w wieku XXI tym, co jest kolonializmem wspieranym przez rządy okrągłostołowych zbirów i kacyków. Pozostawił tak bogatą zawodową spuściznę, że warto do niej sięgnąć.
Z kolei o lwowskich prawnikach jest mowa we Wpisach.

Bambuko na mózgu

     

Robić kogoś w bambuko : bałamucić,czynić głupim,kantować,kiwać, mamić,mącić w głowie,nabierać,okpiwać,oszukiwać,robić w balona,robić w konia,robić wodę z mózgu,szachrować,wprowadzać w błąd,wpuszczać w maliny,

„Powrót z Bambuko” Katarzyny Nosowskiej było najchętniej kupowaną książką pierwszego roku pandemii – czytamy w raporcie Nielsen Book z okazji Światowego Dnia Książki. Za to na czele listy najpopularniejszych autorek i autorów znalazł się Remigiusz Mróz, który jest „bezkonkurencyjnym liderem” także w badaniu czytelnictwa Biblioteki Narodowej. A wśród tego, co Polacy czytają najchętniej, wciąż są kryminały i powieści sensacyjne.

Oprócz „Powrotu z Bambuko” Katarzyny Nosowskiej Polacy chętnie w 2020 r. kupowali m.in. książki „Jadłonomia po polsku” Marty Dymek, „Czułego narratora” noblistki Olgi Tokarczuk oraz „Chama niezbuntowanego” Rafała Ziemkiewicza. Ta trójka autorów została także wytypowana, jako jedni z najpoczytniejszych autorów i autorek książek w Polsce. Wśród dobrze sprzedających się pozycji była również „Baśń o wężowym sercu” Radka Raka, który w 2020 r. otrzymał za nią literacką nagrodę Nike – wynika z badania Nielson Book.

Autorzy badania wykazali również, że Polacy najchętniej czytają, niezależnie od pozycji społecznej, literaturę sensacyjno-kryminalną. Za nią jest literatura obyczajowo-romansowa, a także powieści obyczajowe, najchętniej wybierane przez kobiety (30 proc. czytelniczek zadeklarowało, że je lubi). Mężczyźni za to częściej wybierają fantastykę dla dorosłych, ale także biografie i wspomnienia. Jeszcze dużą popularnością wśród wyborów czytelniczych cieszą się horrory, przede wszystkim kilkadziesiąt powieści Stephena Kinga. Badacze podkreślają też, że w zeszłym roku popularne były biografie wybitnych kobiet
( poczytajcie moją biografię O Autorce bloga jak też Genealogię rodową ) reportaże z życia w krajach opanowanych przez dyktatury, relacje z ekstremalnych wypraw w zimowe Himalaje. a także wspomnienia Michelle Obamy i Donalda Tuska.

No i o czym to świadczy ?

O totalnym odmóżdżeniu, niestety i już skrajnym prymitywiźmie jak też o całkowitej nieznajomości już na poziomie szkolnym historii która jest najciekawszą dziedziną ale która była przedstawiana jako bardzo nieciekawa ,szablonowa i skrajnie uproszczona dziedzina bez prawdziwego kontekstu.Dlaczego ? Ponieważ z historią związana jest polityką.

Polacy są bardzo zaniedbanym i coraz bardziej prymitywnym skostniałym obyczajowo narodem oraz skomercjalizowanym społeczeństwem, które niczego się nie uczy i nie uczyło poza własnym zawodem oraz jak latać po sklepach w których są prawie same szkodliwe wyroby i szkodliwe produkty importowane z zachodu, bo Polska jest kolonią i rynkiem zbytu dla tych produktów. Wprawdzie Polacy jeżdżą nawet na wakacje zagranicę, ale raczej tylko na plażę a nie po to, żeby zwiedzać jakiś kraj i poznawać jego historię, toteż nie znają w ogóle historii wielu innych krajów, nie mówiąc o tym, że nie znają nawet prawdziwej historii własnego polskiego kraju, nie czytają żadnych wartościowych książek ani nie chodzą do teatru czy do filharmonii i są od prawie 30 lat lat ogłupiani reklamami, w dodatku jest to naród wykorzeniony i pozbawiony wiedzy oraz świadomości o swoim pochodzeniu. Nie dotyczy to zresztą tylko samych Polaków ale także wielu innych krajów i narodów w systemie New World Order. Dlatego powstał edukacyjny portal internetowy Biały Orzeł aby zmienić ten stan rzeczy.

 

Nie tak dawno jeszcze, bo w okresie międzywojennym i jeszcze długo po wojnie w okresie PRL-u Polacy czytali dzieła wielkich pisarzy polskich, chodzili masowo do bibliotek i wypożyczali wartościowe książki a wraz z nastaniem Unii Europejskiej , nastąpiło totalne odmóżdżenie i czytanie reklam w prasie kolorowej i magazynach oraz prymitywnej komercji ze stoisk w supermarketach i salonikach prasowych .To jest właśnie także właśnie New World Order w tym także odmóźdżenie, bo ludźmi prymitywnymi można łatwo manipulować oraz nimi zarządzać. Nawet meble są produkowane bez półek na książki tylko z miejscem na telewizor, w który jest najwięcej reklam.Między innymi po to właśnie wprowadzono w Polsce naukę języka angielskiego aby ludzie czytali angielskie nazwy na opakowaniach oraz teksty i reklamy w języku angielskim i przestali już w ogól rozumieć wiele zwrotów i słów w języku polskim.
Angielskie nazwy są wszędzie nawet na kretyńskich nadrukach na odzieży. Ma to świadczyć o niższości Polaków oraz o wyższości USA i Wielkiej Brytanii w polskiej strefie anglojęzycznej, zrobionej w systemie NewWorldOrder. Wyraża się ta unifikacja braku kultury w ubieraniu się oraz naśladowanie prymitywnej zwisowej i luzackiej mody w tym robociarskich dżinsów. Ludzie czy to młodzi czy to starsi nie umieją się w ogóle ubrać, na ulicach ,w szkołach i w pracy króluje luzackie chamstwo jak wyciągnięte dresy i wielkie buty sportowe do wszystkiego oraz męskie bluzy i T Shirty dla bab w tym wytarte i nieeleganckie spodnie rurki i legginsy.

Patrz Poradnik ciepło czy zimno zdrowe ubieranie się z zaleceniami i poradami w Menu Zdrowie.

   

Nie brakuje Polaków i Polek którzy nie potrafią zachować się przy stole, bo nastąpił całkowity upadek kultury osobistej oraz dobrych manier wraz ze zniszczeniem wyższych szlacheckich i arystokratycznych przedwojennych warstw społeczeństwa, które zastąpiła uprzemysłowiona urzędnicza biurokracja. W dodatku już młodzież szkolna pije piwo z puszek i z butelek oraz napoje nawet na ulicy podobnie jak ich rodzice.Społeczeństwo zostało umasowione i pozbawione wyższej kultury z powodu braku wzorców wyższych warstw, zepchniętych poza nawias społeczny po II wojnie światowej.Nawet wojsko polskie schamiało , przestało od dawna nosić tradycyjne mundury tradycyjnych jednostek polskich i ubiera się na okazje w treningowe panterki made in USA i UE zamiast przedwojennych galowych mundurów polskich. A niestety ubiór świadczy o człowieku.
Czy tytuł programu musi być You can dance a nie Możesz tańczyć ? Czy język polski jest gorszy ?

Wymiana kulturowa musi być, nie ma nic złego w tym, że dzieci tańczą hip hop, to bardzo dobrze dla ich zdrowia fizycznego , wszystkie dzieci powinny tańczyć i się zdrowo ruszać, ale z drugiej strony, nie oznacza to, że mają być zapatrzone w masońską Statuę Wolności, bo Polacy mają inną historię, inne doświadczenia polityczne i kulturowe i dzieci muszą mieć świadomość oraz kulturę narodową a nie amerykańską.

Niszczenie najlepszych polskich i przedwojennych tradycji i wszystkiego co najlepsze , bo polskie , przejawia się właśnie w skrajnym schamieniu oraz odmóżdżeniu oraz wpatrzeniu w USA i zachód Europy i przekłada się także na nie polskie prawo wdrażane w Polsce za pomocą UE . Nawet stanowiska pracy ponazywane są w języku angielskim i wiele nazw na prawie wszystkich czyli setkach i tysiącach opakowań produktów , żeby sprawiać wrażenie Europy i światowości a jest dokładnie na odwrót z tą Europą i światowością.Nie tędy droga, światowość nie na tym polega żeby zapominać o własnym języku , nauce i kulturze.

Dr. Ćwiek

Lekarze w Polsce są nieoduczeni i nie potrafią chorego człowieka bardzo często nawet zdiagnozować, bo zostali już przyzwyczajeni do opierania się na testach i wynikach badań, które w moim przypadku były wykonywane nierzetelnie i niczego nie wykazywały. W II RP przed wojną widocznie lekarze mieli inne normalne podręczniki i potrafili zdiagnozować każdą chorobę bez tomografii i jakoś umieli ludzi leczyć, stosowali badania które zostały obecnie zarzucone – jest o nich mowa w przypadku schorzeń kręgosłupa w Podmenu Sport w opracowaniu o kręgosłupie. Nie było współczesnych technologii medycznych ale lekarze mieli dużo większą wiedzę i zaliczali porządne staże bo mieli od kogo uczyć się. Obecnie już od wielu lat po roku 1989 gdy zabrakło lekarzy przedwojennych jako nauczycieli i profesorów, poziom wykształcenia lekarzy pozostawia wiele do życzenia. Tylko nieliczni nadążają za nowościami z innych krajów i dlatego ich zabiegi czy operacje są bardzo drogie. Lekarz współczesny zaszkodzi pacjentowi a nawet go zamorduje błędem medycznym , bo sam jest niedoukiem wychowanym ma lekarskim poplecznictwie środowiskowym i nie poniesie żadnych konsekwencji ! Gdy czegoś nie wie taki niedouk ( nawet i profesor) to od razu wysyła człowieka do psychiatry albo wciska narkotyki jako leki przeciwbólowe. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej w roku 2020 nawet nie udzielił odpowiedzi na szokujące dane o szkodliwości szczepionki na covida tylko ją zalecał wbrew naukowym danym o tej szczepionce. Lekarze w Polsce są bezkarną kastą która bardzo dobrze zarabia i tylko kasa się dla nich liczy. Ministerstwo Zdrowia w Polsce nie zdobyło się nawet na porządny Kodeks Etyki Zawodowej Lekarzy który musiała opracować Redaktor Naczelna. Zobaczymy, czy będzie wdrożony a jest bardzo dobry i nowoczesny.
Więcej w pliku Dr. Ćwiek w Menu Zdrowie gdzie jest mowa także o koronawirusie.

Prasa na mózgu.

     

Prasa kolorowa w Polsce jest w większości niemiecka,
co jest elementem i przejawem niemieckiej kolonii w Polsce.

Masowa pop kultura w tym prasa kobieca to przede wszystkim: moda, uroda, zdrowie – jakie ? porady – jakie? kulinaria, dom i ogród, dzieci oraz wiele innych tematów dla kobiet – jakich ? Prasa to także takie narzędzie do przygniatania i spłaszczania jak sama nazwa wskazuje,nie tylko chodzi o czasopisma i gazety. Z dzieci robi się małpy które w programach typu ‘mam talent’ śpiewają wyłącznie piosenki amerykańskie, tak jakby nie było znakomitej polskiej piosenki i wielkich polskich artystów. Ale niestety, nie uczyli się o nich i ledwo potrafią się wysłowić poprawnie po polsku, za to mają wpojoną amerykańską pop kulturę także poprzez reklamy i nadruki na ubraniach i zeszytach szkolnych w języku angielskim. W USA nie powstało nic dobrego poza muzyką ( jeszcze prawo mają tam całkiem niezłe oraz organy prawa) ale co drugi Murzyn ledwo umie czytać i pisać .Za to polityka była i jest cały czas proamerykańska ( proamerykańska znaczy proizraelska). Takie małpie naśladownictwo to nic dobrego i oznacza brak tożsamości kulturowej. Albo dziesięciolatek, który klepie bezmyślnie różaniec i nie wie nawet co klepie i w dodatku się tym chwali w TVP w programie pseudoreligijnym.

Polacy w ogóle niczym się nie interesowali, zachowywali się jak uśpiona masa, bo tak też było w istocie oraz bydło, bo jak inaczej nazwać ubieranie się do pracy, do szkoły i na ulicę w wypchane dresy oraz wielkie buty sportowe zamiast sukienki czy eleganckiej spódnicy dla dziewczyn, jakie bez problemu można było kupić czy eleganckich spodni zamiast wypłowiałych dżinsów i legginsów.
Ta uśpiona masa za pomocą 500 plus oraz dodatkowymi emeryturami i pełnymi szkodliwej chemii sklepami przejawiała się z podążaniu za reklamami i zakonserwowaną mentalnością , o czym jest mowa w znakomitym Poradniku ciepło czy zimno zdrowie ubieranie się i moda w Menu Zdrowie.
W roku 2021 panował jeszcze kult Józefa Fałszywego ( marszałka Piłsudskiego) utrwalany w mediach i w licznych pomnikach oraz paradach wojskowych, więc o czym tu mówić a systemowi historycy powielali dziejowe fałszerstwa i ten sam kult.

 

Kilka  wyszczególnionych zagadnień:


…………………………………………………………………..

Get  Back  Idea  Bank  afera

jak zniszczyć największy  polski  bank 

z polskim kapitałem –   nieznane  kulisy  tej  afery , które  ujawniają zupełnie inne  tło tej niż  opisywane w  mediach- jak  układ  giełdowy z  Komisją  Nadzoru Finansowego, czarna  giełda – oraz niewłaściwe  ustawy .Opracowanie dotyczy  wszystkich pokrzywdzonych w aferze Get Back  i Idea Bank  oraz samego Idea Bank jak też  innych osób  wciągniętych w  pozagiełdowy rynek  akcji.  Wszystko o tym zagadnieniu , to jest o  aferze  Get Back Idea  Bank ,( jednej  z wielu  afer  finansowych) która  ciągnie się  już  kilka lat  oraz  porada  dla pokrzywdzonych  frankowiczów  w tym    dla  zadłużonych banków –  w  menu  Prawo.

Afera Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów w Lublinie

Informacje i dane w plikach i opracowaniach dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów w Lublinie, o zawyżanych od lat opłatach mieszkaniowych i innych w tym za wodę oraz za energię, oraz co należy zrobić w takim przypadku – w menu Prawo– ponieważ to bezprawie trwa już wiele lat.

Nie da się być światłym obywatelem bez czytania.

Skandale z organami prawa w Polsce

Przerażające dane w Menu Prawo o tym jak naprawdę wygląda praca policji, prokuratur oraz sądów w Polsce, wbrew fałszywym serialom takim jak Ojciec Mateusz, Komisarz Alex i innym serialom policyjnym i sądowym.W Polsce prokuratury działają na szkodę pokrzywdzonych, nie prowadzi się żadnych śledztw a policja nachodzi niewinnych ludzi i wywleka na przymusowe badania psychiatryczne zamiast prowadzić rzetelne śledztwa i dochodzenia. Prokuratorzy to jedna wielka mafia przestępcza , sędziowie nie są lepsi, a policja tylko siedzi w komisariatach, skąd się nie rusza i pobiera zeznania do protokołów za pomocą podstawionych aspirantów. Kim są ci aspiranci – w Menu Prawo w opracowaniu Skandale z organami prawa w Polsce.

Muzu Man jak wymyślono religię islamu

Religia muzułmańska została wymyślona czyli sfałszowana i jest to bardzo ważne zagadnienie w kontekście sytuacji na Białorusi i inwazji na granicy z UE emigrantów islamskich z Bliskiego Wschodu. Islam to nie jest żadna religia objawiona jakiemuś prorokowi Mahometowi ale zbiór pokracznych nauk, czyli wypaczone nauki biblijne oraz inne. Mowa jest o tym w Menu Kultura podmenu Religia podstrona Muzu Man oraz Islam a seks. Islamscy emigranci powinni się o tym dowiedzieć jak też rządy i przywódcy krajów islamskich, gdyż tkwią w niewłaściwej religii, która jest systemem rządów a nie religią objawioną i narzuca bardzo złe i niewłaściwe praktyki religijne oraz złe i niewłaściwe obyczaje. Islam już niedługo upadnie , jak zapowiadają prorocy oraz Redaktor Naczelna Białego Orła.

New World Order e- booki

Ludzie w Polsce żyli już w powojennym systemie New World Order, a na zachodzie Europy nawet dłużej i nie mieli o tym pojęcia! Termin Nowy porządek świata (łac. Novus Ordo Mundi, ang. New World Order, skrótowo: ang. NWO) – rzekomo w teoriach konspiracyjnych jest hipotezą totalitarnego rządu światowego którym ma być ONZ oraz UE. Systemowi NWO poświęcony jest rewelacyjny e-book polityczny, który każdy powinien kupić i przeczytać, bo NWO dzieje się na naszych oczach od wielu lat.

Jan Paweł II agentem komunistycznej bezpieki
Religia – podmenu w menu Kultura


Prawdziwy Karol Wojtyła


Fałszywy agent bezpieki jako papież

Jest to obecnie bardzo duży dział religioznawczy,w którym są zamieszczone opracowania śledcze w sprawie zamordowania i podmienienia biskupa Karola Wojtyły oraz papieża Jana Pawła II, a także bardzo dużo opracowań naukowo badawczych, z którymi powinni się zapoznać przede wszystkim różne władze wyznaniowe oraz kościelne, a także historycy i różne władze katolickich uczelni oraz uczelni prawosławnych.

Dział ten przeznaczony jest w zasadzie dla każdego chrześcijanina oraz historyka, warto poświęcić mu kilka godzin. Biskup Karol Wojtyła miał zostać papieżem ale został zamordowany przez komunistyczną bezpiekę i podmieniony przez agenta, który został papieżem. Podmieniony i zamordowany był także Prymas Kardynał Stefan Wyszyński. Agent bezpieki przez ponad 40 lat udawał papieża Jana Pawła II a drugi agent udawał Prymasa Polski. Nie jest to żadna tania sensacja ale wyłącznie PRAWDA wykryta na podstawie źródeł internetowych jak przede wszystkim zdjęcia oraz dane z działalności Karola Wojtyły i samego papieża JP 2.

         

Prawdziwy Karol Wojtyła                                                 Fałszywy agent bezpieki jako papież

Jest to obecnie bardzo duży dział religioznawczy,w którym są zamieszczone opracowania śledcze w sprawie zamordowania i podmienienia biskupa Karola Wojtyły oraz papieża Jana Pawła II, a także bardzo dużo opracowań naukowo badawczych, z którymi powinni się zapoznać przede wszystkim różne władze wyznaniowe oraz kościelne, a także historycy i różne władze katolickich uczelni oraz uczelni prawosławnych.

Dział ten przeznaczony jest w zasadzie dla każdego chrześcijanina oraz historyka, warto poświęcić mu kilka godzin. Biskup Karol Wojtyła miał zostać papieżem ale został zamordowany przez komunistyczną bezpiekę i podmieniony przez agenta, który został papieżem. Podmieniony i zamordowany był także Prymas Kardynał Stefan Wyszyński. Agent bezpieki przez ponad 40 lat udawał papieża Jana Pawła II a drugi agent udawał Prymasa Polski. Nie jest to żadna tania sensacja ale wyłącznie PRAWDA wykryta na podstawie źródeł internetowych jak przede wszystkim zdjęcia oraz dane z działalności Karola Wojtyły i samego papieża JP 2.

Kupowanie ebooków i przekazywanie sobie przez jakieś środowiska jest kradzieżą praw autorskich oraz okradaniem Autorki z wyników jej ciężkiej pracy naukowej.

Nie da się być światłym obywatelem bez czytania.

O Scytach Sarmatach Persji i Iranie

     

W menu e-booki jest do kupienia znakomity e-book O Scytach Sarmatach Persji i Iranie, korzeniach tak zwanych żydów aszkenazyjskich czyli chazarskich. Sarmatami z kolei określano staropolską szlachtę polską, a Scytowie to wielka kultura perska i irańska, obecni byli także Scytowie na ziemiach polskich przed wiekami.
W Polsce żyje i mieszka oficjalnie tylko kilkadziesiąt tysięcy żydów ale naprawdę jest ich kilkaset tysięcy lub nawet dwa lub trzy miliony. Po raz pierwszy ukazuje się prawda o tym narodzie . Chodzi o żydów aszkenazyjskich, zwanych także żydami chazarskimi, którzy nie są żydami ale konwertytami zamienionymi na naród żydowski już w wieku VIII naszej ery.

Żydzi aszkenazyjscy i chazarscy po raz pierwszy dowiedzą się, że są narodowości perskiej i wywodzą się ze starożytnego Iranu, z wielkiej zapomnianej cywilizacji i fantastycznej religii. Jak i kiedy doszło do zamiany Persów na żydów w tym sensacyjnym e-booku. E-book jest znakomitym wprowadzeniem w dzieje, pochodzenie , kulturę, sztukę i religię ludów zwanych jako indoirańskie, gdyż w dziedzinie tej od dawna panuje sztampa i schematy, a kolejne wydawnictwa nielicznych autorów, tylko tę sztampę powielały i konserwowały, nie badając w ogóle źródeł o dziejach starożytnej Persji ( Iranu) z którego wywodzi się wiele współczesnych państw i krajów .

Jest to cały Kaukaz wraz z Krymem, Iran, Irak, Kazachstan, Gruzja, Armenia, Turkmenistan, Tadżykistan, Afrganistan , Azerbejżdzan, Kirgistan, Kurdystan, Pakistan do Indii wraz z Chinami, a także Turcja- a jakże ! Z tego względu ten e-book jest także i dla tych krajów, wychowanych na fałszywej islamskiej historii, bardzo ważny.

W okresie baroku Polacy określali się jako Sarmaci, a sarmatyzm to cała wielka kultura szlachecka w dawnej Polsce i szlachetne zasady, które warto przypomnieć .

Nie da się być światłym obywatelem bez czytania.

 SERIA WIELKA SLAVIA

To bardzo ważna seria wydawnicza ! Społeczeństwo w Polsce jest całkowicie wyjałowione z historii i wiedzy o własnych korzeniach. Historia Polski jest tragiczna i związana z konwersją wyznaniową oraz fałszowaniem źródeł historycznych co zaskutkowało wykasowaniem świadomości narodowej o pochodzeniu Polaków.

 Seria Wielka Slavia i Duch prawdy i duch fałszu Menu E- booki

Historia korzeni naszej państwowości została sfałszowana już kilka wieków temu i nauka tego okresu opiera się na powielanych i niekompetentnych źródłach przedstawiających dzieje Królestwa Polskiego jako Rzeczpospolitej jako zacofanego i prymitywnego regionu słowiańskiego z epoki kamienia łupanego z dzikimi i nieokrzesanymi w władcami oraz prymitywną szlachtą, którzy dopiero po przyjęciu chrześcijaństwa w roku 966 wkroczyli na drogę rozwoju, wraz ze sfałszowaną tezą o pogańskiej Polsce i polskim przedmurzu chrześcijaństwa.
Tymczasem wielostronne badania źródeł wykazały, że historia narodu polskiego ma swój początek w słynnym Szlaku Bursztynowym oraz w antycznej Grecji i w starożytnym Rzymie, ponad 1000 lat przed Chrystusem, a wielkie dzieło greckiego poety narodowego Homera’ Iliada 'o wojnie trojańskiej to także historia greckiej Polski, odkryta i opisana. I nie żadna spaczona ideologicznie i wyznaniowo cywilizacja łacińska, która została wymyślona, ale cywilizacja grecka i Cesarstwo Bizantyńskie, którego historia i związki z Polską zostały wykasowane ze źródeł. Seria Wielka Slavia która składa się z 11 tomów, i która jest poświęcona temu zagadnieniu, ukaże się za kilka miesięcy, na razie są inne e-booki do przeczytania i kupienia.

Seria Duch prawdy i duch fałszu poświęcona jest odkłamaniu dziejów chrześcijaństwa, którego historia jest zafałszowana i związana z kościołem rzymsko- katolickim . Obecnie można zakupić 3 tomy z tej serii, jeden tom jest udostępniony bezpłatnie w Menu Kultura podmenu Religia o działalności misjonarzy greckich na ziemiach polskich Cyryla i Metodego. Obydwie serie są poprzedzone wstępami- które są do przeczytania w Menu E-booki na końcu strony wraz z opisami e-booków tych serii w plikach PDF. Seria Duch prawdy i duch fałszu powinna przede wszystkim zainteresować sfery kleru chrześcijańskiego w szerokim rozumieniu całego chrześcijaństwa podzielonego na różne odłamy , podobnie seria Wielka Slavia powinna zainteresować przede wszystkimi historyków , dla których tematyka ta jest zupełnie nowa i nieznana a trzeba będzie już niebawem uczyć dzieci nowej historii Polski oraz Europy jak też innej religii i innej historii samego chrześcijaństwa. Polacy tak jak inne narody nie mają żadnej wiedzy o historii chrześcijaństwa ani kościoła a już w ogóle nie mają żadnej wiedzy nawet o odłamach chrześcijaństwa , nie mówiąc o czytaniu Biblii . W Menu E-booki jest dlatego do zakupienia rewelacyjna Nowa Biblia Gdańska, Księgi Mądrości , Gnoza czyli Mądrość Boża z Appoloniuszem z Tyany który okazał się być Jezusem Chrystusem oraz sensacje z historii kościoła Historia liturgii chrześcijańskiej. Rewelacyjny etyk grecki Epiktet także jest do zakupienia w dziale Religia Filozofia.

APOLLONIUSZ Z TYANY JEZUSEM CHRYSTUSEM
Patrz e-booki dział Religia Filozofia – e-book Gnoza czyli Mądrość Boża oraz komentarze i objaśnienia historyczne w Nowej Biblii Gdańskiej . W e-booku o Gnozie jest wyjaśnienie imienia Jezus Chrystus- każdy powinien to wiedzieć.

Palestyna historia

Menu Historia podmenu Palestyna

    
Rewelacyjne opracowanie naukowe, które po raz pierwszy ukazuje biblijną Palestynę, obecnie część państwa izraelskiego i jej historię w szerokim kontekście historycznym i narodowościowym. Starożytna Palestyna to Ziemia Kanaan, która należała do państwa egipskich faraonów, których katolicka Biblia , tak zwane Pismo Święte, przedstawia nieprawidłowo jako tępych pogańskich królów i prześladowców starożytnych Izraelitów, a tak nie było, są to dużo późniejsze antyegipskie preparacje, które zachowały się w Biblii jako rzekoma historia.

Sami faraonowie ( poprawnie królowie Egiptu) byli potomkami Boga na ziemi, byli wspaniałymi władcami, niezwykle wykształconymi i mądrymi oraz bardzo etycznymi. Te dziejowe fałszerstwa o faraonach przedostały się do historii właśnie za pomocą Biblii, która nie tylko, że nie jest źródłem historycznym ale jest źródłem mało wiarygodnym, jeśli chodzi o fakty historyczne, nie potwierdzone żadną archeologią czy innymi odkryciami. Biblia w kręgach znawców uważana jest wręcz za preparację oraz kompilację wielu rożnych źródeł i nie jest to bynajmniej żadna natchniona księga, ale zawiera także prawdziwe fragmenty. Warto dlatego zakupić w Menu E-booki inną wersję biblii Nową Biblię Gdańską w której jest wiele nowych i jeszcze nieznanych biblistom komentarzy historycznych i naukowych oraz odkrycia źródłowe.

O Palestynie i opracowaniu.
Tajemnice Ziemi Świętej, Egiptu i żydowskiej Ściany Płaczu.
Zagadnienia dotyczące Bliskiego Wschodu wraz z historią tego regionu są prawie w ogóle nie znane. Jest to bardzo ważne z powodu problemu islamskiej emigracji a także dlatego, że ludzie nie znają przeważnie w ogóle regionu Bliskiego Wschodu. Kojarzą ten region prawie wyłączenie z religią islamską oraz wojnami lokalnymi, tak zwanymi konfliktami między arabami i żydami albo Iranem i żydami lub innymi krajami. Nieznana jest na ogół prawdziwa historia tego regionu jak też prawda o religii islamskiej. Przywykło się z powodu niewiedzy i cenzury na kwestie rasowe i narodowościowe pisać o różnych narodach i państwach Bliskiego Wschodu jako Arabach, pisze się Palestyńczykach jak o Arabach, a nawet o terrorystach arabskich, ale Arabowie powstali na gruncie islamizacji oraz narzuconego języka arabskiego tym narodom, które same po wiekach utraciły swoją tożsamość etniczną i kulturową na skutek przymusowej islamizacji. Więcej na podstronie o Palestynie na której mowa jest także o sztucznym zabytku żydowskim tak zwanej Ścianie Płaczu, uważanym przez samych żydów za centralne miejsce judaizmu ich religii.

Reportaż z Białorusi Menu Polityka
Łukaszenka i Putin podmieniony

Prawdziwy Łukaszenka działacz białoruski został zamordowany i inaczej wyglądał. Obecny Łukaszenka to podstawiony agent i mafiozo reżimowy, prawdziwy Aleksandr Łukaszenka taki nie był, inaczej wyglądał i zwalczał komunę na Białorusi, trzeba o nim przeczytać gdyż był on działaczem narodowym i politykiem ale niestety został zamordowany i podmieniony. Obecny Łukaszenka nieco go przypomina, jednak jest inny i inaczej postępuje. W Menu Polityka jest mowa o innych podmienionych znanych postaciach już historycznych oraz sensacyjne opracowanie związane z Jałtą, Wojskiem Polskim, NATO i inne bardzo ważne polityczne zagadnienia.

Nie da się być światłym obywatelem bez czytania.

Lublin znad Nilu

Polacy nie zwiedzają nawet własnych miast, bo nie znają nawet historii własnego miasta oraz zabytków- patrz znakomity odkrywczy e- book Lublin znad Nilu z odkrytym prawidłowym herbem miasta i który jest zbiorem wielu sensacji historycznych. Nawet nie ma wycieczek szkolnych po własnym mieście, a ludzie co najwyżej potrafią powiedzieć ‘ stary kościół ‘ ale o architekturze tego kościoła i kamienic czy zabytków już nic.

Józef Piłsudski , Bitwa Warszawska

Po raz pierwszy ukazuje się prawda o podmienionym Józefie Piłsudskim zwanym Józefem Fałszywym oraz prawda i Bitwie Warszawskiej w Menu E-booki. Prawdziwy Józef Piłsudski wraz z rodziną został zamordowany i podmieniony i wywołał wojnę polsko- bolszewicką aby zniszczyć polską armię. Nie są to żadne kaczki dziennikarskie ale wyniki badań źródeł oraz badań biografii marszałka i jego działalności. Oczywiście, można w to nie uwierzyć dlatego trzeba kupić e-booki i się przekonać.

Afera Kolportera ważna wiadomość dla prasy i wydawców

W Menu prawo jest opracowanie Afera Kolportera o tym jak wydawcy przepłacają słono za kolportaż swoich gazet a powinni płacić dużo mniej, trzeba się z tym opracowaniem zapoznać.

Uczyć trzeba się przez całe życie !
A edukacja to przede wszystkim czytanie- także gazet . Gazety i czasopisma powinny być oparte na Białym Orle w tym radio ( także dla kierowców ) i powinny być przeznaczone dla 4 milionów osób starszych które nie mają internetu, podobnie jak wszelkie wiadomości telewizyjne. Reszta czyli większość społeczeństwa powinna wreszcie czytać przede wszystkim Białego Orła w Internecie .

Sport

W podmenu Sport w Menu Kultura jest mowa o bardzo nieetycznym handlu sportowcami, o chorobach kręgosłupa jakie są coraz bardziej powszechne oraz o uprawianiu sportu także w domu .Do ćwiczenia w domu trzeba mieć komputer w pokoju w mieszkaniu i ćwiczyć do filmów instruktażowych.

Prawo 

O kradzieży projektu Kodeksu Postępowania Karnego autorstwa Redaktor Naczelnej przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Prawo zbiór podstrona to zbiór bardzo ważnych zagadnień i inne prawnicze zagadnienia – a w zbiorze tym ważna wiadomość dla banków oraz frankowiczów czyli do kogo po odszkodowania Na banki w Polsce spadło odium zapaści kredytów we frankach a nie jest to i nie była wina banków ale lichwiarskiego i kartelowego banku szwajcarskiego z systemu Grabić grabić.

Więcej w zbiorze Prawo zbiór podstrona w Menu Prawo.

Rządzi się za pomocą ustaw i kodeksów.

 Każda władza do tej pory miała swoje mafijne ustawy i swoje
kodeksy, którymi rządziła za plecami społeczeństwa oraz
utrzymywała swoje biznesy.

Obecne prawo w Polsce zarówno kodeksy jak i ustawy są bardzo złe . To prawo decyduje o całym życiu społecznym oraz społecznych problemach , o gospodarce, polityce zdrowiu i innych dziedzinach. Jeśli prawo jest złe to wszystko inne jest także złe, ale ponieważ prawo to bardzo wąska dziedzina dla prawników i specjalistów, można było opracowywać i podpisywać wiele niewłaściwych ustaw nawet złodziejskich- o czym jest także mowa w Menu Wpisy.

W   menu  Zdrowie

 jest mowa  między  innymi o pseudonauce  zwanej  psychiatrią,  która  jest stosowana  jako  narzędzie  represji  a  sami psychiatrzy  to ludzie  skorumpowani,  którzy  zawodowo  fałszują  opinie jako biegli  bez  uprawnień  zawodowych i  na czym  zarabiają    bardzo  dużo.  Nie ma  nawet prawnych  podstaw do wykonywania zawodu  psychiatry  i nie  jest to  nawet specjalizacja  medyczna tylko oszustwo,  które  nazywa  się ‘ służbą zdrowia’, która  zajmuje się  fałszowaniem opinii  biegłych  i  trzymaniem  zdrowych i niewinnych  ludzi w więzieniach  psychiatrycznych.  Poza  tym jest w menu Zdrowie  mowa  o innych  ważnych zagadnieniach  także  związanych z  prawem .

KULTURA

Róża Korytnica
Korytnica
Róża Korytnica

Wśród rannych mgieł wynurzył się okręt podwodny polskiej floty
              Nie  zniknie  niczym krótki sen, i ktoś go będzie  widział  potem
                    Już nowy znowu  obrał  kurs i płynie w dal z bezkresnych  głębin….

                         Nie  zniknie  niczym krótki sen, i ktoś go będzie  widział  potem
                                      Już nowy znowu  obrał  kurs i płynie w dal z bezkresnych  głębin….

 Menu  Kultura  

z  polską   historią  jest  także związana   muzyka wspaniałego polskiego zespołu  HORYTNICY .

               Zespół  jest w mediach   cenzurowany , a  uczy  patriotyzmu i pamięci o  narodowej  historii oraz   prezentuje   najwyższy   poziom  artystyczny .

W praktyce ZAIKS i inne organizacje kołchozowe zbiorowego zarządzania żerują na prawach autorskich, z których się utrzymują , bezprawnie udzielając licencji na emisję piosenek , które są ograniczone do 35 % muzyki polskiej a trudno jest mówić o koncertowaniu raz do roku w Opolu lub w Sopocie. Jest to wynikiem jałtańskiego systemu powojennego oraz New Word Order i narzucania w Polsce muzyki przede wszystkim amerykańskiej ,która jest na pewno na najwyższym poziomie gdyż amerykańscy muzycy mają zapewnione najlepsze warunki, jakich nie mieli polscy muzycy ,ale nie jest związana z naszą narodową historią . Taka rozrywka też jest potrzebna ,ale nie w czasach ,gdy nasza historia jest cenzurowana i rugowana ze szkoły oraz z mediów i została zastąpiona hegemonią masońskich Stanów Zjednoczonych także w kulturze. Każdy Naród posiada własną kulturę i nie można traktować innego kraju tylko jako rynek zbytu dla przemysłu rozrywkowego i innych artystów a wielcy polscy artyści są cenzurowani z powodu takiego,że uczą historii i są światłem dla młodzieży i społeczeństwa. Takiej muzyki jaką gra Horytnica jeszcze na świecie nie było i mogą się schować największe amerykańskie gwiazdy metalu oraz rocka symfonicznego, gdyż Horytnica to jest rewelacja której na imię Polska czyli
Vanguard- awangarda.

Horytnicy można posłuchać w Menu Kultura online- nie wiadomo gdzie jest
sprzedawana ta płyta i inne płyty zespołu i nie wiadomo , co się dzieje z zespołem,
zapanowała o nim głucha cisza, na razie trzeba posłuchać w domu
ich wspaniałej muzyki.

SENSACYJNE  E-BOOKI  !  TYLKO  NASZE  E- BOOKI ! 

W  e -bookach do kupienia jest  mnóstwo wiedzy,  trzeba się  najpierw zapoznać z  opisami.

Takie  sensacje tylko w  Białym Orle !   Koniecznie  trzeba  kupić !

APEL DO POLAKÓW I CZYTELNIKÓW

Zwracam się z prośbą do moich Rodaków i Polaków oraz innych osób, o kupowanie e-booków. Od 20 lat jestem okradana przez spółkę PTC ERA GSM obecnie T Mobile i nie mogę nic uzyskać ani przez sądy ani przez prokuratury, które są organami mafijnymi w Polsce i działają na szkodę wielu pokrzywdzonych. Od maja 2021 czekam na wniesienie mojej skargi z Sądu Apelacyjnego do Sądu Najwyższego w sprawie uchylenia niewłaściwego wyroku SA w sprawie ERY GSM ( T Mobile obecnie), nie ma także odpowiedzi na pozew przeciwko mafii zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów .Pozew przeciwko prezesowi Idea Bank ( Pozew Pruski w Menu Prawo) jest także zablokowany, w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym .

Od roku czasu trwa blokada mojej skargi w sprawie przejęcia Idea Banku przez mafię PiS-owską i jej mafijny organ Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz taką samą mafię Komisję Nadzoru Finansowego, przez co nie mogę otrzymać wynagrodzenia od pana Leszka Czarneckiego właściciela Idea Bank ( z którego zrobiono złodzieja w aferze Get Back) za udzielaną mi przez cały roku czasu pomoc prawną w jego obronie.

Jego adwokaci oraz prezesi jego banków nie dopuszczają mnie do niego od roku czasu, żeby nie wyszły na jaw ich knowania i nierzetelne prowadzenie jego spraw. Dodatkowo tajne służby w Agencji Wywiadu ABW chciały mnie zamordować za moją działalność działacza społecznego i narodowego na rzecz pana Leszka Czarneckiego oraz w sprawie okradania przez Spółdzielnię Mieszkaniową Czechów .Pierwszy pozew w roku 2020 przeciwko T Mobile , która to spółka jest mi winna od roku 2002 kilkadziesiąt miliardów , był blokowany przez pół roku i nie został dopuszczony.Drugi wniesiony w październiku 2021 także od razu został zablokowany- poprzez niedopuszczenie tego pozwu – jest zamieszczony w Menu Prawo.

Jestem od wielu lat szykanowana w prokuraturze w Lublinie sfałszowanymi opiniami psychiatrycznymi ( patrz Antypsychiatria w Menu Zdrowie ) oraz umorzeniami wszelkich wnoszonych przeze mnie spraw karnych . Byłam dwa lata więziona bezpodstawnie na podstawie fałszerstw psychiatrycznych oraz fałszerstw prokuratorów i sędziów w szpitalu psychiatrycznym w Lublinie za walkę o pieniądze należne mi od sieci ERA GSM , której mafijny zarząd fałszywie mnie oskarżył . Potem byłam represjonowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie – trzeba przeczytać moją biografię.

O Autorce bloga i portalu.

Psychiatria stała się po roku 1994 narzędziem represji w Polsce , czego nie było nawet w sowieckiej komunie w PRL-u. Związane jest to z niewłaściwą ustawą o ochronie zdrowia psychicznego z roku 1994 oraz brakiem uprawnień zawodowych psychiatrów , ich nadzoru , możliwości zaskarżenia i odwołania oraz braku wykształcenia. Podobnie jak sędziowie w Polsce czy prokuratorzy , psychiatrzy są bezkarni, mogą pisać co chcą, nie ponosząc żadnych konsekwencji i nie ma do kogo ich zaskarżyć. Nazywa się to demokracja i wolna Polska.

Warto zapoznać się z danymi o psychiatrii w Menu Zdrowie.

Działam w obronie okradanych mieszkańców oraz wielu innych pokrzywdzonych w aferze Get Back i Idea Banku, także pokrzywdzonych ludzi przez szkodliwą szczepionkę na covida, na portalu zamieściłam w plikach opracowania i całą dokumentację z przebiegu tych spraw, jak też pozwy niedopuszczane przez mafijne nie polskie sądy i wiele innych spraw. Nie miałam pieniędzy na badania naukowe nad moim autorskim lekiem medycyny naturalnej na covida zamiast szkodliwej szczepionki Pfizera i Moderny .

W Polsce nic się nie zmieni dopóki nie zmienią się rządy oraz antypolska polityka i prawo. Trzeba pozbyć się przestępców z prokuratur i sądów oraz policji. Zmiana tej polityki oraz zmiana prawa i organów prawa będzie możliwa tylko wtedy, kiedy będzie rządził Klub Białego Orła, którego portal Białego Orła jest częścią. Na działalność oraz na Klub potrzebne są bardzo duże środki a niestety nie ma ich jak do tej pory odzyskać drogą prawną.

Dlatego proszę Rodaków oraz Czytelników o kupowanie e-booków, będzie to najlepsza pomoc oraz wsparcie a także dowiedzenie się wielu ważnych zagadnień i spraw oraz poznanie historii i przede wszystkim jest to prawdziwa edukacja. Rząd Klubu Białego Orła zadba o prawdziwe prawo i prawdziwą sprawiedliwość, o równe i wysokie wynagrodzenia w Polsce dla wszystkich Polaków ( jakie są tylko w rządowej Warszawie) o dużo wyższe emerytury i renty, nie będzie żadnych pokrzywdzonych przez organy prawa ani przez sądy ani prokuratury ani żadnego złodziejstwa. Nastanie wreszcie prawdziwa sprawiedliwa i silna Polska a nie kolonia dla innych państw.

PTAK to ZNAK, OLŚNIENIE, ŚWIATŁO, ASPEKT DUSZY

W  krąg  przez  cały  świat  Duch  Mocą  swą   wieje,
w krąg  przez  cały świat  –  jak rzekł  Prorok  tak  się dzieje,
w krąg  przez  cały  świat  kroczy potężna rewolucja !

 

                                                               Jestem z  kraju  Orła….                             

Ptak jest zwiastunem nowiny, wiadomości, która zawsze ma świetlisty czyli  boski  przekaz. Bądź uważny, czytaj znaki, obserwuj sny, ktoś chce powiedzieć Ci coś dobrego.

                  Ptak przestrzega przed byciem nieobecnym “tu i teraz” 

                          i zamknięciem w  ciemną stronę życia i ułudą.

 Bóg  stworzył  bogatą  symbolikę, żeby się za  jej pomocą  komunikować z  ludzkością. 

Że ptak nasz święty, że nasz orzeł biały,  

      Nie do służalstwa stworzony – lecz chwały.   

                 Ptak ptakowi nie jednaki,człek człekowi nie dorówna, 

                               Dusa dusy zajrzy w oczy, Nie polezie orzeł w gówna.

                                                                                                (S. Wyspiański KC, s. 562) 

Orzeł symbolizuje słońce, niebiosa, ogień, pożar, dzień, powietrze, pioruny, wiatr, początek, wszechwładzę, wróżbę, wyrocznię, modlitwę, łaskę, długowieczność, odnowienie, odrodzenie, nieśmiertelność, chrzest, wniebowstąpienie, chwałę, władzę, majestat, natchnienie, geniusz, aspiracje, męskość, heroizm, zwycięstwo.Orzeł jest jednym z najstarszych symboli ludzkości. Zarówno Grecy jak i Persowie poświęcali go słońcu. 

Orzeł stanowił dla nich symbol wzniosłości oraz duszy związanej z najwyższym Bogiem niebios, będącym dla nich podstawą duchowości. Dla Greków orzeł był znakiem wielkiego Boga Zeusa. 

Z kolei Druidzi postrzegali orła jako symbol wszechmocnego Boga, który obserwuje świat z wyższych sfer niebieskich. Orzeł jest ptakiem, którego życie jest związane ze światłem oraz takimi żywiołami jak ogień i woda. Charakteryzuje go nieustraszony lot, szybkość oraz brak strachu przed burzą i piorunami, które zazwyczaj są atrybutami Stwórcy. Orzeł jest również symbolem dziedziczonej przez pokolenia szlachetności, władzy i waleczności. Tak jak lew na ziemi, orzeł jest uważany za króla nieba. Mając skrzydła, przelatuje między jednym światem a drugim, wspierając i prowadząc dusze do celu. Już w czasach prehistorycznych orzeł stanowił symbol siły i władzy.

 Bez historyzmu nie ma polityki dla społeczeństwa, posiadającego  historię,  a że nie ma    

narodu bez  historii,  wszelka więc polityka  narodowa musi czerpać środki  z historyzmu. 

 Historia jest nauczycielką życia.

Nie znać historii to być zawsze dzieckiem – Cyceron.

I TY MOŻESZ   BYĆ   INTELEKTUALISTĄ  !

 Pomnik  Armii  Krajowej  w Sopocie

Statuetka nagroda
Fundacji Białego Orła

Nadejdzie świt, opadną mgły,
w kraju zdradziecko sprzedanym.
Lecz gdzieś na wietrze wzleci
w powietrze
ptak, który Orłem jest zwany

HORYTNICA

PERYKLES

Perykles (500-429 p.n.e)-
największy ateński mąż stanu,
polityk, strateg i retor:

Jesteśmy narodem, który
jednostkę nie interesującą się
sprawami narodu i państwa,
uważa nie za bierną
ale za nieużyteczną.

ARYSTOTELES

Prawdziwa wiedza
to znajomość przyczyn.
Byłoby niewłaściwe,
gdyby człowiek
nie poszukiwał wiedzy,
którą może osiagnąć.

Poseidōn, (łac. Neptunus)-
w mitologii greckiej bóg mórz,
jezior, rzek, trzęsień ziemi,
żeglarzy, rybaków.

Posejdon Bóg grecki, rzymski Neptun

Jego pomnik jest w Gdańsku

Intelekt  (łac. intellectus: percepcja, postrzeganie, poznanie), zdolności umysłowe, kultura umysłowa człowieka , organ duchowy człowieka. Odnosi się do zdolności  poznania,  uzyskania i wykorzystania wiedzy i  rozumienia zjawisk  zachodzących  i otaczających człowieka w  jego środowisku i innych  środowiskach a  także  umiejętności  analizowania  tych  zjawisk,  ich  wpływu  na  środowisko  , myślenie  krytyczne  , szybkie  kojarzenie , umiejętność  czytania  między wierszami  i wyciągania wniosków, intuicję oraz  wyobraźnię.

Intektualista      

Człowiek  inteligenty. Człowiek o dużej wiedzy i wybitnych zdolnościach umysłowych ,zwolennik intelektualizmu  czyli rozwoju umysłowego oraz  uczenia się,osoba, którą cechuje rozwinięta inteligencja (władza rozumienia, myślenia i rozumowania), szczególna zdolność do krytycznej analizy i syntezy, bogata wiedza (erudycja) („człowiek o dużej kulturze umysłowej i osobistej”). Różne są definicje  pojęcia intelektualisty , najogólniej mówiąc, intelektualista to osoba która  tworzy dobra kultury lub nauki wpływa na społeczeństwo  jako jednostka wybitna i  opiniotwórcza,ale  także osoba, która myśli, uczy się,  zdobywa  wiedzę, rozwija się  duchowo i  umysłowo.

 Świadomość                                                                     

podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk  wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe, oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie  autonomicznie.                             

 Świadomość społeczna                                                    

 pojęcie oznaczające zbiór wyobrażeń, symboli, pojęć,opinii, poglądów i przesądów,wspólnych dla olbrzymiej większości danej społeczności. Świadomość społeczna w szerszym znaczeniu obejmuje całokształt charakterystycznych dla danego społeczeństwa treści i formy życia duchowego: wyobrażeń rzeczywistości przyrodniczej i społecznej, czyli całość poglądów naukowych, filozoficznych, ideologicznych, politycznych, prawnych, religijnych, etycznych, estetycznych, które się składają się na sposób myślenia i kulturę umysłową danego społeczeństwa lub jej  brak.  W tym znaczeniu świadomość obejmuje opinie, poglądy i postawy ludzi, właściwości psychiczne klas i warstw społecznych, określonych grup, środowisk zawodowych, oraz różne formy życia duchowego i intelektualnego jednostek.

 Świadomość cybernetyczna                                         

w czasach współczesnych wymaga  myślenia cybernetycznego, przestrzennego oraz  umiejętności  natychmiastowego  kojarzenia  różnych dziedzin jednocześnie , jak też wyciągania wniosków kojarzeniowo, bo życie społeczne  jest swoistą cybernetyczną  mapą,systemem naczyń  połączonych, które wzajemnie na siebie  oddziałują.  Świadomość  taka  wymusza  szybkość działania i  błyskawiczne decyzje ,od których zależą losy  świata, państwa i  narodu.

Redakcja Białego Orła informuje, 

Biały Orzeł

– że nie stosuje politycznej poprawności, która  jest  przestępstwem a nawet  zbrodnią przeciwko ludzkości ani żadnej cenzury i nie zabrania nikomu swobodnych wypowiedzi . Czytelnicy  mają prawo do zapoznania  się z  różnymi  poglądami , opiniami , faktami , wydarzeniami oraz różnymi stylami publicystyki i dziennikarstwa .

Redakcja  Białego Orła nie  zamieszcza  żadnych tekstów  ani  publikacji  niesprawdzonych, nierzetelnych ,wprowadzających w błąd  lub w  inny sposób oszukańczych  ani  tanich sensacji, żerujących na  ludzkiej niewiedzy lub głupocie, jak między innymi babska prasa  kolorowa, która  zawiera   przede  wszystkim   reklamy.

 Prasa kobieca to przede wszystkim: moda, uroda, zdrowie – jakie ?  porady – jakie?  kulinaria, dom i ogród, dzieci oraz wiele innych tematów dla kobiet  – jakich ?  

 

Na  przykład:  Claudia. Po  angielski  ‘laud’  znaczy m.in. chwalić, splendor,  wychwalać itp.

 Czasopismo prezentuje wiele porad na różne tematy: moda – aktualne informacje o trendach mody, uroda – pielęgnacja skóry i włosów; fryzury na różne okazje, kosmetyki- porady dotyczące używania kremów, mleczek do ciała , zdrowie – porady dotyczące najpopularniejszych problemów zdrowotnych. W dziale psychologia i seks znajdują się porady związane ze strefą intymną kobiety.  Twoje Imperium – wydawany przez Wydawnictwo Bauer od 1995 roku tygodnik skierowany głównie do kobiet .Pismo jest magazynem ilustrowanym, które stawia sobie za cel  rozrywkę, skupiając się na plotkach z życia gwiazd i sławnych ludzi, wywiadach oraz poradnikach dla kobiet.   W rubryce wydarzenia i ludzie najciekawsze reportaże o bieżących wydarzeniach i ludziach, których dotyczą.  W numerze: GWIAZDY, URODA, ZDROWIE I FORMA, MIESZKANIE, NASZE DZIECI, PSYCHOLOGIA I SEKS, ZAKUPY….

Cosmopolitan:  

Magazyn dla kobiet przede wszystkim o karierze, modzie oraz mężczyznach. Horoskopy, quizy, a także cosmo forum – to wszystko znajdziesz na oficjalnej stronie Cosmopolitan. Gala:  Magazyn skupiający się głównie na opisywaniu wydarzeń z życia gwiazd. Wywiady z aktorami, politykami, piosenkarzami z całego świata. Prasa dla ciekawych ( ciekawskich..) kobiet. Avanti:   Avanti – idziemy na zakupy, czyli miesięcznik o modzie, urodzie, nowościach kosmetycznych. Dodatkowo porady wizażu i baza modnych sklepów ….  Przejrzyj  się w  zwierciadle:  

Zwierciadło – polski miesięcznik dla kobiet wydawany od 1957 w Warszawie. Zwierciadło funkcjonuje również jako wydawnictwo. Nazwę pisma wymyśliła Zofia Bystrzycka, a zostało ono założone przez Ligę Kobiet Polskich. Początkowo „Zwierciadło” było tygodnikiem, od jesieni 1990 ukazuje się jako miesięcznik. W 2010 „Zwierciadło” zostało uznane przez „Media & Marketing Polska” za Magazyn Roku. Jest wielokrotnym laureatem konkursu „GrandFront” na najlepszą okładkę prasową.

 Około 45  takich  babskich gazet  jest w  Polsce  do  prania im mózgów. 

A  przecież  kobiety są  matkami i wychowują dzieci  i czego   te  dzieci  uczą  ? 

Marki luksusowe budzą dużo emocji, zarówno wśród konsumentów, jak i producentów. . Jeśli chodzi o mężczyzn : Dużo częściej wybór lektury jest powodowany chęcią poszerzenia swojej zawodowej wiedzy lub dowiedzenia się czegoś na tematy bieżące.

Publikacje Białego Orła  mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego i stanowią także  forum, na którym prezentowane są wyniki badań i odkryć naukowych, dziennikarskich i  historycznych  . 

        Trzeba zrobić  wysiłek  intelektualny i czegoś wartościowego się dowiedzieć. 

 Obecnie  wszystkie  publikacje  i  inne  opracowania  są  autorskie lub  są   to zbiory  publikacji  innych  autorów .   Publikacje  innych  autorów, które są  kontynuacją lub  rozwinięciem  publikacji  Białego Orła,  powinny się ukazać  na portalu Białego Orła. Prawo  autorskie zakazuje  korzystania z  publikacji na zasadzie  udostępniania  e- booka wielu  osobom przez  jedną  osobę, która  zakupiła  e book.  Jest to  kradzież  praw  autorskich poprzez  nieuprawnione  rozpowszechnianie. Nie dotyczy  to członków rodziny  mieszkającej w jednym  mieszkaniu  lub domu oraz starszych  osób członków  rodziny, którzy nie mają  komputera .  

 Żeby  zakupić  e-booka,  trzeba  założyć  e-mail.

      ZMIANA  POLA  WIDZENIA  DRUK  NOWOCZESNY  AWANGARDA 

Uczyć  trzeba się  przez   całe życie ! A edukacja to przede wszystkim czytanie

Bądź nowoczesny !  W każdym domu  powinna być drukarka ! 

Drukarki domowe  to wszechstronne  i niezawodne  wielofunkcyjne urządzenia , 

niedrogie , wydajne i proste w użyciu  , ponadto  mają skaner oraz  xero.

Edukacja
Reklama drukarki
Edukacja

 Już  teraz trzeba  drukować wiele  publikacji i książek w domu !  Klasyczny druk jest  całkowicie nieopłacalny i jest   niskonakładowy, a e -booki  można kupować online na całym świecie. Publikację płatną  lub bezpłatną z internetu można  i trzeba wydrukować dla całej rodziny.  Papier  można  dobrać  indywidualnie, jest duży wybór ozdobnych papierów do druku. Z jednej najtańszej ryzy ( 500 kartek  za  około 12 zł ) można wydrukować kilka  dużych e-booków obustronnie. 

Jest  co czytać i drukować dla całej rodziny . 

Wydrukowaną  publikację można  zabindować w   jakimś punkcie xero lub dokupić  niedrogą  bindownicę (najtańsze  spiralne bindownice są dostępne na  portalu allegro),  ich  użycie jest bardzo proste. Na  razie  e-booki są w  formacie  PDF . 

Czytnik jest  dobry  na wyjazd ,w  podróż pociągiem  lub na wakacje.

Posiadanie drukarki w domu jest  koniecznością,  nie jest  możliwym  uczenie się i  czytanie z  jednym  komputerem   dla całej  rodziny.  Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 roku w 81,8% polskich gospodarstw domowych była co najmniej jedna osoba w wieku 16-74 lat z co najmniej jednym komputerem. Nie  jest to jednak  prawdą,  przeważnie jest to  jeden  komputer  i  bardzo  rzadko  dodatkowo  laptop  .  Głównymi przyczynami nieposiadania dostępu do Internetu w polskich gospodarstwach domowych w 2017 roku były brak potrzeby korzystania z niego (67,6%), brak odpowiednich umiejętności (54,2%) oraz zbyt wysokie koszty sprzętu (26,9%) oraz dostępu do Internetu (18,7%). Dotyczy  to  przeważnie ludzi starszych, emerytów , rencistów .

Przeglądarka PDF Google jest aplikacją, która oferuje użytkownikom smartfonów z Androidem szeroki wachlarz funkcji umożliwiających wygodną obsługę plików PDF. Za jej pomocą możemy przeglądać dokumenty, wyszukiwać i kopiować wybrane fragmenty tekstu oraz łatwo udostępniać pliki znajomym .Pliki PDF czasami trzeba pobrać nie tylko na komputer, ale także na smartfon. Jedną rzeczą jest pobranie, całkiem inną jest uruchomienie pliku. Było to jednak niewygodne, ponieważ w tym celu trzeba było pobrać i zainstalować aplikację innej firmy. Teraz większość oprogramowania układowego domyślnie umożliwia przeglądanie plików PDF. A wszystko dlatego, że istnieją aplikacje takie jak Dysk Google. Otwórz stronę internetową i kliknij plik PDF.

Społeczeństwo cyfrowe (ang. Digital society)- ogół ludzkości, który w życiu codziennym używają komputerów i Internetu w celach zawodowych, usługowych, a także do porozumiewania się między sobą. Głównymi użytkownikami są elity menadżerskie, grupy religijne, konsumenci – a gdzie wiedza  i edukacja  ? 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyfrowe-kompetencje-spoleczenstwa

Nie ulega wątpliwości: jesteśmy świadkami cyfrowej rewolucji. Nadal istnieje jednak spora grupa osób, która nie wie jak korzystać z Internetu lub po prostu boi się spróbować. Chcemy to zmienić. Już dziś Polacy drogą elektroniczną mogą korzystać z kilkuset usług, które oferuje im administracja. A kolejne e-usługi już wkrótce! A gdzie wiedza  i edukacja  ? 

Herb  Lublina     

Herb Lublina
Lublin

 Palatinatus Lublinensis herb  1474–1795

Palatinatus Lublinensis herb  1474–1795

Herb Województwa lubelskiego – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniejąca w latach 1474–1795, część prowincji małopolskiej. Obejmowała powierzchnię 10 230 km² posiadając 3 powiaty. Siedzibą wojewody oraz miejscem odbywania sejmików ziemskich był Lublin.   Województwo utworzył król Kazimierz IV Jagiellończyk w 1474 r. poprzez wyłączenie z województwa sandomierskiego. Pierwszym wojewodą został Dobiesław Kmita. Województwo lubelskie posiadało dwóch senatorów: wojewodę i kasztelana lubelskiego. Sejmiki odbywały się w Lublinie. Dobiesław Kmita z Sobienia i Wiśnicza herbu Szreniawa (zm. 1478) – pierwszy wojewoda lubelski (1474-1478), wojewoda sandomierski (1478), kasztelan biecki (1458-1459), kasztelan wojnicki (1460-1463), kasztelan lubelski (1464-1474), starosta krzepicki. Był gwarantem pokoju toruńskiego 1466 roku – który kończył  wojnę   trzynastoletnią z zakonem krzyżackim . Wojnę  tę  Polska  wygrała dzięki  kampanii prowadzonej  przez wybitnego wodza,  Piotra  Dunina z  Prawkowic. Piotr Dunin był naczelnym dowódcą wojsk królewskich w wojnie trzynastoletniej .

Mowa  jest  o  nim w Genealogii  Redaktor  Naczelnej  portalu.

Przepisy wolność masowego  przekazu    PDF 

W obszernym opracowaniu są także dane o skandalicznej cenzurze w Internecie oraz o przerabianiu wielu wartościowych źródeł w Wikipedii .Cenzura w google, na facebooku i w mediach społecznościowych a także w Onet.pl czy w Interii.pl i na innych polskich portalach jest jawna ( podobnie jak w prasie gazetowej ) a jest zakazana międzynarodowymi aktami prawnymi. Oraz o etyce dziennikarskiej. Biały Orzeł nie korzysta z mediów społecznościowych , bo nie się gdzie pchać. Więcej w pliku 42 strony A- 4 . Informacja dla mediów w Polsce : pomijanie w newsach czy w innych programach źródeł Białego Orła oraz osoby Redaktor Naczelnej, oraz przemycanie przez dziennikarzy w wypowiedziach jakichś treści z portalu w programach TVP lub w radio albo w gazetach bez powołania się na źródło Białego Orła jest naruszeniem praw autorskich oraz etyki dziennikarskiej.

W Menu Prawo jest znowelizowany
Kodeks Etyki Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
bo obecny ( poprzedni) kodeks nie był zły, ale był nagminnie łamany i nie był w ogóle przestrzegany zwłaszcza w mediach nadawczych. Nowy Kodeks powinien być rozporządzeniem lub uchwałą Rady Etyki Mediów.

O Autorce portalu
Podstrona O Autorce portalu

Regulamin 1koszyk -dla  kupujących  e-booki  PDF
Regulamin Wydawnictwa Biały Orzeł PDF

– w tym skandal z przepisami RODO,
komu i czemu służą cookies,
‘polityka prywatności‘komu służy do czego prawda o tej polityce
oraz informacje o kupowaniu e-booków

Regulamin reklam PDF

– regulamin określa nowe zasady zamieszczania reklam
jeszcze w Polsce i na świecie nie stosowane

 Kontakt z Redakcją  strony :   redakcja@bialy-orzel.edu.pl  

Adres  Redakcji: 20- 860  Lublin, ul. Paderewskiego 4- 179  

 Redaktor  Naczelna Krystyna  Ziemlańska, 

naukowiec, historyk,  prawnik,artystka , działacz  narodowy.

Pochodzi z  rodu wywodzącego się od  Cesarza  Bizancjum.

Genealogia jest zamieszczona w  menu  Historia.

UWAGA !  

UWAGA ! Poszukiwani są krewni -członkowie rodu Duninów, Mareckich oraz Hałas vel Łagoda z Lubelszczyzny. Wymagane jest poświadczenie genealogii (skany lub xero kolor oryginalnych dokumentów) oraz dowód adresowy ze zdjęciem. W przypadku braku dowodu adresowego wymagane jest zaświadczenie z biura meldunkowego.

       

Redaktor  Naczelna Krystyna  Ziemlańska

Kaplica Piastowska w Opolu mieszcząca 22 tarcze herbowe z nagrobkiem księcia
Bolesława I Opolskiego i kartusz herbowy w tympanonie z lwami i orłem.
Jest to nowy herb Polski /Polonii dla Klubu Białego Orła.
Nowy herb dla nowego państwa polskiego Polonii jest graficznie opracowany w Menu Kultura.

Copyright i projekt strony: Krystyna Ziemlańska | VANGUARD PROMOCJA POLSKA
Kapitał zakładowy Wiedza i Mądrość.

 IMPORTANT  INFORMATION          

    With  google  chrome  you can  translate   any  text   and any file  into  any  language  ! 

 How to translate an entire page into another language. 

Install as  free google chrome and set it as default.

link   https://www.google.com/chrome/

     Then display the desired website, our portal, via the website address in google chrome.  Go to the portal page. A tree-like icon between the star and the person will be displayed in the upper right corner. Click on this icon – then click Google Translate  – then click Translate this page. On the left side of the bar   automatic translator will be displayed: choose  from a list of languages – select the language and you can read in your own language! Above this bar is also a second translator of texts and files that can be translated automatically. This translator translates the text only, without graphics and photos, which it does not include in the translation, but you can read the text itself. 

To translate the entire PDF file to another language, download the PDF to your computer, go to google translate, click on documents, select the file and translate.Unfortunately, there is text in such a translation, but there are no photos or graphics and the layout changes.  The text translated in this way can be pasted into a Word file or another file by selecting-paste, and from a Polish PDF file you can download photos, graphics  by using right mouse button + copy image.